• Aktualne informacje o koronawirusie

   • Aktualne informacje o koronawirusie są dostępne na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/web/koronawirus.

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wejdzie w życie 28 grudnia 2020 r.

    Zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu ww. egzaminów nie obejmują – podczas tych egzaminów – ograniczenia dotyczące zgromadzeń (§ 28 ust. 13 pkt 9 rozporządzenia).

    Osób do 16. roku życia, które przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
    w zawodzie, nie obejmuje zakaz przemieszczania się pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 (§ 9 rozporządzenia)  Zaświadczenie o uczestniczeniu w egzaminie w styczniu 2021 r.

    1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły1) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

     

    1.2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

     

    1.6. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek

     

    1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów

     

    1.8. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

     

    2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

    Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce.

    Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

     

    4.4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

    4.5. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

    1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

    2) obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

    3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

    4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie

    4.7. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

    Jeżeli nie jest to możliwe  zapewnienie  1.5 m odstępu  należy oddzielić poszczególne stanowiska egzaminacyjne przegrodami wykonanymi np. z płyt wiórowych albo z pleksi.

    7) [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

    Andrzej Borawski

    kierownik szkolenia praktycznego

    w ZSMiO nr 5 w Łomży

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie