• Wewnętrzne Zasady Oceniania w ZSMiO nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży (dla wszystkich typów szkół)

     

    1.    skreślony
    2.    Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego  określają zasady, formy i tryb oceniania uczniów,  polegają na:

    1)    rozpoznawaniu (diagnozowaniu) opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wynikających z programów nauczania realizowanych przez nauczyciela,
    2)    określeniu postępów ucznia w tym zakresie,
    3)    sformułowaniu oceny szkolnej.

    3.    Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego służy zaangażowaniu uczniów w system oceniania, rozwijaniu ich prawidłowej samooceny, odpowiedzialności za własne postępy oraz kształtowaniu takich postaw, jak:

    1)    gotowość poddania się ocenie,
    2)    poczucie własnej godności,
    3)    dążenie do samodoskonalenia,
    4)    rzetelność,
    5)    pracowitość
    6)    kreatywność.

    4.    Celem oceniania jest:

    1)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
    2)    określenie jego postępów i braków w edukacji,
    3)    wskazanie sposobów i metod eliminacji stwierdzonych braków poprzez doskonalenie metod i organizacji uczenia się,
    4)    dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), wychowawcy i nauczycielom informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach, trudnościach i brakach ucznia,
    5)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia efektywności nauczania.

    5.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

    1)    formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych wynikających ze zrealizowanych programów nauczania,
    2)    informowanie uczniów i ich rodziców o poziomie tych wymagań (informacje o wymaganiach edukacyjnych dla danego etapu kształcenia przekazuje rodzicom wychowawca klasy, zaś uczniom nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia),
    3)    ocenianie bieżące,
    4)    informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce podczas  zebrań klasowych i konsultacji indywidualnych,
    5)    klasyfikowanie śródroczne i roczne (wystawienie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych).
    6)    zaliczanie nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    7)    zaliczanie różnic programowych w formie egzaminu klasyfikacyjnego,
    8)    poprawianie końcowych ocen klasyfikacyjnych w formie egzaminu poprawkowego


    § 41


    1.    Bieżące osiągnięcia edukacyjne uczniów ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:

    niedostateczny - 1
    dopuszczający - 2
    dostateczny - 3
    dobry - 4
    bardzo dobry - 5
    celujący - 6

    2.    Wartość ocen bieżących może być podniesiona przez dodanie znaku (+) lub obniżona przez dodanie znaku (-).
    3.    Ocenę ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w oparciu o przedmiotowe zasady oceniania.
    4.    Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oceniane są wg następujących kryteriów:

     

     

    <0%,30%)

    Niedostateczny

    <30%,50%>

    Dopuszczający

    (50%,75%)

    Dostateczny

    <75%,90%)

    Dobry

    <90%,95%)

    Bardzo dobry

    <95%,100%)

    Celujący

     

    Z wyjątkami wskazanymi w pkt. 5. 


    5.    Egzaminy zawodowe oraz sprawdziany z przedmiotów zawodowych przeprowadzane w formie zgodnej z arkuszami egzaminu zawodowego teoretycznego oceniane są według następujących kryteriów: 
     

    %

    Ocena

    97

    100

    6

    88

    96

    5

    76

    87

    4

    62

    75

    3

    50

    61

    2

    0

    49

    1

     

     

     

    6.    Oceny szkolne notowane są w e-dzienniku lekcyjnym danego oddziału. Ze względu na specyfikę pracy szkoły (pracownie, zajęcia w grupach), wszystkie oceny notowane  we własnej dokumentacji należy wpisać do dziennika w ciągu tygodnia.
    7.    Proponowane oznaczenie poszczególnych elementów sprawdzania i oceniania w e-dzienniku lekcyjnym:

    1) k – kartkówka,
    2) O – odpowiedź ustna,
    3) pk – praca klasowa,
    4) ppk – poprawa pracy klasowej,
    5) pd – praca domowa,
    6) ak – aktywność,
    7) wyp. – wypracowanie pisemne/praca pisemna,
    8) P – prezentacja,
    9) ćw. – ćwiczenie / zadanie praktyczne.
    Nauczyciel może wpisać zakres materiału dla danej formy oceniania.

    8.    W dzienniku elektronicznym oceny mogą posiadać wagę ustaloną standardowo przez Radę Pedagogiczną:
     

     

    waga

    ocenie podlegają

    7

    sprawdziany, poprawy sprawdzianów, sprawdziany diagnostyczne

    5

    kartkówka

    4

    odpowiedź ustna

    4

    aktywność

    3

    przygotowanie do zajęć

    3

    praca domowa

     

    Uwaga: Nauczyciel przedmiotu ma prawo zawrzeć w Przedmiotowych Zasadach Oceniania charakterystyczne dla danego przedmiotu sposoby sprawdzania wiedzy uczniów oraz wagi ocen, o ile nie są one sprzeczne z powyższą tabelą.

    9.    Oceny cząstkowe są wystawiane w sposób jawny na zajęciach edukacyjnych.
    10.    Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5w Łomży otrzymują stopnie szkolne wg następujących kryteriów:

    1)    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych, a braki te uniemożliwiają dalszą edukację,
    2)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości ich zlikwidowania w trakcie dalszej nauki,
    3)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych,
    4)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określonego wymaganiami edukacyjnymi na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe,
    5)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych danych zajęć,
    6)    ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne z danych zajęć lub osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach stopnia wojewódzkiego kwalifikując się do finału.

    11.    Ogólne zasady przeprowadzania kontroli wiedzy ucznia.

    1)    uczniowie zapoznani są z systemem sprawdzania osiągnięć dydaktycznych na lekcjach z danego przedmiotu,
    2)    nauczyciele planują terminy sprawdzianów pisemnych – maksymalnie jeden w ciągu dnia,
    3)    praca klasowa lub sprawdzian muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku elektronicznym,
    4)    jeżeli zmiana terminu zapowiedzianych sprawdzianów nastąpi z winy lub na prośbę uczniów to tracą moc ustalenia z punktów 1 i 2,
    5)    nauczyciel zobowiązany jest do podania uczniom zakresu badanego materiału na co najmniej tydzień przed sprawdzianem pisemnym,
    6)    nauczyciel zobowiązany jest do podania kryteriów oceniania przy każdej pracy pisemnej lub ćwiczeniu praktycznym,
    7)    ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż 15 dni roboczych od jej napisania, w sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela,
    8)    nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania sprawdzonych prac pisemnych do końca bieżącego roku szkolnego,
    9)    uczeń ma możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela, szczegółowe zasady poprawy określają Przedmiotowe Zasady Oceniania,
    10)    uczeń ma prawo poprawić daną pracę klasową jeden raz, nauczyciel może wyrazić zgodę na  dodatkowe terminy popraw,
    11)    prace klasowe są obowiązkowe, 
    12)    uczeń, który  był nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek zaliczyć pracę w terminie i formie określonej przez nauczyciela,
    13)    jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej, zapowiedzianej  kartkówce, nie oddał pracy długoterminowej z powodu nieobecności to w dzienniku elektronicznymi wpisuje się 0,
    14)    jeżeli uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, nie zgłosił się na poprawę w terminie określonym przez nauczyciela, nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym ocenę otrzymaną przez ucznia z pracy klasowej, a obok 0 (zapis [1,0]), bez wliczania jej do średniej,
    15)    jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej i nie zgłosił się na jej zaliczenie w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nauczyciel dokonuje w dzienniku elektronicznym zapisu [0,0], przy czym drugie 0 nie jest wliczane do średniej,
    16)    korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy, stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej bez prawa jej poprawy,
    17)    uwaga: Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy ocenę niższą niż otrzymana na pracy klasowej, wówczas jest ona wpisywana do dziennika bez wliczania jej do średniej.

    12.    Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów:

    1)    sprawdziany pisemne:

    a)    po działach programowych,
    b)    semestralne,
    c)    roczne,

    2)    sprawdziany pisemne bieżące – kartkówki to sprawdzenie wiadomości z trzech ostatnich jednostek tematycznych, którą uczniowie powinni pisać w czasie nie przekraczającym 15 minut,
    3)    wypowiedzi ustne,
    4)    prace twórcze uczniów (projekty),
    5)    ćwiczenia praktyczne,
    6)    formy sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów określają Przedmiotowe Zasady Oceniania.

    13.    Nieprzygotowanie do lekcji:

    1)    uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych raz w semestrze przy 2 i więcej godzinach lekcyjnych w tygodniu i raz w roku szkolnym przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu. Każdy nauczyciel ma prawo ustalić liczbę nieprzygotowań indywidualnie, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu i tygodniową liczbę godzin (nie mniej niż jedno na rok).
    2)    uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji:

    a)     na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną,
    b)     na zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej,
    c)     na sprawdzianie i zapowiedzianej kartkówce,
    d)     na lekcji ćwiczeniowej, laboratoryjnej, pracowni zawodowej.

    3)    uczeń zgłasza nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem,
    4)    nieprzygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym wpisując „np”,
    5)    za każde nieprzygotowanie wykraczające poza powyższe ustalenia zgodnie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 3,
    6)    w przypadku nieobecności na zajęciach lekcyjnych uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości, notatkę z lekcji i odrobić pracę domową,
    7)    zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia braków na najbliższą lekcję,
    8)    uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania wynikającego z braku pisemnej pracy w przypadku, gdy była ona zapowiedziana przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

    14.    Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

    1)    wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
    2)    nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania,
    3)    jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Opracowany przez nauczyciela (zespół nauczycieli) i pedagoga program pomocy uczniowi zostanie przedstawiony dyrektorowi, a następnie uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym).

    15.    Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów powinno być systematyczne, jawne i obiektywne z uwzględnieniem różnorodnych form aktywności szkolnej uczniów. Przedmiotowe kryteria ocen, ich formy oraz sposoby i terminy sprawdzania osiągnięć szkolnych ustalają właściwe komisje przedmiotowe. 
    16.    Oceny szkolne wystawiane przez nauczycieli są jawne także dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów. Na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
    17.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i w jego obecności w trakcie zebrań lub w innym terminie ustalonym przez tego nauczyciela lub dyrektora.
    18.    Uczeń będący reprezentantem szkoły może otrzymać dodatkowy termin na zaliczenie pracy klasowej lub I semestru, wydłużający czas zaliczenia o jeden tydzień.


    § 42

    1.    Rok szkolny dzielimy na dwa semestry: 

    1)    I semestr trwa od 01 września do ferii zimowych dla klas I-III Technikum Nr 5 i Branżowej Szkoły I st. Nr 5 oraz od 01 września do końca grudnia dla klas IV Technikum Nr 5,
    2)    II semestr kończy się wraz z zakończeniem roku szkolnego, zgodnie z kalendarzem MEN

    2.    Uczeń podlega klasyfikacji: 

    1)    śródrocznej i rocznej,
    2)    końcowej. 

    3.    Klasyfikacja śródroczna polega na: 

    1)    okresowym podsumowaniu zachowania  oraz osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,  określonych w szkolnym planie nauczania  w I semestrze, 
    2)    ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć za pomocą średniej ważonej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz wpisaniu ich do e-dziennika najpóźniej dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej za semestr. 

    4.    Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed feriami zimowymi ustalonymi przez MEN i podanymi w kalendarzu roku szkolnego. 
    5.    Klasyfikacja roczna polega na: 

    1)    podsumowaniu zachowania ucznia oraz osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym, 
    2)    ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć za pomocą średniej ważonej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz wpisaniu ich do e-dziennika.

    6.    Na klasyfikację końcową składają się: 

    1)    roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
    2)    roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
    3)    roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

    7.    Ocena klasyfikacyjna śródroczna, roczna i końcowa wyrażona jest stopniem wg skali:
         celujący - 6
         bardzo dobry - 5
         dobry - 4
         dostateczny - 3
         dopuszczający - 2
         niedostateczny - 1
    8.    Wartość ocen śródrocznych, rocznych i końcowych nie może być podnoszona ani obniżana za pomocą znaków „+" czy „-".
    9.    Uczeń ma prawo znać swoje oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę  zachowania na tydzień przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

    1)    za poinformowanie ucznia odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca klasy,
    2)    rodzice informowani są o ocenach przez wychowawcę klasy w formie pisemnej na zebraniu; fakt przyjęcia informacji poświadczają podpisem,
    3)    w przypadku nieobecności, informację otrzymują telefonicznie (notatka służbowa), mailem (wydruk ), listownie lub poprzez wiadomość w e-dzienniku.

    10.    O grożącej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu z jakiegoś przedmiotu, uczeń oraz jego rodzice   (opiekunowie prawni) muszą być powiadomieni na nie mniej niż dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

    1)    Za powiadomienie uczniów i rodziców odpowiada wychowawca klasy. Wychowawca zobowiązany jest do skutecznego poinformowania rodziców (opiekunów prawnych), fakt przyjęcia informacji rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają podpisem.

    11.    Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej powinno odbyć się w ciągu dwóch ostatnich tygodni nauki.
    12.    Uczeń ma prawo do poprawy ocen. 
    13.    Uczeń jest klasyfikowany,  jeśli został oceniony ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć,  z których został zwolniony.
    14.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uzupełnienie braków edukacyjnych.
    15.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
    16.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego  na podstawie zaświadczenia/zwolnienia lekarskiego. 
    17.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".
    18.    W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
    19.    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".
    20.    Podstawę do wystawienia śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej stanowią co najmniej trzy oceny bieżące.
    21.    Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych   mogą otrzymać z danych zajęć edukacyjnych wyższą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, może otrzymać z tych zajęć końcową ocenę klasyfikacyjną wyższą od przewidywanej.
    22.    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a oceny  zachowania - wychowawca klasy.
    23.    Sugerowane kryteria wystawiania ocen śródrocznych i rocznych: 
     

    Uzyskana średnia

    Ocena

    <0;1,6)

    Niedostateczny

    <1,6; 2,6)

    Dopuszczający

    <2,6; 3,6)

    Dostateczny

    <3,6; 4,6)

    Dobry

    <4,6; 5,6)

    Bardzo dobry

    <5,6; 6,0>

    Celujący

     

    24.    Ocena roczna jest wystawiona z uwzględnieniem ocen z pierwszego i drugiego semestru.
    25.    Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu.
    26.    skreślony
    27.    skreślony 
    28.    skreślony
    29.    Ocenę z praktyk wystawia kierownik szkolenia praktycznego na podstawie regulaminu praktyk zawodowych.
    30.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
    31.    Uczeń nieklasyfikowany z powodów usprawiedliwionych, ma prawo na pisemną  prośbę rodziców (opiekunów prawnych) zdawać egzamin klasyfikacyjny.
    32.    Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
    33.    Uczeń, który nie został sklasyfikowany z danego przedmiotu nauczania na I semestr, musi zaliczyć zakres programowy z danego przedmiotu do daty wystawienia zagrożeń w semestrze II (dwa tygodnie przed klasyfikacją Radą Pedagogiczną). Fakt zaliczenia I semestru nauczyciel uczący odnotowuje w dzienniku odrębną oceną. Jeżeli uczeń nie zaliczy  I semestru w wyznaczonym terminie, zostanie mu wpisane zagrożenie oceną niedostateczną z tego przedmiotu. Zasada ta dotyczy również egzaminu klasyfikacyjnego z różnic programowych z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych.
    34.    Klasyfikowanie z zajęć praktycznych odbywających się w ZCKPiU określają zasady oceniania  ZCKPiU. Nadzór nad przepływem informacji między ZCKPiU a szkołą sprawuje kierownik szkolenia praktycznego.
    35.    Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniom, którzy realizują indywidualny tok nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami , zmieniają typ szkoły lub profil klasy (egzamin z różnic programowych).
    36.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
    37.    Egzaminy klasyfikacyjne dotyczą wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych właściwych dla danego okresu kształcenia.
    38.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

    -przewodniczący - dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko w szkole
    -członek komisji - nauczyciel egzaminujący
    -członek komisji - nauczyciel o tej samej lub pokrewnej specjalności.

    39.    Pytania (ćwiczenia egzaminacyjne) ustala nauczyciel egzaminujący. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien odpowiadać kryteriom ocen z poszczególnych przedmiotów.
    40.    Zakres wymagań edukacyjnych dla ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy ustala nauczyciel egzaminujący na podstawie realizowanych przez siebie programów nauczania.
    41.    Egzamin klasyfikacyjny z zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
    42.    Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisja egzaminacyjna ustala uczniowi ocenę klasyfikacyjną zgodną ze skalą niniejszego regulaminu (punkt 23) oraz sporządza protokół.
    43.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
    44.    Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do arkusza ocen ucznia.
    45.    W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana".
    46.    Warunki oceniania śródrocznego i końcowego oraz zasady klasyfikowania ucznia na jednostkach modułowych.

    1)    Moduł składa się z jednostek modułowych. 
    2)    Każda jednostka modułowa  kończy się oceną końcową zaliczającą jednostkę.
    3)    Ocena zaliczająca jednostkę modułową jest wystawiana przez nauczyciela (nauczycieli) prowadzącego (prowadzących) daną jednostkę zgodnie z ogólnymi zasadami oceniania.
    4)    Uczeń, który nie zaliczył jednostki modułowej ma prawo przystąpić do zaliczenia poprawkowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (nauczycieli).
    5)    Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z modułu jest zaliczenie wszystkich jednostek modułowych wchodzących w jego skład.
    6)    Oceny zaliczeniowe z zakończonych jednostek modułowych, na koniec roku szkolnego są wpisywane do dziennika lekcyjnego.
    7)    Ocenę semestralną (roczną)z danego modułu wystawia nauczyciel prowadzący jednostkę modułową obejmującą największą liczbę godzin z tego modułu w bieżącym semestrze (roku). W/w nauczyciel działa w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi pozostałe jednostki modułowe.
    8)    Ocena semestralna (roczna) z modułu jest wystawiana zgodnie z kryteriami (z punktu 23).
    9)    Ocenę końcową z modułu wystawia się po zrealizowaniu wszystkich jednostek modułowych z danego modułu. Ocena końcowa z modułu jest średnią ważoną ocen zaliczających poszczególne jednostki modułowe.
    10)    Średnia ważona jest obliczana według wzoru:
     

     

     

    Oznaczenia:
     Om– ocena końcowa z modułu
     Oj – ocena końcowa z danej jednostki modułowej
     hj – liczba godzin lekcyjnych przypadających na daną jednostkę modułową
     n – liczba jednostek modułowych wchodzących w skład danego modułu

    11)    Po wyliczeniu średniej ważonej ocena końcowa jest zaokrąglana do pełnej wartości   zgodnie z ogólnymi zasadami:

    - mniej niż 0,5 po przecinku – ocena jest zaokrąglana w dół,
    - 0,5 lub więcej po przecinku – ocena jest zaokrąglana w górę.

    12)    Ocena końcowa jest wpisywana do arkusza ocen.


    § 43

    1.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania właściwym dla danego typu szkoły, uzyskał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
    1a.skreślony
    2.    Uczeń,  który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
    3.    W przypadku dopuszczenia ucznia do egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły ustala imienny skład komisji oraz dokładną datę przeprowadzenia egzaminu.
    4.    W przypadku składania przez ucznia egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów dyrektor szkoły wyznacza dwa terminy przeprowadzenia egzaminu w odstępie co najmniej jednodniowym.
    5.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
    6.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, a z informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i pracowni przedmiotowych ma formę zadań i ćwiczeń praktycznych.
    7.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

    1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko w szkole jako przewodniczący komisji,
    2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
    3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

    8.    Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 7 , może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
    9.    Egzamin poprawkowy dotyczy wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych właściwych dla danego okresu kształcenia. Nauczyciel egzaminujący ustala pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne, których stopień trudności powinien odpowiadać kryteriom szkolnych i przedmiotowym zasadom oceniania. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne zatwierdza przewodniczący komisji po konsultacji z członkiem komisji egzaminacyjnej.
    10.    Jeżeli uczeń zdał egzamin poprawkowy, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Jeżeli uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
    11.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
    12.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego dołącza się pracę pisemną ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
    13.    Odwołanie od wyników egzaminu poprawkowego nie przysługuje.
    14.    Zatwierdzenie wyników egzaminu poprawkowego odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nowego roku szkolnego.
    15.    Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
    16.    Fakt zaliczenia I semestru nauczyciel uczący odnotowuje w dzienniku lekcyjnym odrębną oceną. Jeżeli uczeń nie zaliczy I semestru w wyznaczonym terminie, zostanie mu wpisane zagrożenie oceną niedostateczną z tego przedmiotu.
    16a. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia wiedzy poprzez zaliczenie oceny niedostatecznej za 
    I semestr na przynajmniej poziom oceny dopuszczającej do końca kwietnia roku szkolnego. Niezaliczenie wiedzy i umiejętności z I semestru może skutkować zagrożeniem oceną niedostateczną za semestr II. Termin zaliczenia I semestru wyznacza nauczyciel.
    17.    Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
    17a) Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek zaliczenia zaległego materiału z klasy programowo niższej w terminie określonym przez nauczyciela, jednak nie później niż do czasu wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną za semestr pierwszy. Niezaliczenie materiału skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej na semestr pierwszy.
    18.    Uczeń kończy szkołę:

    1)    jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej (nie dotyczy sytuacji, gdy uczeń miał promocję warunkową),
    2)    uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

    § 44

    1.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

    1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
    2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
    3)    dbałość o honor i tradycje szkoły, 
    4)    dbałość o piękno mowy ojczystej, 
    5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
    6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
    7)    okazywanie szacunku innym osobom. 

    2.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

    1)    wzorowe,
    2)    bardzo dobre, 
    3)    dobre,
    4)    poprawne, 
    5)    nieodpowiednie, 
    6)    naganne. 

    3.    Wychowawca klasy wystawia ocenę  zachowania uwzględniając opinię nauczycieli, pedagoga szkolnego i uczniów oraz sumę punktów uzyskanych przez ucznia w systemie punktowym.
    3a.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
    4.    Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
    5.    System punktowego oceniania uczniów oparty jest o kryteria zachowania uchwalone przez Radę Pedagogiczną.
    6.    Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia I lub II półrocza nauki otrzymuje 100 punktów.

    7.    Dokumentację pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów stanowią wpisy 
    w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.
    8.    Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonej dokumentacji, wpisów w dzienniku elektronicznym oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
    9.    Ocena roczna  zachowania stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w I i II semestrze.
    10.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali (zgodnie z punktacją dodatnią i ujemną zamieszczoną w poniższych tabelach):

    1)    wzorowe – uczeń uzyskał powyżej 200 punktów,
    2)    bardzo dobre – w granicach 151 do 200 punktów,
    3)    dobre – w granicach 101 do 150 punktów,
    4)    poprawne – w granicach 51 do 100 punktów,
    5)    nieodpowiednie – w granicach od –50 do 50 punktów,
    6)    naganne – poniżej -50 punktów.

     

     

     

    PUNKTY DODATNIE

    liczba punktów

    100% miesięczna frekwencja

    10 pkt.

    Brak negatywnych uwag.

    20 pkt.

    Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych formach współzawodnictwa sprawdzających wiedzę, umiejętności i sprawności z podziałem na szczeble (Wpisuje się najwyższe osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie.):

     

    a)  etap szkolny (miejsca 1 ÷ 3)

    5 pkt.

    b) etap międzyszkolny

    10 pkt.

    c) etap powiatowy

    15 pkt.

    d) etap rejonowy

    20 pkt.

    e) etap wojewódzki

    25 pkt.

    f) etap centralny

    30 pkt.

    Aktywne i systematyczne uczestnictwo w wybranych formach pracy pozalekcyjnej, np. koła zainteresowań, sekcje sportowe,

    za każdą formę 10 pkt. ale nie więcej niż 30 pkt

    Aktywne sprawowanie funkcji w szkole (samorząd szkolny).

    do 20 pkt.

    Efektywne sprawowanie funkcji w klasie (samorząd klasowy).

    do 10 pkt.

    Aktywny udział w uroczystościach szkolnych, akcjach charytatywnych, wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych na terenie szkoły.

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż 30 pkt.

    Działania, prace, inicjatywy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, pomoc
    w bibliotece szkolnej

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż 30 pkt.

    Inna pozytywna aktywność, wzorowe postawy i zachowania nieujęte w tabeli

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż      20 pkt.

    Udokumentowana, systematyczna pomoc koleżeńska w nauce prowadzona w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu bądź wychowawcą.

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż 20 pkt.

    Wysokie wyniki w nauce:

      1. średnia ocen 5,01 i więcej
      2. średnia ocen 4,51 ÷ 5,00
      3. średnia ocen 4,01 ÷ 4,50
      4. średnia ocen 3,50 ÷ 4,00

     

    20 pkt.

    15 pkt.

    10 pkt.

    5 pkt.

    Punkty do dyspozycji wychowawcy (np. ogólna postawa wobec zjawisk życia społecznego, kultura osobista, zaangażowanie i dyscyplina pracy
    na zajęciach itp.).

    do 20 pkt.

     

    PUNKTY UJEMNE

    za każdy incydent poświadczony wpisem

    Jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej.

    – 3 pkt.

    Jedno spóźnienie.

    – 1 pkt.

    Nieprzestrzeganie wymogów związanych z ustalonymi przez szkołę

    1. niewłaściwy codzienny strój (niezgodny z pkt. 1 Zasady Ubierania się uczniów)
    2. brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

    – 2 pkt.

    – 5 pkt.

    Używanie wulgaryzmów, gestów bądź słownictwa uwłaczającego cudzej godności

    od – 10 pkt

    do – 50 pkt

    Zakłócenie dyscypliny pracy na zajęciach, lekceważenie poleceń i wskazań nauczycieli, wychowawcy, dyrektora szkoły, pracowników administracji
    i obsługi.

    – 10 pkt.

    Nieprzestrzeganie ustalonych przez szkołę warunków korzystania
    z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych.

    – 10 pkt.

    Fotografowanie, filmowanie bądź nagrywanie innych osób bez ich wyraźnej zgody.

    – 30 pkt.

    Niewykonanie zobowiązania (np. nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniu samorządu)

    – 5 pkt.

    Zaśmiecanie otoczenia.

    – 5 pkt.

    Zakłócanie porządku w miejscu publicznym, np. podczas wycieczki szkolnej

    – 30 pkt.

    Pozostawanie podczas zajęć bez zgody nauczyciela w miejscu innym niż ustalone (np. samowolne opuszczenie sali lekcyjnej, oddalenie się od grupy podczas wycieczki lub innej zorganizowanej formy zajęć).

    – 10 pkt.

    Znieważenie symbolu narodowego, religijnego lub szkolnego

    Do – 50 pkt.

    Celowe niszczenie mienia publicznego lub cudzej własności.

    – 30 pkt.

    Kradzież cudzego mienia.

    – 30 pkt.

    Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej

    Od – 20 pkt. 

    do – 100 pkt.

    Inne postawy wskazujące na brak podporządkowania się normom współżycia społecznego

    – 10 pkt.

    Posiadanie na terenie szkoły niebezpiecznych narzędzi

    -50 pkt.

    Posiadanie, używanie, udostępnianie, bycie pod wpływem: alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy.

    Posiadanie e- papierosów, lub innych środków odurzających

    Od -20

    do -100 pkt.

    Rażące zachowania uwłaczające godności własnej i cudzej, cyberprzemoc.

    od -10 pkt.

    do – 50 pkt.

    Wejście w udowodniony konflikt z prawem.

    Od – 60 pkt. 

    do -200 pkt.

     


    11.    Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
    12.    Za usprawiedliwione uznaje się godziny nieobecności lub spóźnienia usprawiedliwione w formie pisemnego oświadczenia rodziców bądź zaświadczenia lekarskiego czy innej, zaakceptowanej przez wychowawcę lub dyrekcję szkoły.
    13.    Godziny opuszczone przez ucznia z powodu konieczności stawienia się na komisji wojskowej lub honorowego oddawania krwi uznaje się za usprawiedliwione i nie mają one wpływu na dodawanie punktów za 100% frekwencję.
    14.    Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który w rażący sposób naruszył regulamin szkoły.
    15.    W szczególnej sytuacji zdrowotnej ucznia (np. długotrwała choroba, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość, nerwice, choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna potwierdzone opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej bądź opinią lekarza specjalisty) należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na zachowanie ucznia
    16.    W uzasadnionych przypadkach na wniosek członków Rady Pedagogicznej uczeń może otrzymać ocenę niższą bądź wyższą od tej, która wynika z punktowego systemu oceniania zachowania.


    § 45

    1.    Uczeń lub jego rodzice, którzy nie  zgadzają  się  z  przewidywaną  semestralną lub roczną  oceną klasyfikacyjną zachowania, mogą zgłosić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o ponowne ustalenie tej oceny wraz z uzasadnieniem.
    2.    Prośba, o której mowa w ust. 1, może być złożona w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, jeżeli uczeń:

    1)    nie otrzymał upomnienia wychowawcy klasy,
    2)    nie otrzymał nagany dyrektora szkoły,
    3)    nie otrzymał nagany wychowawcy klasy,
    4)    nie został karnie przeniesiony do równoległej klasy,
    5)    wszystkie nieobecności na lekcjach ma usprawiedliwione,
    6)    jeżeli nastąpiła istotna poprawa zachowania ucznia potwierdzona brakiem negatywnych uwag.

    3.    Jeżeli powyższe warunki z punktu 2 zostały spełnione, dyrektor powołuje komisję w następującym składzie:

    1)    dyrektor szkoły albo wicedyrektor jako przewodniczący komisji,
    2)    wychowawca klasy,
    3)    pedagog,
    4)    psycholog (jeśli jest zatrudniony).
    5)    inni nauczyciele

    4.    Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji zwraca się do wychowawcy o utrzymanie lub o zmianę oceny zachowania.
    5.    Z prac komisji opisanej w punkcie 3 sporządza się protokół.
    6.    Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna.
    7.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
    8.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżenia roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
    9.    W skład komisji wchodzą:

    1)    dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
    2)    wychowawca klasy,
    3)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    4)    pedagog,
    5)    psycholog (jeśli jest zatrudniony)

    10.    Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
    11.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

    1)    skład komisji,
    2)    termin posiedzenia komisji,
    3)    wynik głosowania,
    4)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

    12.    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


    § 46

    1.    Uczniowie i rodzice mogą być informowani o osiągnięciach i brakach edukacyjnych poprzez:

    1)    ustną osobistą informację nauczyciela o umiejętnościach i brakach edukacyjnych,
    2)    pisemną informację w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach itd.,
    3)    informację - ocenę wpisaną do zeszytu ucznia (zgodnie z przyjętą skalą),
    4)    recenzję prac pisemnych,
    5)    prezentację osiągnięć: wystawki, gazetki, galerie, biuletyny
    6)    poprzez e- dziennik.

    2.    Formy informowania rodziców:

    1)    informacje w zeszytach przedmiotowych, 
    2)    kontakty indywidualne w zależności od potrzeb,
    3)    wywiadówki (minimum 3 w ciągu roku szkolnego),
    4)    listy pochwalne i gratulacyjne dla rodziców,
    5)    informację pisemną lub ustną  na wywiadówkach i konsultacjach,
    6)    poprzez e-dziennik.

    3.    Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadawalających wyników nauczania:

    1)    kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne,
    2)    organizowanie w miarę potrzeb i możliwości zespołów wyrównawczych, grup socjoterapeutycznych itp.
    3)    organizowanie pomocy koleżeńskiej,
    4)    pedagogizacja rodziców,
    5)    indywidualne rozmowy wychowawcy (pedagoga, nauczyciela przedmiotu) z rodzicami i uczniami.


    § 47

    1. W przypadku ustalenia oceny  z naruszeniem zasad oceniania uczeń ma prawo do:

    1)    znajomości i jawności ocen wystawianych przez nauczyciela,
    2)    uzasadnienia oceny przez nauczyciela, znajomości rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu oraz szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego,
    3)    możliwości poprawy oceny ze sprawdzianu lub pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia,
    4)    wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych,
    5)    pełnej informacji o możliwościach odwołania się od oceny (śródrocznej i rocznej).

    2.    Uczeń ma obowiązek:

    1)    stawić się w terminie na egzamin sprawdzający (klasyfikacyjny),
    2)    przygotować się do egzaminu.

    3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:

    1)    jawnej i uzasadnionej oceny swego dziecka,
    2)    bieżącej informacji o postępach dziecka,
    3)    odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny śródrocznej i rocznej,
    4)    wglądu w ocenione prace dziecka,
    5)    informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swego dziecka,
    6)    informacji o wymaganiach edukacyjnych.

    4. Nauczyciele mają prawo do:

    1)    zachowania oceny śródrocznej, rocznej w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z procedurą,
    2)    udziału w egzaminie sprawdzającym (np. poprawkowym, klasyfikacyjnym, innym) i przygotowaniu do niego zadań,
    3)    obrony swojej opinii,
    4)    uczestniczenia w rozmowach w sytuacjach konfliktowych,
    5)    odmowy udziału w egzaminie sprawdzającym (w uzasadnionym przypadku).

     

    VIII. Wyróżnienia, nagrody i kary.

    § 48

    1.    Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia – uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony w następujących formach:

    1)    wyróżnienie przez wychowawcę klasy,
    2)    wyróżnienie przez dyrektora na uroczystości szkolnej,
    3)    list pochwalny dyrektora,
    4)    pismo gratulacyjne skierowane do rodziców,
    5)    nagroda rzeczowa,
    6)    skreślony,
    7)    wpis do księgi wyróżnień,
    8)    przyznanie statusu reprezentanta szkoły,
    9)    świadectwo z wyróżnieniem (uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę bardzo dobrą lub wzorową  zachowania),

    2.    Zgłoszenia kandydatów do nagród i wyróżnień dokonują zespoły klasowe, wychowawca i inni nauczycieli lub poszczególni uczniowie.
    3.    W każdym przypadku wyróżniania i nagradzania uczniów niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.
    4.    skreślony

    § 49

    Rada Rodziców może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania, w takim wypadku w Statucie Szkoły należy określić rodzaj i tryb przyznawania tych odznak.

    § 50

    1.    Wobec ucznia naruszającego określone w Statucie i Regulaminie Szkoły zasady współżycia stosuje się proporcjonalne do wykroczenia oddziaływania wychowawcze – w tym kary:

    1)    upomnienie ucznia przez wychowawcę lub innego nauczyciela wobec jego klasy z wpisem do dziennika,
    2)    nagana wychowawcy z pisemnym powiadomieniem rodziców,
    3)    praca społeczna na rzecz szkoły wykonana pod opieką osoby dorosłej, w wymiarze ustalonym przez dyrektora, wychowawcę lub Radę Pedagogiczną,
    4)    nagana dyrektora szkoły,
    5)    nagana z ostrzeżeniem i dołączeniem do akt (lub arkusza ocen),
    6)    zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły,
    7)    dyscyplinarne przeniesienie do innej klasy lub szkoły,
    8)    dyscyplinarne  skreślenie z listy uczniów.

    2.    Dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej klasy, szkoły lub skreślenie z listy uczniów wymierzane jest za szczególnie ciężkie naruszenie regulaminu szkoły i zasad współżycia, w szczególności za:

    1)    niewłaściwe zachowania mimo otrzymania nagany,
    2)    dyscyplinarne wydalenie z miejsc odbywania zajęć praktycznych,  
    3)    używanie środków powodujących uzależnienie (alkohol, nikotyna, narkotyki, e-papierosy, inne środki odurzające),
    4)    rozprowadzanie narkotyków,
    5)    przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
    6)    stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,
    7)    stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla pozostałych członków społeczności szkolnej,
    8)    uwłaczanie godności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz koleżanek i kolegów,
    9)    świadome niszczenie mienia szkoły lub innych osób,
    10)    wkroczenie w udowodniony konflikt z prawem,
    11)    znieważenie symboli państwowych i religijnych,
    12)    nieuczęszczanie na zajęcia lekcyjne lub porzucenie szkoły,
    13)    w przypadku ucznia, który ukończył 18 lat, opuszczał nagminnie zajęcia bez usprawiedliwienia i nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, po uprzednim zawiadomieniu ucznia, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy uczniów.

    3.    Kary wymienione w ust. 2 wymierzane są przez dyrektora szkoły w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praworządności.
    4.    W każdym przypadku stosowania kary wobec ucznia niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.
    5.    Wykonanie kary wymierzonej uczniowi może ulec zawieszeniu na skutek poręczenia w formie kontraktu udzielonego przez nauczyciela, zespół klasowy z wychowawcą lub Samorządu Uczniowskiego.
    6.    Nagany dyrektora udzielone uczniom są zapisywane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły.
    7.    Statut Szkoły określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec ucznia oraz tryb odwoływania się od kary.

    § 51

    1.    Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
    2.    Uczeń, który podlega karze, może przed jej wymierzeniem wystąpić do Rzecznika Praworządności z prośbą o rozpatrzenie jego wykroczenia.
    3.    Tryb odwołania  określa karta Rzecznika Praworządności.
    4.    W przypadku nie przestrzegania przez szkołę praw ucznia uczeń ma prawo złożyć w ciągu 7 dni skargę do dyrektora szkoły lub za jego pośrednictwem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

    § 52

    1.    Wykonanie kary wymierzonej uczniowi może ulec zawieszeniu na skutek poręczenia udzielonego przez nauczyciela, zespół klasowy z wychowawcą lub Samorząd Uczniowski.
    2.    Tryb przyjmowania i wygaśnięcia poręczenia określa Regulamin Szkoły.

    § 53

    1.    Od kar wymienionych w § 50 pkt 1  ppkt 1 – 6 przysługuje uczniom, a w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzicom, w terminie 7 dni, odwołanie do dyrektora szkoły.
    2.    Od kar wymienionych w § 50 pkt 1 ppkt 7 - 8 przysługuje uczniom lub rodzicom ucznia odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej otrzymania.

    IX. Postanowienia końcowe

    § 54

    1.    Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
    2.    Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół posiadają odrębną pieczęć.
    3.    Tablica i pieczęci szkół wchodzących  w skład zespołu zawierają nazwę technikum, liceum ogólnokształcącego lub branżowej szkoły I stopnia.
    4.    Świadectwa szkolne i inne dokumenty wydawane przez szkołę opatruje się pieczęcią urzędową szkoły.

    § 55

    Szkoła posiada własny sztandar.

    § 56

    1.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
    2.    Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie