• R E G U L A M I N

    funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży

     

    § 1

     

    1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły oraz terenu wokół Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
    2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, boksów w szatni, przebieralni, jadalni/sklepik oraz auli szkolnej.
    3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracyprzez pracowników Szkoły.
    4. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, zwana dalej ZSMiO Nr 5 w Łomży.

     

    § 2

    Celem instalacji monitoringu jest:

    1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
    2. ochrona mienia Szkoły,
    3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

     

    § 3

     

    1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator- urządzenie z wbudowanym dyskiem do zapisu danych).
    2. Kamery monitoringu znajdują się w ZSMiO Nr 5 w Łomży:
    1. wewnętrzna hol piwnica C budynku szkoły,
    2. wewnętrzna hol II piętro C budynku szkoły,
    3. zewnętrzna parking przy głównym wjeździe na teren szkoły,
    4. wewnętrzna hol szatnie lewa strona budynku szkoły,
    5. wewnętrzna hol parter C budynku szkoły,
    6. wewnętrzna hol I piętro C budynku szkoły,
    7. zewnętrzna parking od strony ZCKZiU teren szkoły,
    8. wewnętrzna hol parter B budynku szkoły,
    9. zewnętrzna od strony pętli autobusowej teren szkoły,
    10. zewnętrzna parking od strony biblioteki teren szkoły,
    11. wewnętrzna hol I piętro B budynku szkoły,
    12. wewnętrzna wejście główne budynku szkoły,
    13. zewnętrzna boisko wielofunkcyjne teren szkoły,
    14. zewnętrzna plac przed szkołą, kamera obrotowa skierowana w kierunku ul. Przykoszarowej teren szkoły,
    15. wewnętrzna hol szatnie prawa strona budynku szkoły,
    16. zewnętrzna parking rowerowy terenu szkoły,
    17. wewnętrzna łącznik szkoły z salą gimnastyczną budynku szkoły,
    18. wewnętrzna hol parter sala gimnastyczna budynku szkoły,
    19. wewnętrzna hol parter sala gimnastyczna od strony wyjścia ewakuacyjnego budynku szkoły,
    20. wewnętrzna balkon I piętro sala gimnastyczna budynku szkoły,
    21. zewnętrzna parking od strony boisk wielofunkcyjnych teren szkoły,
    22. zewnętrzna kort, parking od strony boisk wielofunkcyjnych teren szkoły,
    23. zewnętrzna boisko wielofunkcyjne teren szkoły,
    24. zewnętrzna boisko wielofunkcyjne teren szkoły,
    25. zewnętrzna boisko wielofunkcyjne teren szkoły,
    26. zewnętrzna kort tenisowy teren szkoły,
    27. zewnętrzna kort tenisowy teren szkoły,
      

    3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są:
    dyrektor szkoły oraz wicedyrektor szkoły.
     

    § 4
     

    1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
    2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
    3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
    4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 7 dni od dnia nagrania.
    5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
    6. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

     

    § 5

     

    1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.
    2. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
    3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu na terenie Szkoły, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
    4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
    5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły lub w przypadku jego nieobecności przez wicedyrektora szkoły.
    6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
    7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
    8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.
    9. Szkoła prowadzi rejestr monitorowania.

    § 6

     

    Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły https://zsmio.edupage.org/

     

    § 7

     

    Załączniki do regulaminu funkcjonowania obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego:

    Załącznik nr 1- Klauzula informacyjna,

    Załącznik nr 2- Oświadczenie dotyczące monitorowania,

    Załącznik nr 3- Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu wizyjnego,

    Załącznik nr 4- podanie o sporządzenie kopii materiału z monitoringu wizyjnego,

    Załącznik nr 5- rejestr udostępnionych/zabezpieczonych nagrań z monitoringu wizyjnego,

    Załącznik nr 6- Przykładowy wzór tabliczki informującej o monitoringu.

    § 8

    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

     

     

    Załącznik nr 1

     

     

    KLAUZULA INFORMACYJNA

     

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

     

    1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, tel. (0-86) 219-87-93,fax. (0-86) 218-62-39,
     e-mail: sekretariat@zsmio.pl
    2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży: tel. (0-86) 219-87-93, fax. (0-86) 218-62-39, sekretariat@zsmio.pl
    3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.
    4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 10 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
    5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
    6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
    7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych; - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
      

     

     

    Załącznik nr 2

     

     

    Oświadczenie dotyczące monitorowania
     

     

     

    Ja,__________________________________________________________________________

    (imię i nazwisko pracownika/osoby świadczącej pracę z innego tytułu)

     

     

    wykonujący pracę na stanowisku ____________________________________________                                   
                                                                                         
    (określić stanowisko)

     

    w jednostce: Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża

    (nazwa i adres Szkoły)

     

    przyjmuję do wiadomości, że u mojego pracodawcy stosowany jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

     

     

     

         _____________________________________________

             (imię i nazwisko – czytelny podpis; data złożenia oświadczenia)

     

     

     

     

    Załącznik nr 3

     

    Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża sporządzony w dniu ………………………………….

     

    Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, zwany dalej przekazującym dane, przekazuje …………………………………………………………………………………………………...

    zwanemu dalej przyjmującym dane, na podstawie pisemnego wniosku z dnia (zawierającego podstawę prawną udostępnienia i cel wykorzystania) dane z systemu monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

     

    Przekazujący przekazuje, a przyjmujący przyjmuje następujące dane (zapis z kamer):

     

    Nośnik (rodzaj/oznaczenie)

    Lokalizacja kamery

    Data i czas nagrania

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Przyjmujący dane oświadcza, że wykorzystane zostaną one wyłącznie do celów określonych
    w pisemnym wniosku, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

     

    Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

     

     

    ……………………………                                                                 ……….……………………

    Przekazujący                                                                                                Przyjmujący

     

     

     

    Załącznik nr 4

     

    Data ..............................

    …...............................

    Imię i nazwisko

    …..............................

    adres

    Dyrektor

    Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących

     nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży

     

    Zwracam się z prośbą o sporządzenie kopii materiału z monitoringu wizyjnego Placówki
    z dnia …………………

    Uzasadnienie:

    .………………………………………………...…………………………………………… ………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………..….……................………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………...……………………………..…………………………………………………………..…..……….....…………………………………………………………………………………….…….……...…………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………...………………….…………………………………………………………

     

    ……………………

    podpis

    Decyzja Dyrektora:

    Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody

     

     

    ……………………………………..

            data i podpis Dyrektora 

     

     

    Załącznik nr 5

    REJESTR

    UDOSTĘPNIONYCH/ZABEZPIECZONYCH NAGRAŃ Z MONITORINGU WIZYJNEGO

     

    Lp.

    Dane wnioskodawcy/Zdarzenie

    Numer sprawy

    Data wniosku

    Przedmiot wniosku

    Data przekazania nośnika odbiorcy i podpis odbiorcy

    Uwagi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Załącznik nr 6

     

     

    Przykładowy *wzór tabliczki informującej o monitoringu

     

    *wzory tabliczek „uwaga monitoring/obiekt monitorowany” mogą się różnić zależnie od producenta
    i technologii wykonania tabliczki.

     

    Monitoring ZSMiO Nr 5 w Łomży PDF

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie