• STATUT

    ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH

    I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5

    im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży

     

    uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 18.06.2002r.

    projekt uchwalony przez  Radę Pedagogiczną ZSMiO nr 5 w dniu 22.03.2002

    i rzecznika praworządności w dniu 23.08.2002r

    zmian dokonano przez Radę Pedagogiczną dn. 19.02.2003r., 28.09.2004r. 8.10.2004r., 8.02.2005r., 10.02.2006r., 10.03.2006r., 27.08.2007r., 24.03.2011r., 11.10.2011r., 04.01.2012, 10.09.2013, 28.11.2017

    (na podst. Rozp. MEN z dn. 8.09.06,9.02.07, 30.04.07);

    dn. 31.08.2015 r. (na podst. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy

    o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; opublikowanej 16 marca 2015 r.

    w Dz. U. poz. 357)

     

     

        § 1

    Nazwa szkoły:

    Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży

         § 2

    Organem prowadzącym szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Łomża na prawach powiatu.

    § 3

    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

    § 4

    Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Przykoszarowej 22 w Łomży.

     

    § 5

    1. W skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży wchodzą następujące szkoły:
    • Technikum Nr 5 w Łomży kształcące w kierunkach:

     technik mechatronik 

     technik informatyk

     technik elektryk            

     technik teleinformatyk

     technik geodeta

     technik technologii drewna

     technik ochrony  środowiska

     technik pojazdów samochodowych

    • V Liceum Ogólnokształcące w Łomży
    • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa kształci w zawodach:

    mechanik pojazdów samochodowych

    elektromechanik pojazdów samochodowych

    kierowca mechanik

    1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
    1. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
    2. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkól Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
    3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
    4. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
    5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Łomża na prawach powiatu,
    6. kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Białymstoku,
    7. szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Mechanicznych
     i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

     

    I. Cele i zadania szkoły

     

    § 6

    Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

    1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości,
    2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
    3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające harmonijnemu rozwijaniu osobowości ucznia,
    4. sprawuje wspólnie z rodzicami opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb.

     

    § 7

    Zadania, o których mowa w § 6 realizowane są poprzez:

    1. Organizowanie zajęć w ramach kształcenia ogólnego realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ustalonego dla technikum, liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły I stopnia oraz kształcenia w zawodach realizowanych zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach.
    2. Umożliwienie uczniom korzystania z pomocy merytorycznej i kierownictwa nauczycieli w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, konsultacji zajęć pozalekcyjnych.
    3. Organizowanie praktycznej nauki zawodu przez Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży i na podstawie zbiorowych umów zawieranych przez ZCKPiU z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz umów zawieranych z zakładami pracy o praktyki zawodowe.
    4. Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z pomieszczeń, pomocy naukowych i urządzeń szkoły zgodnie z określonymi w statucie i zarządzeniach dyrektora zasadami organizacyjnymi i porządkowymi: nieodpłatnie w ramach realizacji obowiązkowego programu nauczania.
    5. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym ukończenie szkoły według indywidualnego toku nauki. Uchwałę w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna na wniosek nauczycieli, rodziców lub ucznia. Uchwała taka winna określać szczegółowy plan i program indywidualnego toku nauki ucznia oraz wyznaczać jego opiekuna dydaktycznego.
    6. Sprawowanie przez wychowawcę roli koordynatora działań wychowawczych i opiekuńczych wobec powierzonej jego pieczy młodzieży oraz organizowanie w miarę potrzeb specjalistycznej terapii psychologiczno-pedagogicznej.
    7. Powierzanie pedagogowi szkolnemu opieki pedagogicznej nad młodzieżą, sprawującą problemy wychowawcze oraz pochodzącą ze środowisk zagrożonych społecznie.
    8. Stosowanie pieniężnych, rzeczowych i uznaniowych form nagradzania uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, laureatów olimpiad, konkursów i zawodów sportowych,
    9. Organizowanie nauczania religii i etyki zgodnie z ustalonymi odrębnie przepisami prawa.
    10. Wspieranie i stymulowanie rozwoju samorządności uczniowskiej jako szkoły postaw obywatelskich.
    11. Stwarzania uczniom możliwości i zapewnienie opieki do prowadzenia działalności artystycznej, publicznej, turystycznej i sportowej stosownie do występujących potrzeb z uwzględnieniem wysokości środków materialnych będących w dyspozycji szkoły.
    12. Sprawowanie opieki zdrowotnej i prowadzenie w tym zakresie wspólnie ze szkolną służbą zdrowia działalności oświatowo-profilaktycznej.
    13. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany dalej „egzaminem zawodowym” z zakresu danej kwalifikacji wyodrębniono w zawodzie przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.
    14. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
    15.  Absolwenci technikum, liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły I stopnia uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    16. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy.

     

    § 8

    Podstawowymi formami wypełniania zadań opiekuńczych szkoły są:

    1. rozpoznanie środowiska rodzinnego,
    2. opieka ze strony wychowawcy klasy, którego rola jest określona szczegółowo w §35 statutu.
    3. opieka ze strony wychowawcy warsztatowego ZCKPiU oraz opiekuna praktyki w zakresie realizacji planu i programu szkolenia praktycznego oraz związanych z tym problemów organizacyjno-porządkowych i wychowawczych,
    4. opieka i odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dyscyplinę uczniów ze strony nauczyciela podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny, w tym między innymi:
    1. na zajęciach w pracowniach szkolnych, laboratoriach i salach sportowych obowiązują zatwierdzone przez dyrektora regulaminy szczegółowe,
    2. w czasie zajęć z wychowania fizycznego i zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru  osób do tego upoważnionych,
    3. na zajęciach praktycznych organizowanych i nadzorowanych przez ZCKPiU obowiązuje regulamin zatwierdzony przez dyrektora ZCKPiU.
    1. zapewnienie opieki na zajęciach, wycieczkach i obozach poza terenem szkoły:
    1. przy wyjściu uczniów w ramach zajęć poza teren szkoły powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun na każdych 30 osób,
    2. przy wyjeździe (wyjściu) uczniów poza miejscowość będącą siedzibą szkoły powinien być zapewniony jeden opiekun na 15 uczniów,
    3. liczebność grup na obozach stałych o charakterze specjalistyczno - sportowym nie powinna przekraczać 20 uczniów na jednego opiekuna,
    4. nauczyciel (opiekun) prowadzący zajęcia z młodzieżą poza terenem szkoły  zobowiązany jest do uprzedniego złożenia dyrektorowi pisemnego oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
     Powinien być też ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
    1. zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i właściwym zachowaniem uczniów  podczas przerw między lekcjami  przez nauczycieli dyżurnych. Harmonogram dyżurów oraz zakres obowiązków i odpowiedzialność nauczyciela dyżurnego ustala dyrektor szkoły,
    2. udzielanie doraźnej i stałej pomocy materialnej potrzebującym jej uczniom po zaopiniowaniu przez samorząd szkolny i radę rodziców,
    3. wspieranie psychiczne uczniów z trudnościami szkolnymi, rodzinnymi i w kontaktach z rówieśnikami,
    4. zapewnienie opieki medycznej i stomatologicznej,
    5. współpraca z wychowawcami burs szkolnych oraz z wychowawcami z ZCKPiU,
    6. indywidualna opieka nad niektórymi uczniami, a w szczególności nad:
    1. uczniami z zaburzeniami rozwojowymi oraz z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku:
     • kierowanie uczniów z zaburzeniami rozwojowymi  na badania psychologiczno – pedagogiczne,
     • organizowanie zajęć indywidualnych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku,
    2. uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:
     • przydzielanie zasiłków losowych,
     • organizowanie drugiego śniadania,
     • pomoc w zakupie podręczników.

     

     

    § 9

    1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego
     z nauczycieli zwanego dalej wychowawcą klasy.
    2. Funkcja wychowawcy klasy powierzona jest przede wszystkim nauczycielowi, który
     w całym okresie pobytu uczniów w szkole może prowadzić z nimi programowe zajęcia dydaktyczne.
    3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swoja klasę przez cały tok nauczania w danym typie szkoły.
    4. Statutowi przedstawiciele rodziców lub uczniów nowo tworzonej klasy mają możliwość proponowania dyrektorowi szkoły kandydata na wychowawcę. Kandydat taki powinien być przyjęty, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie uwarunkowania organizacyjne pracy szkoły. Odmowa dyrektora musi być poparta uzasadnieniem przekazanym wnioskodawcy.
    5. Zmiana wychowawcy może być dokonana tylko w wyjątkowych przypadkach na uzasadniony i zgodny wniosek uprawnionej reprezentacji rodziców i uczniów.
    6. Szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy klasy określa §35 statutu.
     

     

    II. Organa szkoły

     

    § 10

    Organami szkoły są:

    1. dyrektor szkoły,
    2. rada pedagogiczna,
    3. skreślony,
    4. rada rodziców,
    5. samorząd uczniowski.

     

    § 10a

                       W szkole może działać Spółdzielnia Uczniowska z własnym statutem.

     

    § 11

    1. Dyrektor szkoły:

    1. opracowuje szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w postaci arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku;
    2. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
    3. sprawuje nadzór pedagogiczny;
    4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz tworzy warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
    5. realizuje uchwały rady szkoły i rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
    6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły z uwzględnieniem opinii rady pedagogicznej i rady szkoły oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
    7. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły tworząc w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego niezbędne do tego stanowiska pracy;
    8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
    9. rozstrzyga sprawy sporne między organami szkoły;
    10. współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli
     w organizacji praktyk pedagogicznych;
    11. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
    12. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,
    13. przygotowuje arkusz organizacyjny,
    14. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
    15. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania;
    16. na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danych roku szkolnym.
    1. Dyrektor szkoły w drodze pisemnej delegacji określa zakres odpowiedzialności i uprawnień innych pracowników sprawujących funkcje kierownicze w szkole. 
    2. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

    1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram,

    2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek

    3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

    1. Formami nadzoru pedagogicznego są:
        1. ewaluacja
        2. kontrola
        3. wspomaganie

    5. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

     

    § 12

    1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
    2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
    3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
    4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
    5. Tryb pracy rady pedagogicznej określa przyjęty przez nią regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i innymi przepisami prawa szkolnego.
    6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
    1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
    2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
    3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
    4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego i samokształcenia nauczycieli szkoły;
    5. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy uczniów;
    6. ustalanie w formie uchwały sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
    7. ustalenie terminu klasyfikacji śródrocznej.
    1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
    1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
    2. projekt planu finansowego szkoły;
    3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
    4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
    5. przedstawione przez dyrektora propozycje wniosków wynikających ze sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego.
    1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
    2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Zatwierdzenia protokołu rady dokonuje się na kolejnym jej posiedzeniu. Z treścią proponowanego do zatwierdzenia protokołu każdy członek rady może zapoznać się w sekretariacie szkoły.
    3. Głosowania odbywają się w sposób jawny. Na zgłoszony  przez członka rady wniosek rada może zdecydować (zwykłą większością głosów) o utajnieniu głosowania.
    4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady.
    5. Sekretariat szkoły prowadzi numerowany rejestr uchwał rady pedagogicznej.

     

    § 13

    Skreślony

     

    § 14

    1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
    2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, powołuje organa wykonawcze oraz określa ich plan działania i kompetencje. Ustalenia w tych sprawach nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły, w szczególności w sprawach pracy nauczycieli i wychowawców.
    3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami
     i opiniami dotyczącymi  wszystkich spraw szkoły.
    4. Rada rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek lub innych źródeł. Fundusze te służą do wspierania działalności statutowej szkoły i są wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie w/w rady.
    5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. W szkole obowiązuje  system informowania rodziców określony w  § 31 i 32 statutu.
    6. Rodzice i uczniowie mają wpływ na dobór i zmianę nauczyciela  wychowawcy.

    Tryb postępowania w tej sprawie:

    1. rodzice (większości uczniów) i większość uczniów w klasie zgłaszają na piśmie dyrektorowi szkoły argumenty merytoryczne przemawiające za koniecznością zmiany nauczyciela,

    2. jeżeli zainteresowane zmianą strony nie zgłaszają zastrzeżeń dyrektor może podjąć decyzję o zmianie nauczyciela z końcem semestru lub roku szkolnego,

    3. w ciągu 3-miesięcy nadzór pedagogiczny podejmuje działania zmierzające do sprawdzenia zarzutów,

    4. dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu szkolnego i rzecznika praworządności,

    5. dyrektor podejmuje decyzję z końcem semestru lub roku szkolnego.

    1. skreślony

     

    § 15

    1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
    2. Ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym uchwala regulamin określający zasady wybierania i działania organów samorządu. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
    3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
    4. Organy samorządu mają prawo występować z wnioskami i opiniami do rady rodziców, rady pedagogicznej i dyrektora we wszystkich sprawach szkoły. Dotyczy to szczególnie praw uczniów określonych w § 38 statutu szkoły.

     

     

    § 16

    1. W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
    1. wicedyrektor do spraw dydaktyki;
    2. wicedyrektor do spraw wychowania i opieki;
    3. kierownik szkolenia praktycznego.
    1. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności związanych z zajmowaniem w/w stanowisk określany jest przez dyrektora .
    2. Zadania wicedyrektorów:
     1. zastępują dyrektora szkoły podczas nieobecności, wykonując wszystkie jego obowiązki,
     2. organizują i koordynują prace dydaktyczno – wychowawcze,
     3. wykonują zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

     

     

    § 17

    W szkole funkcjonują następujące regulaminy:

    1. Regulamin szkoły.
    2. Regulamin Rady Pedagogicznej.
    3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
    4. Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom.
    5. Regulamin Rady Rodziców.
    6. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego.
    7. Regulamin przyznawania nagrody dyrektora.
    8. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

     

     

     

     

    III. Organizacja szkoły

     

    § 18

    skreślony

     

    § 18a

    1. W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowacze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą zgodnie z  kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez MEN.
     Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowacze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
    2. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego; terminy rozpoczęcia i zakończeni ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów, kuratorów – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie późnej niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.
    3. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze:
      1. dla branżowej szkoły I stopnia do 6 dni,
      2. liceów ogólnokształcących, techników  do 10 dni.
    4. W dniach, o których mowa w pkt. 3, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

     

     

    § 19

    1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły  opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja  danego roku.
    2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych,  kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

     

    § 20

    1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
    2. Liczba uczniów w oddziale wynosi co najmniej 25.  Nie może być oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18 chyba, że organ prowadzący wyrazi na to zgodę.

     

    § 21

    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

    § 22

    1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
    2. Godzina lekcyjna teorii trwa 45 minut. Przerwy między zajęciami trwają 5 lub 10 minut, z wyjątkiem przerwy po trzeciej lekcji, która trwa 20 minut.
    3. Rada pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
    4. Zajęcia praktyczne realizowane w sposób blokowy w pracowniach zawodowych, mogą mieć inne przerwy w zależności od potrzeb w realizacji programu nauczania

     

    § 23

      skreślony

     

    § 23 a

    W klasach branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum podział na grupy jest obowiązkowy:

     1. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,
     2. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym, że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów,
     3. na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
     4. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń,   w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
     5. w przepadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu,
     6. na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu,
     7. na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

    § 23b

    W liceum ogólnokształcącym  liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.

     

    § 23c

    1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.

    2. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów na podstawie odrębnych przepisów.

    3. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców ma podstawie:

    a. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy  pracownikiem młodocianym a pracodawcą,

    b. umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

    4. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

    5. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

    6. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego zawodu, zajęcia praktyczne odbywane
    u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia mogą być organizowane także w okresie ferii letnich.

    7. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębiania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

     

    § 24

    1. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.
    2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z § 22 ust. 2 lub 3.
    3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może niższa niż 15 uczniów.
    4. 1) Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie:

    a) zajęć sportowych,

    b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych,

    c) zajęć tanecznych, aktywnych form turystyki.

    2) Zajęcia wychowania fizycznego mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.

    3a) Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z programem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną lub radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.

    3b) propozycje o których mowa w pkt. 3a, powinny uwzględniać:

      • potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej,
      • uwarunkowania lokalne,
      • miejsce zamieszkania uczniów,
      • tradycje sportowe środowiska lub szkoły,
      • możliwości kadrowe.

     

    § 25

    1. Praktyczną naukę zawodu organizuje i realizuje ZCKPiU zgodnie z programami i planami nauczania.
    2. Szczegółowe zasady działalności warsztatów określa regulamin ZCKPiU.
    3. Programowe praktyki zawodowe w zakładach pracy realizuje ZSMiO Nr 5 w oparciu o zawierane umowy w każdym roku szkolnym.

     

    § 26

    Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

     

     

    § 27

    1. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
    2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin wewnętrzny.
    3. Biblioteka szkolna zapewnia:
    1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów, w tym także kaset i płyt z zarejestrowanymi programami wspomagającymi proces dydaktyczny;
    2. prowadzenia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania;
    3. zaopatrzenie nauczycieli w niezbędna podręczniki do nauczania przedmiotów oraz programów nauczania;
    4. możliwość korzystania ze zbiorów z czytelni i wypożyczania ich poza bibliotekę;
    5. możliwość pracy własnej w czytelni dla uczniów dojeżdżających do szkoły – w okresie oczekiwania na zajęcia lub odjazd środka komunikacji.
    1. Biblioteka i czytelnia czynna jest codziennie w godzinach od 7:45 do 15:30 w dni zajęć dydaktycznych.
    2. W bibliotece i czytelni tworzy się stanowiska pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
    3. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:
    1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych znajdujących się w czytelni i wypożyczalni
    2. kierowanie czytelnictwem uczniów poprzez udzielanie pomocy w doborze książek
    3. prowadzenie analizy czytelnictwa, współpracując w tym zakresie z wychowawcami klas i polonistami;
    4. przeprowadzanie apeli na tematy czytelnicze;
    5. prowadzenie lekcji z przysposobienia czytelniczego;
    6. doskonalenie warsztatu informacyjno-bibliograficznego w bibliotece
    7. kształcenie umiejętności  wykorzystywania różnych źródeł informacji
    8. udzielanie informacji: rzeczowych, tekstowych, bibliotecznych, bibliograficznych;
    9. sporządzanie tematycznych wystawek książek;
    10. propagowanie nowości wydawniczych;
    11. w razie konieczność sprawować opiekę nad młodzieżą powierzoną przez dyrektora szkoły.

     

    § 28

           Skreślony

     

    § 29

    Wychowawcy klas sprawują szczególną opiekę nad uczniami mieszkającymi poza domem rodzinnym. Polega ona na:

    1. przynajmniej dwukrotnym w ciągu roku sprawdzeniu warunków pobytu ucznia  na stancji lub w bursie,
    2. utrzymaniu roboczych kontaktów z opiekunem ucznia w miejscu jego czasowego zamieszkania w ustalonych indywidualnie formach,
    3. aktywnym wspieraniu ucznia w rozwiązywaniu problemów wynikających z zamieszkiwania poza domem rodzinnym, w tym szczególnie dotyczących nauki i spraw socjalnych.

     

    § 30

    Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń:

    1. pracowni przedmiotowych,                             7)    skreślony,
    2. pracowni specjalistycznych,                             8)    sklepiku szkolnego,
    3. pracowni komputerowej,                                 9)    skreślony
    4. biblioteki i czytelni,                                          10)  szatni,
    5. obiektów i  urządzeń sportowych,                   11)  pokoju samorządu uczniowskiego,
    6. gabinetu medycyny szkolnej,                           12)  radiowęzła  szkolnego.  

     

     

     

    IV. Współdziałanie szkoły z rodzicami

     

    § 31

    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci w oparciu o następujące formy organizacyjne:

    1. Zebrania klasowe rodziców, na których wychowawca stosownie do potrzeb:
    1. zapoznaje rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole i klasie oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także z zasadami przeprowadzania egzaminów;
    2. uzgadnia w niezbędnym zakresie formy współpracy z rodzicami, tj. prowadzenia działalności wychowawczej i opiekuńczej;
    3. informuje rodziców o osiąganych przez klasę i poszczególnych uczniów wynikach w nauce i zachowaniu;
    4. na dwa tygodnie przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej informuje rodziców o przewidywanej dla ucznia semestralnej lub rocznej ocenie niedostatecznej. Jeżeli rodzic nie był na zebraniu wychowawca klasy informuje telefonicznie lub w innej formie rodzica o zagrożeniu oceną niedostateczną i sporządza w dzienniku lekcyjnym notatkę służbową z tej rozmowy, a jeżeli rozmowa taka nie może się odbyć, wychowawca poprzez sekretariat szkoły wysyła zawiadomienie w sprawie zagrożenia, listem poleconym.
    5. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej informuje rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. Jeżeli rodzic nie był na zebraniu wychowawca klasy informuje telefonicznie lub w innej formie rodzica o przewidywanych ocenach i sporządza w dzienniku lekcyjnym notatkę służbową z tej rozmowy.
    1. Konsultacje indywidualne nauczycieli odbywane z inicjatywy rodziców lub wychowawcy w wyznaczonych stałych terminach, które służą między innymi:
    1. uzyskaniu przez rodziców rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
    2. uzgadnianiu indywidualnych działań wychowawczych i dydaktycznych podejmowanych w stosunku do uczniów;
    3. uzyskaniu przez rodziców porad i wskazówek dotyczących dalszego kształcenia ich dzieci.
    1. Wykłady i doradztwo specjalistyczne organizowane przez szkołę na wniosek rodziców i prowadzone przez pracowników instytucji wspierających szkołę.
    2. Konsultacje z dyrektorem szkoły w sprawach wykraczających poza możliwości działania szkoły.
    3. Wnioski, skargi i zażalenia składane indywidualnie do dyrektora szkoły, kuratora oświaty lub organu prowadzącego szkołę.
    4. Wnioski, opinie i stanowiska w sprawach dotyczących działalności szkoły, uchwalone przez statutowe ciała reprezentujące rodziców kierowane są do dyrektora, rady pedagogicznej, kuratorium lub organu prowadzącego  szkołę.

     

    § 32

    Szkoła organizuje zebrania rodziców w następujących stałych terminach:

    1. skreślony,
    2. we wrześniu w celu zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi w szkole,
    3. po klasyfikacji śródrocznej oraz w kwietniu i w listopadzie – dla rodziców wszystkich klas celem zapoznania z wynikami nauczania i wychowania,
    4. skreślony,
    5. w zależności od potrzeb zebrania mogą być organizowane częściej – z inicjatywy dyrektora,  wychowawcy, rodziców lub uczniów.

     

     

    V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

     

    § 33

    1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
    2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.
    3. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opiekunów nad kołami, organizacjami i pracowniami oraz dyżurów na przerwach reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych.

     

    § 34

    Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela:

    1. zadania nauczyciela:
    1. realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach oraz osiąganie w stopniu optymalnym celów szkoły określonych w statucie, programach nauczania i planie pracy szkoły;
    2. wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej;
    3. wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
    4. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły oraz podczas zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
    5. praca z uczniem zdolnym – rozwijanie zainteresowań przedmiotem, rozbudzanie ambicji, zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
    6. udzielanie pomocy w przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych w oparciu
     o rozpoznanie potrzeb uczniów;
    7. systematyczne kontrolowanie i wszechstronne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów;
    8. bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie uczniów w oparciu
     o „Wewnątrzszkolne  zasady oceniania” i wypracowanie przez zespoły przedmiotowe kryteria wymagań;
    9. informowanie rodziców oraz wychowawcy i dyrekcji, a także rady pedagogicznej
     o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
    10. skreślony;
    11. skreślony;
    12. poszanowanie godności osobistej uczniów;
    13. czynne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez organizacje wspomagające szkołę;
    14. dbanie o prawidłowe utrzymanie oraz zabezpieczenie pomocy dydaktycznych przyjętych do użytkowania oraz funkcjonalne i estetyczne utrzymanie powierzonej pracowni;
    15. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań;
    16. w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

    a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z  uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

          b) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb  i zainteresowań uczniów;

    1. Otoczenie szczególnym wsparciem wychowawczym i dydaktycznym uczniów angażujących się w życie szkoły oraz osiągających sukcesy naukowe lub sportowe.
    1. Uprawnienia nauczyciela:
    1. decyduje o doborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych swojego przedmiotu z uwzględnieniem obowiązujących podstaw programowych i programów nauczania;
    2. decydowanie o treści programu prowadzonego przez siebie koła lub zespołu;
    3. decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów;
    4. prawo współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów;
    5. prawo wnioskowania  w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;
    6. program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego”,  program nauczania dla zawodu oraz program nauczania dla profilu kształcenia ogólnozawodowego, zwany dalej „programem nauczania dla profilu”, dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli;
    7. nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
    1. Nauczyciel odpowiada:
    1. służbowo przed dyrektorem szkoły za:
    1. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał;
    2. stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;
    3. realizację zadań określonych w § 34.1;

     

    1. służbowo przed dyrektorem, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
    1. tragiczne skutki wynikłe z braku jego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie i miejscu przydzielonych mu dyżurów;
    2. nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru i innych zagrożeń zewnętrznych;
    3. zniszczenie lub stratę składników majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikłe z braku porządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

     

    § 35

    Zadania oraz uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy klasy.

    1. Wychowawca klasy realizuje następujące zadania:
    1. programuje i organizuje proces wychowania w powierzonej klasie, a w szczególności:
    1. na początku każdego roku szkolnego przygotowuje program wychowawczy klasy w oparciu o szkolny program wychowawczy;
    2. rozpoznaje warunki rodzinne i ustala potrzeby wychowawczo-opiekuńcze uczniów;
    3. tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie;
    4. wspiera właściwe działanie samorządu klasowego z ogólnoszkolną reprezentacją młodzieży;
    5. rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły;
    1. współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę  nad uczniami z trudnościami;
    2. ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy;
    3. współpracuje z pedagogiem szkolnym;
    4. otacza specjalną opieką uczniów zamieszkałych w bursie lub na stancji;
    5. współdziała z dyrekcją i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
    6. twórczo uczestniczy w pracy zespołu wychowawczego szkoły;
    7. prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne i inne).
    1. Uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy klasy:
    1. współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny i okres nauki powierzonej jego pieczy młodzieży;
    2. ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę;
    3. ustala i uzasadnia projekt oceny z zachowania swoich wychowanków po wcześniejszym zapoznaniu się z propozycjami młodzieży;
    4. ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków;
    5. ma prawo wnioskować o pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, psycho-społecznych i materialnych do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia oraz kierownictwa szkoły.

     

     

     

    1. Wychowawca klasy odpowiada:
    1. służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie i ich zgodność z celami ogólnoszkolnymi;
    2. za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;
    3. za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej;
    4. za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

     

    § 36

    1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenie ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie oraz korelacja kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.

    2. W szkole działają samokształceniowe zespoły przedmiotowe:

    1. przedmiotów ogólnokształcących humanistycznych;
    2. przedmiotów ogólnokształcących matematyczno – przyrodniczych;
    3. skreślony;
    4. skreślony;
    5. zespół wychowawczy, który tworzą wychowawcy klas i przedstawiciele samorządów klasowych;
    6. języków obcych;
    7. przedmiotów zawodowych;
    8. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
    1. Uczestnictwo w pracach zespołu jest obowiązkowe.
    2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
    3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
    4. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników;
    5. wspólne opracowanie szczegółowych wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
    6. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
    7. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także
     w uzupełnianiu ich wyposażenia;
    8. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
     i eksperymentalnych programów nauczania.
    1. Zespół wychowawczy jest forum ustalania bieżących działań wychowawczych
     i opiekuńczych szkoły.
    2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje wicedyrektor szkoły, a przedstawiciel samorządu szkolnego jest zastępcą przewodniczącego.

     

     

     

     

    VI. Uczniowie szkoły

    § 37

    1. Szkoła przyjmuje uczniów do klas pierwszych w oparciu o postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjne, którego zasady określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia. Dz. U. 2015 poz. 1202.

    1a. O przyjęciu do szkoły ponadpodstwowej decyduje liczba punktów osiągniętych według kryteriów corocznie przedstawianych przez kuratora Kuratorium Oświaty w Białymstoku oddzielnym zarządzeniem.

    1. skreślony
    2. Decyzję o przyjęciu kandydatów podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
    3. Do szkoły w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczoną grupę inwalidzką.
    4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, są przyjmowane do szkół ponadgimnazjalnych na postawie:
     1. świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji, uznanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędne polskiemu  świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub świadectwu dojrzałości lub
     2. świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.

    6.  Jeżeli na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 2, nie jest możliwe ustalenie sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca, rodzic lub opiekun cudzoziemca albo pełnoletni cudzoziemiec składają pisemnie oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej.

    7. Dyrektor publicznej szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli i placówki przyjmuje, z zastrzeżeniem ust. 6, oraz kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 2.

    8. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lub pkt. 2, zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr  na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor publicznej szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.

    9. W przypadku cudzoziemca, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec. W razie potrzeby należy zapewnić udział w rozmowie kwalifikacyjnej osoby władającej językiem obcym,  którym posługuje się cudzoziemiec.

    10. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami, przyjmowanie do publicznych szkół ponadpodstawowych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek odbywa się na podstawie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub postępowania rekrutacyjnego, dyrektor publicznej szkoły ponadpodstawowej, zakładu kształcenia nauczycieli i placówki przyjmuje cudzoziemca na podstawie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio.

    11. Jeżeli, zgodnie z odrębnymi przepisami, do podjęcia nauki w danym typie publicznej szkoły ponadpodstawowej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub placówce jest wymagane przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, warunek ten stosuje się do przyjmowania cudzoziemców do tego typu szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki.

    12. Dyrektor szkoły:

    1) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej,

    2) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkoły  ponadpodstawowej, w przypadku gdy:

     1. uczeń wraca z zagranicy,
     2. liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,

    3) decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych, w przypadku gdy nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, oraz na semestry programowo wyższe tej szkoły,   

    4) w przypadku przeprowadzania dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjum, szkoły podstawowej, którzy przystąpili do egzaminu, w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji, która jest przeprowadza zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Kuratora Oświaty w Białymstoku

    5) w przypadku scedowania przez komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjną swoich uprawnień i jeżeli liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy)  jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

     

    § 38

    Prawa i obowiązki uczniów określa szczegółowo Regulamin Szkoły przy zachowaniu następujących zasad:

    1. Uczeń ma prawo do:
    1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
    2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
     i poszanowanie jego godności,
    3. korzystanie z pomocy finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych,
    4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
    5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
     a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
    6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
    7. sprawiedliwej, wszechstronnej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,
    8. pomocy, w przypadku trudności w nauce,
    9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
    10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,
    11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole
    12. uczniowie angażujący się w życie szkoły oraz odnoszący sukcesy naukowe lub sportowe mają prawo do szczególnego wsparcia wychowawczego i dydaktycznego.
    1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i jej regulaminie, regulaminu ZCKPiU i zakładów pracy – miejsc odbywania szkolenia,

    a zwłaszcza dotyczących:

    1. uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach a także niezakłócania ich przebiegu,
    2. przestrzegania zasad współżycia i kultury osobistej w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
    3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
    4. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
    5. posiadania niezbędnych podręczników i poradników oraz podstawowych w swoim zawodzie przyrządów pomiarowych,
    6. bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp w pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych, w tym odpowiedniego zabezpieczenia włosów,
    7. nieużywania telefonu komórkowego w trakcie trwania lekcji,
    8. informowania nauczyciela o aktach agresji wśród uczniów,
    9. informowania nauczyciela o zniszczeniu mienia szkoły,
    10. dbania o schludny wygląd,
    11. skreślony ,
    12.  ponoszenia materialnych konsekwencji uszkodzenia lub zniszczenia  mienia szkolnego niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej,
    13. przedstawienia w ciągu 7 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia nieobecności, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) wyłącznie w przypadku choroby lub ważnego zdarzenia losowego.

     

    § 39

     

    W szkole powołuje się rzeczników praworządności, których zakres działań zapisany jest

    w karcie rzecznika.

     

     

    VII. Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania

    § 40

     CELE I ISTOTA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

    1. Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany jest w oparciu o:
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
     w   sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.).
    • Szczegółowe kryteria opracowane przez zespoły przedmiotowe i międzyprzedmiotowe.
    1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania określają zasady, formy i tryb oceniania uczniów i polegają na:
     • Rozpoznawaniu (diagnozowaniu) opanowania przez uczniów wiadomości i     umiejętności wynikających z programów nauczania realizowanych przez nauczyciela.
     • Określeniu postępów ucznia w tym zakresie.
     • Sformułowaniu oceny szkolnej.
    2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania służą zaangażowaniu uczniów w system oceniania, rozwijaniu ich prawidłowej samooceny, odpowiedzialności za własne postępy oraz kształtowaniu takich postaw, jak:
     • gotowość poddania się ocenie,
     • poczucie własnej godności,
     • dążenie do samodoskonalenia,
     • rzetelność,
     • pracowitość
     • kreatywność.
    3. Celem oceniania jest:
    • Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
    • Określenie jego postępów i braków w edukacji.
    • Wskazanie sposobów i metod eliminacji stwierdzonych braków poprzez doskonalenie metod i organizacji uczenia się.
    • Dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), wychowawcy i nauczycielom informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach, trudnościach i brakach ucznia.
    • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia efektywności nauczania.
    1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
    • Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych wynikających
     ze zrealizowanych programów nauczania.
    • Informowanie uczniów i ich rodziców o poziomie tych wymagań (informacje
     o wymaganiach edukacyjnych dla danego etapu kształcenia przekazuje rodzicom wychowawca klasy, zaś uczniom nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia).
    • Ocenianie bieżące.
    • Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce na zebraniach .
    • Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne (wystawienie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych).
    • Zaliczanie nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
    • Zaliczanie różnic programowych w formie egzaminu klasyfikacyjnego.
    • Poprawianie końcowych ocen klasyfikacyjnych w formie egzaminu poprawkowego

    § 41

     SKALA I KRYTERIA OCEN:

    1.  OCENIANIE BIEŻĄCE:
    1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:

    niedostateczny - 1
    dopuszczający - 2
    dostateczny - 3
    dobry - 4
    bardzo dobry - 5
    celujący - 6

    1. Wartość ocen bieżących może być podniesiona przez dodanie znaku (+) lub obniżona przez dodanie znaku (-).
    2. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w oparciu o przedmiotowe zasady oceniania.
    3. Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oceniane są wg następujących kryteriów:

     

    <0%,30%

    Niedostateczny

    <30%,50%)

    Dopuszczający

    <50%,75%)

    Dostateczny

    <75%,90%)

    Dobry

    <90%,95%)

    Bardzo dobry

    <95%,100%)

    Celujący

     

    Z wyjątkami wskazanymi w pkt. 5.

     

    1. Egzaminy zawodowe oraz sprawdziany z przedmiotów zawodowych przeprowadzane
     w formie zgodnej z arkuszami egzaminu zawodowego teoretycznego oceniane są według następujących kryteriów:
    2. Oceny szkolne notowane są w e-dzienniku lekcyjnym danego oddziału. Ze względu na specyfikę pracy szkoły (pracownie, zajęcia w grupach), wszystkie oceny notowane  we własnej dokumentacji należy wpisać do dziennika w ciągu tygodnia.
    3. Proponowane oznaczenie poszczególnych elementów sprawdzania i oceniania w e-dzienniku lekcyjnym:

    %

    Ocena

    97

    100

    6

    88

    96

    5

    76

    87

    4

    62

    75

    3

    50

    61

    2

    0

    49

    1

    k – kartkówka
    O – odpowiedź ustna
    pk – praca klasowa
    ppk – poprawa pracy klasowej
    pd – praca domowa
    ak – aktywność
    wyp. – wypracowanie pisemne/praca pisemna
    P – prezentacja
    ćw. – ćwiczenie / zadanie praktyczne.

    Nauczyciel może wpisać zakres materiału dla danej formy oceniania.

    1. W dzienniku elektronicznym oceny mogą posiadać wagę ustaloną standardowo przez radę pedagogiczną:

     

    waga

    ocenie podlegają

    7

    sprawdziany, poprawy sprawdzianów, matura próbna,

    próbny egzamin zawodowy, sprawdziany diagnostyczne

    5

    kartkówka

    4

    odpowiedź ustna

    4

    aktywność

    3

    przygotowanie do zajęć

    3

    praca domowa

     

    Uwaga: Nauczyciel przedmiotu ma prawo zawrzeć w Przedmiotowych Zasadach Oceniania charakterystyczne dla danego przedmiotu sposoby sprawdzania wiedzy uczniów oraz wagi ocen, o ile nie są one sprzeczne z powyższą tabelą.

    1. Oceny cząstkowe są wystawiane w sposób jawny na zajęciach edukacyjnych.
    2. Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5w Łomży otrzymują stopnie szkolne wg następujących kryteriów:
    • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności
      na poziomie wymagań podstawowych, a braki te uniemożliwiają dalszą edukację,
    • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy
     i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości ich zlikwidowania w trakcie dalszej nauki,
    • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności
     na poziomie wymagań podstawowych,
    • stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określonego wymaganiami edukacyjnymi na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe,
    • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy
     i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych danych zajęć,
    • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne z danych zajęć lub osiąga sukcesy
     w konkursach, olimpiadach i zawodach stopnia wojewódzkiego kwalifikując się
     do finału.
    1. Ogólne zasady przeprowadzania kontroli wiedzy ucznia:
    1. Prace klasowe
    1. a ) nauczyciele planują terminy sprawdzianów pisemnych – maksymalnie jeden w ciągudnia.
    2. praca klasowa lub sprawdzian muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku elektronicznym.
    3. jeżeli zmiana terminu zapowiedzianych sprawdzianów nastąpi z winy lub na prośbę uczniów to tracą moc ustalenia z punktów 1 i 2.
    4. ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż 15 dni roboczych od jej napisania. W sytuacjach losowych, dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela.
    5. uczeń otrzymujący ocenę  ze sprawdzianu ma możliwość poprawienia oceny w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Szczegółowe zasady poprawy określają Przedmiotowe Zasady Oceniania.
    6. uczeń ma prawo poprawić daną pracę klasową jeden raz. Nauczyciel może wyrazić zgodę na  dodatkowe terminy popraw.
    7. prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej, ma obowiązek zaliczyć pracę w terminie i formie określonej przez nauczyciela.
    8. jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej, zapowiedzianej kartkówce, nie oddał pracy długoterminowej z powodu nieobecności, to w dzienniku nauczyciel wpisuje 0.
    9. jeżeli uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną nie zgłosił się na poprawę w terminie określonym przez nauczyciela, nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym ocenę otrzymaną przez ucznia z pracy klasowej, a obok 0 (zapis [1,0]), bez wliczania jej do średniej.
    10. jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej i nie zgłosił się w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela na jej zaliczenie, nauczyciel dokonuje w dzienniku elektronicznym zapisu [0,0].
    11. korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej bez prawa jej poprawy.
    12. uwaga: Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy ocenę niższą niż otrzymana na pracy klasowej wówczas jest ona wpisywana do dziennika bez wliczania jej do średniej
    1. Nieprzygotowanie do lekcji
    1. uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych raz w semestrze przy 2 i więcej godzinach lekcyjnych w tygodniu i raz w roku szkolnym przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu. Każdy nauczyciel ma prawo ustalić liczbę nieprzygotowań indywidualnie, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu i tygodniową liczbę godzin (nie mniej niż jedno na rok).
    2. uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji:
    • - na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną,
    • - na zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej,
    • - na sprawdzianie i zapowiedzianej kartkówce,
    • - na lekcji ćwiczeniowej, laboratoryjnej, pracowni zawodowej.
    1. uczeń zgłasza nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem.
    2. nieprzygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym wpisując „np”.
    3. za każde nieprzygotowanie wykraczające poza powyższe ustalenia zgodnie z pkt. 1, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 3.
    4. w przypadku nieobecności na zajęciach lekcyjnych uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości, notatkę z lekcji i odrobić pracę domową.
    5. zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia braków na najbliższą lekcję.
    6. uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania wynikającego z braku pisemnej pracy w przypadku, gdy była ona zapowiedziana przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
    1. Dostosowanie wymagań
    1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
    2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania
    3. jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Opracowany przez nauczyciela (zespół nauczycieli) i pedagoga program pomocy uczniowi zostanie przedstawiony dyrektorowi, a następnie uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym).
    1. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów powinno być systematyczne, jawne i obiektywne z uwzględnieniem różnorodnych form aktywności szkolnej uczniów. Przedmiotowe kryteria ocen, ich formy oraz sposoby i terminy sprawdzania osiągnięć szkolnych ustalają właściwe komisje przedmiotowe.
    2. Oceny szkolne wystawiane przez nauczycieli są jawne także dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów. Na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
    3. Uczniowie i rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
    4. Uczeń będący reprezentantem szkoły może otrzymać dodatkowy termin na zaliczenie pracy klasowej lub I semestru o jeden tydzień.

     

    1. OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE (ZASADY KLASYFIKACJI:

     

    1. Rok szkolny dzielimy na dwa semestry:
    1. I semestr trwa od 01 września do ferii zimowych, których termin ogłaszany jest przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dla klas I-III technikum oraz od 01 września do końca grudnia dla klas IV technikum.
    2. II semestr kończy się wraz z zakończeniem roku szkolnego.
    1. Uczeń podlega klasyfikacji:
    1. śródrocznej i rocznej,
    2. końcowej.
    1. Klasyfikacja śródroczna polega na:
    1. okresowym podsumowaniu zachowania ucznia  oraz osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,  określonych w szkolnym planie nauczania 
     w I semestrze;
    2. ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć za pomocą średniej ważonej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz wpisaniu ich do e-dziennika najpóźniej dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej za semestr.
    1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed feriami zimowymi ustalonymi przez MEN i podanymi w Kalendarzu roku szkolnego.
    2. Klasyfikacja roczna polega na:
    1. podsumowaniu zachowania ucznia oraz osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym;
    2. ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć za pomocą średniej ważonej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz wpisaniu ich do e-dziennika .
    1. Na klasyfikację końcową składają się:
    1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
    2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
    3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
    1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna, roczna i końcowa wyrażona jest stopniem wg skali:

    celujący - 6
    bardzo dobry - 5
    dobry - 4
    dostateczny - 3
    dopuszczający - 2
    niedostateczny - 1

    1. Wartość ocen śródrocznych, rocznych i końcowych nie może być podnoszona ani obniżana za pomocą znaków „+" czy „-".
    2. Wszystkie oceny są jawne. Uczeń ma prawo znać swoje oceny klasyfikacyjne
     z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę z zachowania na tydzień przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
     Za poinformowanie ucznia odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca klasy.

    Rodzice informowani są o ocenach w formie pisemnej na zebraniu przez wychowawcę klasy. Fakt przyjęcia informacji poświadczają podpisem. W przypadku nieobecności, informację otrzymują telefonicznie (notatka służbowa), mailem (wydruk ), listownie
    lub poprzez wiadomość w e-dzienniku.

    1. O grożącej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu z jakiegoś przedmiotu, uczeń oraz jego rodzice   (opiekunowie prawni) muszą być powiadomieni na nie mniej niż dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady. Za powiadomienie uczniów
     i rodziców odpowiada wychowawca klasy. Wychowawca zobowiązany jest do skutecznego poinformowania rodziców (opiekunów prawnych), fakt przyjęcia informacji rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają podpisem.
    2. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej powinno odbyć się w ciągu dwóch ostatnich tygodni nauki.
    3. Uczeń ma prawo do poprawy ocen. Zasady poprawy oceny określają regulamin szkoły
     i przedmiotowe systemy oceniania.
    4. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli został oceniony ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć z których został zwolniony.
    5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła umożliwia uzupełnienie braków edukacyjnych.
    6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
    7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii
     o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
    8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony", albo „zwolniona".
    9. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić
     na podstawie tego orzeczenia.
    10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".
    11. Podstawę do wystawienia śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej stanowią
     co najmniej trzy oceny bieżące.
    12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych   mogą otrzymać z danych zajęć edukacyjnych wyższą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, może otrzymać z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę klasyfikacyjną wyższą od przewidywanej.
    13. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a oceny z zachowania - wychowawca klasy.
    14. Sugerowane kryteria wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

    Uzyskana średnia

    Ocena

    <0;1,6)

    Niedostateczny

    <1,6; 2,6)

    Dopuszczający

    <2,6; 3,6)

    Dostateczny

    <3,6; 4,6)

    Dobry

    <4,6; 5,6)

    Bardzo dobry

    <5,6; 6,0>

    Celujący

    1. Ocena roczna jest wystawiona z uwzględnieniem ocen z pierwszego i drugiego semestru.
    2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu.
    3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
    • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
    • Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób
    • Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: dbałość o honor i tradycje szkoły
    • Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
    • Okazywanie szacunku sobie i innym osobom.
    • Dbałość o piękno języka ojczystego
    1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
     1. wzorowe;
     1. bardzo dobre;
     1. dobre;
     1. poprawne;
     1. nieodpowiednie;
     2. naganne.
    2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
     1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
     1. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
    3. Ocenę z praktyk wystawia kierownik szkolenia praktycznego na podstawie regulaminu praktyk zawodowych.
    4. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych jeżeli opuścił więcej niż 50% zajęć.
    5. Uczeń nie klasyfikowany z powodów usprawiedliwionych, ma prawo na pisemną  prośbę rodziców (opiekunów prawnych) zdawać egzamin klasyfikacyjny.
    6. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
    7. Uczeń, który nie został sklasyfikowany z danego przedmiotu nauczania na I semestr, musi zaliczyć zakres programowy z danego przedmiotu do daty wystawienia zagrożeń w semestrze II (miesiąc przed klasyfikacją radą pedagogiczną). Fakt zaliczenia I semestru nauczyciel uczący odnotowuje w dzienniku odrębną oceną. Jeżeli uczeń nie zaliczy I semestru w wyznaczonym terminie, zostanie mu wpisane zagrożenie oceną niedostateczną z tego przedmiotu. Zasada ta dotyczy również egzaminu klasyfikacyjnego z różnic programowych z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych.
    8. Klasyfikowanie z zajęć praktycznych odbywających się w ZCKPiU określa system oceniania ZCKPiU. Nadzór nad przepływem informacji między ZCKPiU a szkołą sprawuje kierownik szkolenia praktycznego.
    9. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniom, którzy:
     • realizują indywidualny tok nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami
     • zmieniają typ szkoły lub profil klasy (egzamin z różnic programowych)
    10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
    11. Egzaminy klasyfikacyjne dotyczą wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych właściwych dla danego okresu kształcenia.
    12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:
    • przewodniczący - dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko w szkole
    • egzaminator - nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych
    • członek komisji - nauczyciel o tej samej lub pokrewnej specjalności
    1. Pytania (ćwiczenia egzaminacyjne) ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien odpowiadać kryteriom ocen z poszczególnych przedmiotów.
    2. Zakres wymagań edukacyjnych dla ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy ustala nauczyciel egzaminator na podstawie realizowanych przez siebie programów nauczania.
    3. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć technicznych, informatyki, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
    4. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisja egzaminacyjna ustala uczniowi ocenę klasyfikacyjną zgodną ze skalą niniejszego regulaminu (punkt 23) oraz sporządza protokół.
    5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
    6. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do arkusza ocen ucznia.
    7. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana".
    8. Warunki oceniania śródrocznego i końcowego oraz zasady klasyfikowania ucznia na jednostkach modułowych.
     • Moduł składa się z jednostek modułowych
     • Każda jednostka modułowa  kończy się oceną końcową zaliczającą jednostkę.
     • Ocena zaliczająca jednostkę modułową jest wystawiana przez nauczyciela (nauczycieli) prowadzącego (prowadzących) daną jednostkę zgodnie z ogólnymi zasadami oceniania.
     • Uczeń, który nie zaliczył jednostki modułowej ma prawo przystąpić do zaliczenia poprawkowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (nauczycieli).
     • Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z modułu jest zaliczenie wszystkich jednostek modułowych wchodzących w jego skład.
     • Oceny zaliczeniowe z zakończonych jednostek modułowych, na koniec roku szkolnego są wpisywane w kartę modułu załączoną do arkuszy ocen.
     • Ocenę semestralną (roczną)z danego modułu wystawia nauczyciel prowadzący jednostkę modułową obejmującą największą liczbę godzin z tego modułu w bieżącym semestrze (roku). W/w nauczyciel działa w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi pozostałe jednostki modułowe.
     • Ocena semestralna (roczna) z modułu jest wystawiana zgodnie z ogólnymi zasadami oceniania (z punktu 23).
     • Ocenę końcową z modułu wystawia się po zrealizowaniu wszystkich jednostek modułowych z danego modułu. Ocena końcowa z modułu jest średnią ważoną ocen zaliczających poszczególne jednostki modułowe.
     • Średnia ważona jest obliczana według wzoru:

    Gdzie:

    Om– ocena końcowa z modułu
    Oj – ocena końcowa z danej jednostki modułowej
    hj – liczba godzin lekcyjnych przypadających na daną jednostkę modułową
    n – liczba jednostek modułowych wchodzących w skład danego modułu

     • Po wyliczeniu średniej ważonej ocena końcowa jest zaokrąglana do pełnej wartości   zgodnie z ogólnymi zasadami:

    Ø mniej niż 0,5 po przecinku – ocena jest zaokrąglana w dół
    Ø 0,5 lub więcej po przecinku – ocena jest zaokrąglana w górę

     • Ocena końcowa jest wpisywana do karty modułu i arkusza ocen.

     

    1.  PROMOWANIE UCZNIÓW

     

    1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania właściwym dla danego typu szkoły, uzyskał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

    1a.Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z modułu nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

    1. Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
    2. W przypadku dopuszczenia ucznia do egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły ustala imienny skład komisji oraz dokładną datę przeprowadzenia egzaminu.
    3. W przypadku składania przez ucznia egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów dyrektor szkoły wyznacza dwa terminy przeprowadzenia egzaminu w odstępie co najmniej jednodniowym.
    4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
    5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, a z informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i pracowni przedmiotowych ma formę zadań i ćwiczeń praktycznych.
    6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
     • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko w szkole jako przewodniczący komisji,
     • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
     • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
    7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 7 , może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
    8. Egzamin poprawkowy dotyczy wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych właściwych dla danego okresu kształcenia. Nauczyciel egzaminator ustala pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne, których stopień trudności powinien odpowiadać kryteriom szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne zatwierdza przewodniczący komisji po konsultacji z członkiem komisji egzaminacyjnej.
    9. Jeżeli uczeń zdał egzamin poprawkowy, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Jeżeli uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
    10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
    11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego dołącza się pracę pisemną ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
    12. Odwołanie od wyników egzaminu poprawkowego nie przysługuje.
    13. Zatwierdzenie wyników egzaminu poprawkowego odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nowego roku szkolnego.
    14. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
    15. Fakt zaliczenia I semestru nauczyciel uczący odnotowuje w dzienniku lekcyjnym odrębną oceną. Jeżeli uczeń nie zaliczy I semestru w wyznaczonym terminie, zostanie mu wpisane zagrożenie oceną niedostateczną z tego przedmiotu.

    16a. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia wiedzy poprzez zaliczenie oceny niedostatecznej za I semestr na poziom oceny dopuszczającej do końca kwietnia roku szkolnego. Niezaliczenie wiedzy i umiejętności z I semestru może skutkować zagrożeniem oceną niedostateczną za semestr II. Termin zaliczenia I semestru wyznacza nauczyciel poza wyznaczonymi zajęciami lekcyjnymi (planem lekcji).

    1. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

    17a) Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek zaliczenia zaległego materiału z klasy programowo niższej w terminie określonym przez nauczyciela, jednak nie później niż do czasu wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną za semestr pierwszy. Niezaliczenie materiału skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej na semestr pierwszy.

    1. Uczeń kończy szkołę :
    1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej (nie dotyczy sytuacji gdy uczeń miał promocję warunkową );
    2. uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
    1. OCENA  ZACHOWANIA
    1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
     1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
     2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
     3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
     4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
     5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
     6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
     7. okazywanie szacunku innym osobom.
    2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
    1. wzorowe;
    2. bardzo dobre;
    3. dobre;
    4. poprawne;
    5. nieodpowiednie;
    6. naganne.
    1. Wychowawca klasy wystawia ocenę  zachowania uwzględniając opinię nauczycieli, pedagoga szkolnego i uczniów.

    3a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

    1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
    2. System punktowego oceniania uczniów oparty jest o kryteria zachowania uchwalone przez Radę Pedagogiczną.
    3. Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia I lub II półrocza nauki otrzymuje 100 punktów.

     

    1. Dokumentację pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów stanowią wpisy w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.
    2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonej dokumentacji, wpisów w dzienniku elektronicznym oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
    3. Ocena roczna  zachowania stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w I i II semestrze.
    4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

     

     1. wzorowe – uczeń uzyskał powyżej 200 punktów,
     2. bardzo dobre – w granicach 151 do 200 punktów,
     3. dobre – w granicach 101 do 150 punktów,
     4. poprawne – w granicach 51 do 100 punktów,
     5. nieodpowiednie – w granicach od –50 do 50 punktów,
     6. naganne – poniżej -50 punktów.
    1. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

    PUNKTY DODATNIE

    liczba punktów

    100% miesięczna frekwencja

    10 pkt.

    Brak negatywnych uwag.

    20 pkt.

    Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych formach współzawodnictwa sprawdzających wiedzę, umiejętności i sprawności z podziałem na szczeble:

     

    a)  etap szkolny (miejsca 1 ÷ 3)

    5 pkt.

    b) etap międzyszkolny

    10 pkt.

    c) etap powiatowy

    15 pkt.

    d) etap rejonowy

    20 pkt.

    e) etap wojewódzki

    25 pkt.

    f) etap centralny

    30 pkt.

    (Wpisuje się najwyższe osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie.)

     

    Aktywne i systematyczne uczestnictwo w wybranych formach pracy pozalekcyjnej, np. koła zainteresowań, sekcje sportowe,

    za każdą formę 10 pkt. ale nie więcej niż 30 pkt

    Aktywne sprawowanie funkcji w szkole (samorząd szkolny).

    do 20 pkt.

    Efektywne sprawowanie funkcji w klasie (samorząd klasowy).

    do 10 pkt.

    Aktywny udział w uroczystościach szkolnych, akcjach charytatywnych, wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych na terenie szkoły.

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż 30 pkt.

    Działania, prace, inicjatywy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, pomoc
    w bibliotece szkolnej

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż 30 pkt.

    Inna pozytywna aktywność, wzorowe postawy i zachowania nieujęte w tabeli

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż      20 pkt.

    Udokumentowana, systematyczna pomoc koleżeńska w nauce prowadzona w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu bądź wychowawcą.

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż 20 pkt.

    Wysokie wyniki w nauce:

      1. średnia ocen 5,01 i więcej
      2. średnia ocen 4,51 ÷ 5,00
      3. średnia ocen 4,01 ÷ 4,50
      4. średnia ocen 3,50 ÷ 4,00

     

    20 pkt.

    15 pkt.

    10 pkt.

    5 pkt.

    Punkty do dyspozycji wychowawcy (np. ogólna postawa wobec zjawisk życia społecznego, kultura osobista, zaangażowanie i dyscyplina pracy
    na zajęciach itp.).

    do 20 pkt.

     

    PUNKTY UJEMNE

    za każdy incydent poświadczony wpisem

    Jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej.

    – 3 pkt.

    Jedno spóźnienie.

    – 1 pkt.

    Nieprzestrzeganie wymogów związanych z ustalonymi przez szkołę

    1. niewłaściwy codzienny strój (niezgodny z pkt. 1 Zasady Ubierania się uczniów)
    2. brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

    – 2 pkt.

    – 5 pkt.

    Używanie wulgaryzmów, gestów bądź słownictwa uwłaczającego cudzej godności

    – 10 pkt.

    Zakłócenie dyscypliny pracy na zajęciach, lekceważenie poleceń i wskazań nauczycieli, wychowawcy, dyrektora szkoły, pracowników administracji
    i obsługi.

    – 10 pkt.

    Nieprzestrzeganie ustalonych przez szkołę warunków korzystania
    z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych.

    – 10 pkt.

    Fotografowanie, filmowanie bądź nagrywanie innych osób bez ich wyraźnej zgody.

    – 30 pkt.

    Niewykonanie zobowiązania (np. nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniu samorządu)

    – 5 pkt.

    Zaśmiecanie otoczenia.

    – 5 pkt.

    Zakłócanie porządku w miejscu publicznym, np. podczas wycieczki szkolnej

    – 30 pkt.

    Pozostawanie podczas zajęć bez zgody nauczyciela w miejscu innym niż ustalone (np. samowolne opuszczenie sali lekcyjnej, oddalenie się od grupy podczas wycieczki lub innej zorganizowanej formy zajęć).

    – 10 pkt.

    Znieważenie symbolu narodowego, religijnego lub szkolnego

    Do – 50 pkt.

    Celowe niszczenie mienia publicznego lub cudzej własności.

    – 30 pkt.

    Kradzież cudzego mienia.

    – 30 pkt.

    Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej

    Od – 20 pkt.  do – 100 pkt.

    Inne postawy wskazujące na brak podporządkowania się normom współżycia społecznego

    – 10 pkt.

    Posiadanie na terenie szkoły niebezpiecznych narzędzi

    -50 pkt.

    Posiadanie, używanie, udostępnianie, bycie pod wpływem: alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy.

    Posiadanie e- papierosów, lub innych środków odurzających

    Od -20 do -100 pkt.

    Rażące zachowania uwłaczające godności własnej i cudzej, cyberprzemoc.

    – 50 pkt.

    Wejście w udowodniony konflikt z prawem.

    Od – 60 pkt.  do -200 pkt.

     

    1. Za usprawiedliwione uznaje się godziny nieobecności lub spóźnienia usprawiedliwione w formie pisemnego oświadczenia rodziców bądź zaświadczenia lekarskiego czy innej, zaakceptowanej przez wychowawcę lub dyrekcję szkoły.
    2.  Godziny opuszczone przez ucznia z powodu konieczności stawienia się na komisji wojskowej lub honorowego oddawania krwi uznaje się za usprawiedliwione i nie mają one wpływu na dodawanie punktów za 100% frekwencję.
    3. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który w rażący sposób naruszył regulamin.
    4. W szczególnej sytuacji zdrowotnej ucznia (np. długotrwała choroba, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość, nerwice, choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualną potwierdzone opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej bądź opinią lekarza specjalisty) należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na zachowanie ucznia
    5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek członków rady pedagogicznej uczeń może otrzymać ocenę niższą bądź wyższą od tej, która wynika z punktowego systemu oceniania zachowania.

    Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania

    1. Uczeń lub jego rodzice, którzy nie  zgadzają  się  z  przewidywaną  semestralną lub roczną  oceną klasyfikacyjną zachowania, mogą zgłosić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o ponowne ustalenie tej oceny wraz z uzasadnieniem.
    1. Prośba, o której mowa w ust. 1, może być złożona w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, jeżeli uczeń:
     1. nie otrzymał upomnienia wychowawcy klasy,
     2. nie otrzymał nagany dyrektora szkoły,
     3. nie otrzymał nagany wychowawcy klasy,
     4. nie został karnie przeniesiony do równoległej klasy,
     5. wszystkie nieobecności na lekcjach ma usprawiedliwione,
     6. jeżeli nastąpiła istotna poprawa zachowania ucznia potwierdzona brakiem negatywnych uwag.
    2. Jeżeli powyższe warunki z punktu 2 zostały spełnione, dyrektor powołuje komisję |
     w następującym składzie:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze,
     2. wychowawca klasy,
     3. pedagog,
     4. psycholog (jeśli jest zatrudniony).
     5.  inni nauczyciele
    3. Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji zwraca się do wychowawcy o utrzymanie lub o zmianę oceny zachowania.
    4. Z prac komisji opisanej w punkcie 3 sporządza się protokół.
    5. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna.
    6. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
    7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżenia roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
     w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
    8. W skład komisji wchodzą:
    9. dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
    10. wychowawca klasy,
    11. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    12. pedagog,
    13. psycholog (jeśli jest zatrudniony)
    1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
    2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

     

     1. skład komisji,
     2. termin posiedzenia komisji,
     3. wynik głosowania,
     4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

    12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły

    1. Uczniów obowiązuje w szkole ubiór czysty, schludny i skromny, bez nadruków i naszywek o nagannej treści.
    2. Podczas uroczystości szkolnych i egzaminów uczniów obowiązuje strój galowy:
    1. garnitur, lub biała koszula oraz ciemne spodnie w przypadku chłopców
    2. biała bluzka oraz ciemne spodnie lub spódnica w przypadku dziewcząt

     

    1. SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH   OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:
    1. Sprawdziany pisemne:
     • po działach programowych,
     • semestralne,
     • roczne.
    2. Sprawdziany pisemne bieżące (kartkówki). Kartkówka jest to sprawdzenie wiadomości z  trzech ostatnich jednostek tematycznych, którą uczniowie powinni pisać w czasie nie   przekraczającym piętnaście minut.
    3. Wypowiedzi ustne.
    4. Prace twórcze uczniów (projekty).
    5. Ćwiczenia praktyczne.
    6. Formy sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów określają Przedmiotowe Zasady Oceniania.
    7. Zasady sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów:
     • uczniowie zapoznani są z systemem sprawdzania osiągnięć dydaktycznych na lekcjach z danego przedmiotu,
     • nauczyciel zobowiązany jest do podania uczniom zakresu badanego materiału na co najmniej tydzień przed sprawdzianem pisemnym,
     • nauczyciel zobowiązany jest do podanie kryteriów oceniania przy każdej pracy pisemnej lub ćwiczeniu praktycznym,
     • sprawdzenie i oddanie prac pisemnych w terminie do 15 dni roboczych,
     • nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania sprawdzonych prac pisemnych do końca bieżącego roku szkolnego,
     • dla każdej grupy przewiduje się przeprowadzenie nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie.

     

    1. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH:
      1. Uczniowie mogą być informowani poprzez:
     1. ustną osobistą informację nauczyciela o umiejętnościach i brakach edukacyjnych,
     2. pisemną informację w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach itd.,
     3. informację - ocenę wpisaną do zeszytu ucznia (zgodnie z przyjętą skalą),
     4. recenzję prac pisemnych,
     5. prezentację osiągnięć: wystawki, gazetki, galerie, biuletyny
     6. poprzez e- dziennik.
      1. Formy informowania rodziców:
     7. informacje w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach itd.
     8. kontakty indywidualne w zależności od potrzeb,
     9. wywiadówki (minimum 3 w ciągu roku szkolnego),
     10. listy pochwalne i gratulacyjne dla rodziców,
     11. informację pisemną lub ustną  na wywiadówkach i konsultacjach,
     12. poprzez e-dziennik.
    1. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadawalających wyników nauczania:
     • kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne,
     • organizowanie w miarę potrzeb i możliwości zespołów wyrównawczych, socjoterapeutycznych itp.
     • organizowanie pomocy koleżeńskiej,
     • pedagogizacja rodziców,
     • indywidualne rozmowy wychowawcy (pedagoga, nauczyciela przedmiotu) z rodzicami i uczniami.

     

    § 42

     PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANYCH W PRZYPADKU USTALENIA STOPNIA Z NARUSZENIEM ZASAD OCENIANIA:

     1.  
    1. Uczeń ma prawo do:
     1. znajomości i jawności ocen wystawianych przez nauczyciela,
     2. rzetelności i uzasadnienia oceny, znajomości rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu i wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
     3. możliwości poprawy oceny ze sprawdzianu lub pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia,
     4. wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych,
     5. pełnej informacji o możliwościach odwołania się od oceny (śródrocznej i rocznej).
    2. Uczeń ma obowiązek:
     • stawić się w terminie na egzamin sprawdzający (klasyfikacyjny),
     • przygotować się do egzaminu.

     

    § 43

    PRAWA RODZICÓW:

    1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:

     • jawnej i uzasadnionej oceny swego dziecka,
     • bieżącej informacji o postępach dziecka,
     • odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny śródrocznej i rocznej,
     • wglądu w ocenione prace dziecka,
     • informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swego dziecka,
     • informacji o wymaganiach szkoły.

     

    § 44

    PRAWA NAUCZYCIELI:

    1. Nauczyciele mają prawo do:

     • zachowania oceny śródrocznej, rocznej w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z procedurą,
     • udziału w egzaminie sprawdzającym (np. poprawkowym, klasyfikacyjnym, innym) i przygotowaniu do niego zadań,
     • obrony swojej opinii,
     • uczestniczenia w rozmowach w sytuacjach konfliktowych.

     

    VIII. Wyróżnienia, nagrody i kary.

     

    § 45

    1. Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia – uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony w następujących formach:
    1. wyróżnienie przez wychowawcę klasy,
    2. wyróżnienie przez dyrektora na apelu lub uroczystości szkolnej,
    3. list pochwalny dyrektora,
    4. pismo gratulacyjne skierowane do rodziców,
    5. nagroda rzeczowa,
    6. skreślony,
    7. wpis do księgi wyróżnień,
    8. przyznanie statusu reprezentanta szkoły,
    9. świadectwo z wyróżnieniem:

    uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę

    bardzo dobrą lub wzorową z zachowania,

    1. Zgłoszenia kandydatów do nagród i wyróżnień dokonują zespoły klasowe, wychowawca i inni nauczycieli lub poszczególni uczniowie.
    2. W każdym przypadku wyróżniania i nagradzania uczniów niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.
    3. Wszystkie wyróżnienia i nagrody uczniów są zapisywane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły.

     

    § 46

    Rada Rodziców może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania, w takim wypadku w statucie szkoły należy określić rodzaj

    i tryb przyznawania tych odznak.

     

    § 47

    1. Wobec ucznia naruszającego określone w statucie i regulaminie szkoły zasady współżycia stosuje się proporcjonalne do wykroczenia oddziaływania wychowawcze – w tym kary:
    1. upomnienie ucznia przez wychowawcę lub innego nauczyciela wobec jego klasy z wpisem do dziennika,
    2. nagana wychowawcy z pisemnym powiadomieniem rodziców,
    3. praca społeczna na rzecz szkoły wykonana pod opieką osoby dorosłej, w wymiarze ustalonym przez wychowawcę lub radę pedagogiczną,
    4. nagana dyrektora szkoły,
    5. nagana z ostrzeżeniem i wpisaniem do akt (arkusza ocen),
    6. zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły,
    7. dyscyplinarne przeniesienie do innej klasy lub szkoły,
    8. dyscyplinarne  skreślenie z listy uczniów,
    1. Dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej klasy, szkoły lub skreślenie z listy uczniów wymierzane jest za szczególnie ciężkie naruszenie regulaminu szkoły i zasad współżycia, w szczególności za:
    1. niewłaściwe zachowania mimo otrzymania nagany z ostrzeżeniem,
    2. dyscyplinarne wydalenie z miejsc odbywania zajęć praktycznych, 
    3. używanie środków powodujących uzależnienie (alkohol, nikotyna, narkotyki, e-papierosy, inne środki odurzające),
    4. rozprowadzanie narkotyków,
    5. przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
    6. stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,
    7. stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla pozostałych członków społeczności szkolnej,
    8. uwłaczanie godności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz koleżanek i kolegów,
    9. świadome niszczenie mienia szkoły lub innych osób,
    10. wkroczenie w udowodniony konflikt z prawem,
    11. znieważenie symboli państwowych i religijnych,
    12. nieuczęszczanie na zajęcia lekcyjne lub porzucenie szkoły.
    1. Kary wymienione w ust. 2 wymierzane są przez dyrektora szkoły w wyniku uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego i rzecznika praworządności.
    2. W każdym przypadku stosowania kary wobec ucznia niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.
    3. Wykonanie kary wymierzonej uczniowi może ulec zawieszeniu na skutek poręczenia w formie kontraktu udzielonego przez nauczyciela, zespół klasowy z wychowawcą lub radę samorządu szkolnego.
    4. Wszystkie kary dyscyplinarne uczniów są zapisywane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły.
    5. Statut szkoły określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec ucznia oraz tryb odwoływania się od kary.

     

    § 48

    1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
    2. Uczeń, który podlega karze, może przed jej wymierzeniem wystąpić do rzecznika praworządności z prośbą o rozpatrzenie jego wykroczenia.
    3. Tryb odwołania do rzecznika określa karta rzecznika praworządności.
    4. W przypadku nie przestrzegania przez szkołę praw ucznia uczeń ma prawo złożyć w ciągu 7 dni skargę do dyrektora szkoły lub za jego pośrednictwem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

     

    § 49

    1. Wykonanie kary wymierzonej uczniowi może ulec zawieszeniu na skutek poręczenia udzielonego przez nauczyciela, zespół klasowy z wychowawcą lub radę samorządu szkolnego.
    2. Tryb przyjmowania i wygaśnięcia poręczenia określa regulamin szkoły.

     

    § 50

    1. Od kar wymienionych w § 42 ust. 1 pkt 1-6 przysługuje uczniom, a w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzicom, w terminie 7 dni, odwołanie do dyrektora szkoły.
    2. Od kar wymienionych w § 42 ust. 1 pkt 7 - 8 przysługuje uczniom lub rodzicom ucznia odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej otrzymania

     

    IX. Postanowienia końcowe

     

    § 51

    1. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
    2. Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół posiadają pieczęć wspólną dla wszystkich szkół zawierającą nazwę zespołu.
    3. Tablica i pieczęci szkół wchodzących  w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę technikum lub liceum ogólnokształcące, lub zasadniczej szkoły zawodowej.
    4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

     

    § 52

    Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

     

    § 53

     

    1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
    2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

  • Jasełka w Mechaniaku 2018
  • Dzień Życzliwości w Mechaniaku
  • Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Zakończenie roku 2017/2018
  • Dzień czytania w Mechaniaku
  • Zakończenie klas 4
  • Dzień Otwarty Szkoły
  • Koła zainteresowań