• Wewnętrzne Zasady Oceniania w ZSMiO nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży (dla wszystkich typów szkół)

     

    § 40

     CELE I ISTOTA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

    1. Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany jest w oparciu o:
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
     w   sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.).
    • Szczegółowe kryteria opracowane przez zespoły przedmiotowe i międzyprzedmiotowe.
    1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania określają zasady, formy i tryb oceniania uczniów i polegają na:
     • Rozpoznawaniu (diagnozowaniu) opanowania przez uczniów wiadomości i     umiejętności wynikających z programów nauczania realizowanych przez nauczyciela.
     • Określeniu postępów ucznia w tym zakresie.
     • Sformułowaniu oceny szkolnej.
    2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania służą zaangażowaniu uczniów w system oceniania, rozwijaniu ich prawidłowej samooceny, odpowiedzialności za własne postępy oraz kształtowaniu takich postaw, jak:
     • gotowość poddania się ocenie,
     • poczucie własnej godności,
     • dążenie do samodoskonalenia,
     • rzetelność,
     • pracowitość
     • kreatywność.
    3. Celem oceniania jest:
    • Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
    • Określenie jego postępów i braków w edukacji.
    • Wskazanie sposobów i metod eliminacji stwierdzonych braków poprzez doskonalenie metod i organizacji uczenia się.
    • Dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), wychowawcy i nauczycielom informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach, trudnościach i brakach ucznia.
    • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia efektywności nauczania.
    1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
    • Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych wynikających
     ze zrealizowanych programów nauczania.
    • Informowanie uczniów i ich rodziców o poziomie tych wymagań (informacje
     o wymaganiach edukacyjnych dla danego etapu kształcenia przekazuje rodzicom wychowawca klasy, zaś uczniom nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia).
    • Ocenianie bieżące.
    • Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce na zebraniach .
    • Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne (wystawienie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych).
    • Zaliczanie nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
    • Zaliczanie różnic programowych w formie egzaminu klasyfikacyjnego.
    • Poprawianie końcowych ocen klasyfikacyjnych w formie egzaminu poprawkowego

    § 41

     SKALA I KRYTERIA OCEN:

    1.  OCENIANIE BIEŻĄCE:
    1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:

    niedostateczny - 1
    dopuszczający - 2
    dostateczny - 3
    dobry - 4
    bardzo dobry - 5
    celujący - 6

    1. Wartość ocen bieżących może być podniesiona przez dodanie znaku (+) lub obniżona przez dodanie znaku (-).
    2. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w oparciu o przedmiotowe zasady oceniania.
    3. Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oceniane są wg następujących kryteriów:

     

    <0%,30%

    Niedostateczny

    <30%,50%)

    Dopuszczający

    <50%,75%)

    Dostateczny

    <75%,90%)

    Dobry

    <90%,95%)

    Bardzo dobry

    <95%,100%)

    Celujący

     

    Z wyjątkami wskazanymi w pkt. 5.

     

    1. Egzaminy zawodowe oraz sprawdziany z przedmiotów zawodowych przeprowadzane
     w formie zgodnej z arkuszami egzaminu zawodowego teoretycznego oceniane są według następujących kryteriów:
    2. Oceny szkolne notowane są w e-dzienniku lekcyjnym danego oddziału. Ze względu na specyfikę pracy szkoły (pracownie, zajęcia w grupach), wszystkie oceny notowane  we własnej dokumentacji należy wpisać do dziennika w ciągu tygodnia.
    3. Proponowane oznaczenie poszczególnych elementów sprawdzania i oceniania w e-dzienniku lekcyjnym:

    %

    Ocena

    97

    100

    6

    88

    96

    5

    76

    87

    4

    62

    75

    3

    50

    61

    2

    0

    49

    1

    k – kartkówka
    O – odpowiedź ustna
    pk – praca klasowa
    ppk – poprawa pracy klasowej
    pd – praca domowa
    ak – aktywność
    wyp. – wypracowanie pisemne/praca pisemna
    P – prezentacja
    ćw. – ćwiczenie / zadanie praktyczne.

    Nauczyciel może wpisać zakres materiału dla danej formy oceniania.

    1. W dzienniku elektronicznym oceny mogą posiadać wagę ustaloną standardowo przez radę pedagogiczną:

     

    waga

    ocenie podlegają

    7

    sprawdziany, poprawy sprawdzianów, matura próbna,

    próbny egzamin zawodowy, sprawdziany diagnostyczne

    5

    kartkówka

    4

    odpowiedź ustna

    4

    aktywność

    3

    przygotowanie do zajęć

    3

    praca domowa

     

    Uwaga: Nauczyciel przedmiotu ma prawo zawrzeć w Przedmiotowych Zasadach Oceniania charakterystyczne dla danego przedmiotu sposoby sprawdzania wiedzy uczniów oraz wagi ocen, o ile nie są one sprzeczne z powyższą tabelą.

    1. Oceny cząstkowe są wystawiane w sposób jawny na zajęciach edukacyjnych.
    2. Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5w Łomży otrzymują stopnie szkolne wg następujących kryteriów:
    • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności
      na poziomie wymagań podstawowych, a braki te uniemożliwiają dalszą edukację,
    • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy
     i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości ich zlikwidowania w trakcie dalszej nauki,
    • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności
     na poziomie wymagań podstawowych,
    • stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określonego wymaganiami edukacyjnymi na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe,
    • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy
     i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych danych zajęć,
    • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne z danych zajęć lub osiąga sukcesy
     w konkursach, olimpiadach i zawodach stopnia wojewódzkiego kwalifikując się
     do finału.
    1. Ogólne zasady przeprowadzania kontroli wiedzy ucznia:
    1. Prace klasowe
    1. a ) nauczyciele planują terminy sprawdzianów pisemnych – maksymalnie jeden w ciągudnia.
    2. praca klasowa lub sprawdzian muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku elektronicznym.
    3. jeżeli zmiana terminu zapowiedzianych sprawdzianów nastąpi z winy lub na prośbę uczniów to tracą moc ustalenia z punktów 1 i 2.
    4. ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż 15 dni roboczych od jej napisania. W sytuacjach losowych, dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela.
    5. uczeń otrzymujący ocenę  ze sprawdzianu ma możliwość poprawienia oceny w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Szczegółowe zasady poprawy określają Przedmiotowe Zasady Oceniania.
    6. uczeń ma prawo poprawić daną pracę klasową jeden raz. Nauczyciel może wyrazić zgodę na  dodatkowe terminy popraw.
    7. prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej, ma obowiązek zaliczyć pracę w terminie i formie określonej przez nauczyciela.
    8. jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej, zapowiedzianej kartkówce, nie oddał pracy długoterminowej z powodu nieobecności, to w dzienniku nauczyciel wpisuje 0.
    9. jeżeli uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną nie zgłosił się na poprawę w terminie określonym przez nauczyciela, nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym ocenę otrzymaną przez ucznia z pracy klasowej, a obok 0 (zapis [1,0]), bez wliczania jej do średniej.
    10. jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej i nie zgłosił się w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela na jej zaliczenie, nauczyciel dokonuje w dzienniku elektronicznym zapisu [0,0].
    11. korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej bez prawa jej poprawy.
    12. uwaga: Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy ocenę niższą niż otrzymana na pracy klasowej wówczas jest ona wpisywana do dziennika bez wliczania jej do średniej
    1. Nieprzygotowanie do lekcji
    1. uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych raz w semestrze przy 2 i więcej godzinach lekcyjnych w tygodniu i raz w roku szkolnym przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu. Każdy nauczyciel ma prawo ustalić liczbę nieprzygotowań indywidualnie, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu i tygodniową liczbę godzin (nie mniej niż jedno na rok).
    2. uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji:
    • - na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną,
    • - na zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej,
    • - na sprawdzianie i zapowiedzianej kartkówce,
    • - na lekcji ćwiczeniowej, laboratoryjnej, pracowni zawodowej.
    1. uczeń zgłasza nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem.
    2. nieprzygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym wpisując „np”.
    3. za każde nieprzygotowanie wykraczające poza powyższe ustalenia zgodnie z pkt. 1, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 3.
    4. w przypadku nieobecności na zajęciach lekcyjnych uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości, notatkę z lekcji i odrobić pracę domową.
    5. zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia braków na najbliższą lekcję.
    6. uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania wynikającego z braku pisemnej pracy w przypadku, gdy była ona zapowiedziana przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
    1. Dostosowanie wymagań
    1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
    2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania
    3. jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Opracowany przez nauczyciela (zespół nauczycieli) i pedagoga program pomocy uczniowi zostanie przedstawiony dyrektorowi, a następnie uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym).
    1. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów powinno być systematyczne, jawne i obiektywne z uwzględnieniem różnorodnych form aktywności szkolnej uczniów. Przedmiotowe kryteria ocen, ich formy oraz sposoby i terminy sprawdzania osiągnięć szkolnych ustalają właściwe komisje przedmiotowe.
    2. Oceny szkolne wystawiane przez nauczycieli są jawne także dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów. Na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
    3. Uczniowie i rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
    4. Uczeń będący reprezentantem szkoły może otrzymać dodatkowy termin na zaliczenie pracy klasowej lub I semestru o jeden tydzień.

     

    1. OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE (ZASADY KLASYFIKACJI:

     

    1. Rok szkolny dzielimy na dwa semestry:
    1. I semestr trwa od 01 września do ferii zimowych, których termin ogłaszany jest przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dla klas I-III technikum oraz od 01 września do końca grudnia dla klas IV technikum.
    2. II semestr kończy się wraz z zakończeniem roku szkolnego.
    1. Uczeń podlega klasyfikacji:
    1. śródrocznej i rocznej,
    2. końcowej.
    1. Klasyfikacja śródroczna polega na:
    1. okresowym podsumowaniu zachowania ucznia  oraz osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,  określonych w szkolnym planie nauczania 
     w I semestrze;
    2. ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć za pomocą średniej ważonej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz wpisaniu ich do e-dziennika najpóźniej dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej za semestr.
    1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed feriami zimowymi ustalonymi przez MEN i podanymi w Kalendarzu roku szkolnego.
    2. Klasyfikacja roczna polega na:
    1. podsumowaniu zachowania ucznia oraz osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym;
    2. ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć za pomocą średniej ważonej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz wpisaniu ich do e-dziennika .
    1. Na klasyfikację końcową składają się:
    1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
    2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
    3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
    1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna, roczna i końcowa wyrażona jest stopniem wg skali:

    celujący - 6
    bardzo dobry - 5
    dobry - 4
    dostateczny - 3
    dopuszczający - 2
    niedostateczny - 1

    1. Wartość ocen śródrocznych, rocznych i końcowych nie może być podnoszona ani obniżana za pomocą znaków „+" czy „-".
    2. Wszystkie oceny są jawne. Uczeń ma prawo znać swoje oceny klasyfikacyjne
     z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę z zachowania na tydzień przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
     Za poinformowanie ucznia odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca klasy.

    Rodzice informowani są o ocenach w formie pisemnej na zebraniu przez wychowawcę klasy. Fakt przyjęcia informacji poświadczają podpisem. W przypadku nieobecności, informację otrzymują telefonicznie (notatka służbowa), mailem (wydruk ), listownie
    lub poprzez wiadomość w e-dzienniku.

    1. O grożącej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu z jakiegoś przedmiotu, uczeń oraz jego rodzice   (opiekunowie prawni) muszą być powiadomieni na nie mniej niż dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady. Za powiadomienie uczniów
     i rodziców odpowiada wychowawca klasy. Wychowawca zobowiązany jest do skutecznego poinformowania rodziców (opiekunów prawnych), fakt przyjęcia informacji rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają podpisem.
    2. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej powinno odbyć się w ciągu dwóch ostatnich tygodni nauki.
    3. Uczeń ma prawo do poprawy ocen. Zasady poprawy oceny określają regulamin szkoły
     i przedmiotowe systemy oceniania.
    4. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli został oceniony ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć z których został zwolniony.
    5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła umożliwia uzupełnienie braków edukacyjnych.
    6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
    7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii
     o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
    8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony", albo „zwolniona".
    9. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić
     na podstawie tego orzeczenia.
    10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".
    11. Podstawę do wystawienia śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej stanowią
     co najmniej trzy oceny bieżące.
    12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych   mogą otrzymać z danych zajęć edukacyjnych wyższą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, może otrzymać z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę klasyfikacyjną wyższą od przewidywanej.
    13. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a oceny z zachowania - wychowawca klasy.
    14. Sugerowane kryteria wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

    Uzyskana średnia

    Ocena

    <0;1,6)

    Niedostateczny

    <1,6; 2,6)

    Dopuszczający

    <2,6; 3,6)

    Dostateczny

    <3,6; 4,6)

    Dobry

    <4,6; 5,6)

    Bardzo dobry

    <5,6; 6,0>

    Celujący

    1. Ocena roczna jest wystawiona z uwzględnieniem ocen z pierwszego i drugiego semestru.
    2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu.
    3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
    • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
    • Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób
    • Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: dbałość o honor i tradycje szkoły
    • Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
    • Okazywanie szacunku sobie i innym osobom.
    • Dbałość o piękno języka ojczystego
    1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
     1. wzorowe;
    2. bardzo dobre;
    3. dobre;
    4. poprawne;
    5. naganne.
    6. nieodpowiednie;
    7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
    8. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
    9. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
    10. Ocenę z praktyk wystawia kierownik szkolenia praktycznego na podstawie regulaminu praktyk zawodowych.
    11. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych jeżeli opuścił więcej niż 50% zajęć.
    12. Uczeń nie klasyfikowany z powodów usprawiedliwionych, ma prawo na pisemną  prośbę rodziców (opiekunów prawnych) zdawać egzamin klasyfikacyjny.
    13. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
    14. Uczeń, który nie został sklasyfikowany z danego przedmiotu nauczania na I semestr, musi zaliczyć zakres programowy z danego przedmiotu do daty wystawienia zagrożeń w semestrze II (miesiąc przed klasyfikacją radą pedagogiczną). Fakt zaliczenia I semestru nauczyciel uczący odnotowuje w dzienniku odrębną oceną. Jeżeli uczeń nie zaliczy I semestru w wyznaczonym terminie, zostanie mu wpisane zagrożenie oceną niedostateczną z tego przedmiotu. Zasada ta dotyczy również egzaminu klasyfikacyjnego z różnic programowych z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych.
    15. Klasyfikowanie z zajęć praktycznych odbywających się w ZCKPiU określa system oceniania ZCKPiU. Nadzór nad przepływem informacji między ZCKPiU a szkołą sprawuje kierownik szkolenia praktycznego.
    16. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniom, którzy:
     • realizują indywidualny tok nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami
     • zmieniają typ szkoły lub profil klasy (egzamin z różnic programowych)
    17. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
    18. Egzaminy klasyfikacyjne dotyczą wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych właściwych dla danego okresu kształcenia.
    19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:
    • przewodniczący - dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko w szkole
    • egzaminator - nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych
    • członek komisji - nauczyciel o tej samej lub pokrewnej specjalności
    1. Pytania (ćwiczenia egzaminacyjne) ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien odpowiadać kryteriom ocen z poszczególnych przedmiotów.
    2. Zakres wymagań edukacyjnych dla ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy ustala nauczyciel egzaminator na podstawie realizowanych przez siebie programów nauczania.
    3. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć technicznych, informatyki, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
    4. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisja egzaminacyjna ustala uczniowi ocenę klasyfikacyjną zgodną ze skalą niniejszego regulaminu (punkt 23) oraz sporządza protokół.
    5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
    6. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do arkusza ocen ucznia.
    7. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana".
    8. Warunki oceniania śródrocznego i końcowego oraz zasady klasyfikowania ucznia na jednostkach modułowych.
     • Moduł składa się z jednostek modułowych
     • Każda jednostka modułowa  kończy się oceną końcową zaliczającą jednostkę.
     • Ocena zaliczająca jednostkę modułową jest wystawiana przez nauczyciela (nauczycieli) prowadzącego (prowadzących) daną jednostkę zgodnie z ogólnymi zasadami oceniania.
     • Uczeń, który nie zaliczył jednostki modułowej ma prawo przystąpić do zaliczenia poprawkowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (nauczycieli).
     • Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z modułu jest zaliczenie wszystkich jednostek modułowych wchodzących w jego skład.
     • Oceny zaliczeniowe z zakończonych jednostek modułowych, na koniec roku szkolnego są wpisywane w kartę modułu załączoną do arkuszy ocen.
     • Ocenę semestralną (roczną)z danego modułu wystawia nauczyciel prowadzący jednostkę modułową obejmującą największą liczbę godzin z tego modułu w bieżącym semestrze (roku). W/w nauczyciel działa w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi pozostałe jednostki modułowe.
     • Ocena semestralna (roczna) z modułu jest wystawiana zgodnie z ogólnymi zasadami oceniania (z punktu 23).
     • Ocenę końcową z modułu wystawia się po zrealizowaniu wszystkich jednostek modułowych z danego modułu. Ocena końcowa z modułu jest średnią ważoną ocen zaliczających poszczególne jednostki modułowe.
     • Średnia ważona jest obliczana według wzoru:

    Gdzie:

    Om– ocena końcowa z modułu
    Oj – ocena końcowa z danej jednostki modułowej
    hj – liczba godzin lekcyjnych przypadających na daną jednostkę modułową
    n – liczba jednostek modułowych wchodzących w skład danego modułu

    • Po wyliczeniu średniej ważonej ocena końcowa jest zaokrąglana do pełnej wartości   zgodnie z ogólnymi zasadami:

    Ø mniej niż 0,5 po przecinku – ocena jest zaokrąglana w dół
    Ø 0,5 lub więcej po przecinku – ocena jest zaokrąglana w górę

    • Ocena końcowa jest wpisywana do karty modułu i arkusza ocen.

     

    1.  PROMOWANIE UCZNIÓW

     

    1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania właściwym dla danego typu szkoły, uzyskał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

    1a.Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z modułu nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

    1. Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
    2. W przypadku dopuszczenia ucznia do egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły ustala imienny skład komisji oraz dokładną datę przeprowadzenia egzaminu.
    3. W przypadku składania przez ucznia egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów dyrektor szkoły wyznacza dwa terminy przeprowadzenia egzaminu w odstępie co najmniej jednodniowym.
    4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
    5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, a z informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i pracowni przedmiotowych ma formę zadań i ćwiczeń praktycznych.
    6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
     • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko w szkole jako przewodniczący komisji,
     • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
     • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
    7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 7 , może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
    8. Egzamin poprawkowy dotyczy wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych właściwych dla danego okresu kształcenia. Nauczyciel egzaminator ustala pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne, których stopień trudności powinien odpowiadać kryteriom szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne zatwierdza przewodniczący komisji po konsultacji z członkiem komisji egzaminacyjnej.
    9. Jeżeli uczeń zdał egzamin poprawkowy, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Jeżeli uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
    10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
    11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego dołącza się pracę pisemną ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
    12. Odwołanie od wyników egzaminu poprawkowego nie przysługuje.
    13. Zatwierdzenie wyników egzaminu poprawkowego odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nowego roku szkolnego.
    14. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
    15. Fakt zaliczenia I semestru nauczyciel uczący odnotowuje w dzienniku lekcyjnym odrębną oceną. Jeżeli uczeń nie zaliczy I semestru w wyznaczonym terminie, zostanie mu wpisane zagrożenie oceną niedostateczną z tego przedmiotu.

    16a. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia wiedzy poprzez zaliczenie oceny niedostatecznej za I semestr na poziom oceny dopuszczającej do końca kwietnia roku szkolnego. Niezaliczenie wiedzy i umiejętności z I semestru może skutkować zagrożeniem oceną niedostateczną za semestr II. Termin zaliczenia I semestru wyznacza nauczyciel poza wyznaczonymi zajęciami lekcyjnymi (planem lekcji).

    1. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

    17a) Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek zaliczenia zaległego materiału z klasy programowo niższej w terminie określonym przez nauczyciela, jednak nie później niż do czasu wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną za semestr pierwszy. Niezaliczenie materiału skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej na semestr pierwszy.

    1. Uczeń kończy szkołę :
    1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej (nie dotyczy sytuacji gdy uczeń miał promocję warunkową );
    2. uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
    1. OCENA  ZACHOWANIA
    1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
     1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
     2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
     3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
     4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
     5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
     6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
     7. okazywanie szacunku innym osobom.
    2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
    1. wzorowe;
    2. bardzo dobre;
    3. dobre;
    4. poprawne;
    5. nieodpowiednie;
    6. naganne.
    1. Wychowawca klasy wystawia ocenę  zachowania uwzględniając opinię nauczycieli, pedagoga szkolnego i uczniów.

    3a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

    1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
    2. System punktowego oceniania uczniów oparty jest o kryteria zachowania uchwalone przez Radę Pedagogiczną.
    3. Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia I lub II półrocza nauki otrzymuje 100 punktów.

     

    1. Dokumentację pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów stanowią wpisy w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.
    2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonej dokumentacji, wpisów w dzienniku elektronicznym oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
    3. Ocena roczna  zachowania stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w I i II semestrze.
    4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

     

    1. naganne – poniżej -50 punktów.
    2. nieodpowiednie – w granicach od –50 do 50 punktów,
    3. poprawne – w granicach 51 do 100 punktów,
    4. dobre – w granicach 101 do 150 punktów,
    5. bardzo dobre – w granicach 151 do 200 punktów,
    6. wzorowe – uczeń uzyskał powyżej 200 punktów,
    7. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

    PUNKTY DODATNIE

    liczba punktów

    100% miesięczna frekwencja

    10 pkt.

    Brak negatywnych uwag.

    20 pkt.

    Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych formach współzawodnictwa sprawdzających wiedzę, umiejętności i sprawności z podziałem na szczeble:

     

    a)  etap szkolny (miejsca 1 ÷ 3)

    5 pkt.

    b) etap międzyszkolny

    10 pkt.

    c) etap powiatowy

    15 pkt.

    d) etap rejonowy

    20 pkt.

    e) etap wojewódzki

    25 pkt.

    f) etap centralny

    30 pkt.

    (Wpisuje się najwyższe osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie.)

     

    Aktywne i systematyczne uczestnictwo w wybranych formach pracy pozalekcyjnej, np. koła zainteresowań, sekcje sportowe,

    za każdą formę 10 pkt. ale nie więcej niż 30 pkt

    Aktywne sprawowanie funkcji w szkole (samorząd szkolny).

    do 20 pkt.

    Efektywne sprawowanie funkcji w klasie (samorząd klasowy).

    do 10 pkt.

    Aktywny udział w uroczystościach szkolnych, akcjach charytatywnych, wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych na terenie szkoły.

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż 30 pkt.

    Działania, prace, inicjatywy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, pomoc
    w bibliotece szkolnej

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż 30 pkt.

    Inna pozytywna aktywność, wzorowe postawy i zachowania nieujęte w tabeli

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż      20 pkt.

    Udokumentowana, systematyczna pomoc koleżeńska w nauce prowadzona w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu bądź wychowawcą.

    5 pkt. za każdy wpis, ale nie więcej niż 20 pkt.

    Wysokie wyniki w nauce:

     1. średnia ocen 3,50 ÷ 4,00
     2. średnia ocen 4,01 ÷ 4,50
     3. średnia ocen 4,51 ÷ 5,00
     4. średnia ocen 5,01 i więcej

     

    5 pkt.

    10 pkt.

    15 pkt.

    20 pkt.

    Punkty do dyspozycji wychowawcy (np. ogólna postawa wobec zjawisk życia społecznego, kultura osobista, zaangażowanie i dyscyplina pracy
    na zajęciach itp.).

    do 20 pkt.

     

    PUNKTY UJEMNE

    za każdy incydent poświadczony wpisem

    Jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej.

    – 3 pkt.

    Jedno spóźnienie.

    – 1 pkt.

    Nieprzestrzeganie wymogów związanych z ustalonymi przez szkołę

    1. niewłaściwy codzienny strój (niezgodny z pkt. 1 Zasady Ubierania się uczniów)
    2. brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

    – 2 pkt.

    – 5 pkt.

    Używanie wulgaryzmów, gestów bądź słownictwa uwłaczającego cudzej godności

    – 10 pkt.

    Zakłócenie dyscypliny pracy na zajęciach, lekceważenie poleceń i wskazań nauczycieli, wychowawcy, dyrektora szkoły, pracowników administracji
    i obsługi.

    – 10 pkt.

    Nieprzestrzeganie ustalonych przez szkołę warunków korzystania
    z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych.

    – 10 pkt.

    Fotografowanie, filmowanie bądź nagrywanie innych osób bez ich wyraźnej zgody.

    – 30 pkt.

    Niewykonanie zobowiązania (np. nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniu samorządu)

    – 5 pkt.

    Zaśmiecanie otoczenia.

    – 5 pkt.

    Zakłócanie porządku w miejscu publicznym, np. podczas wycieczki szkolnej

    – 30 pkt.

    Pozostawanie podczas zajęć bez zgody nauczyciela w miejscu innym niż ustalone (np. samowolne opuszczenie sali lekcyjnej, oddalenie się od grupy podczas wycieczki lub innej zorganizowanej formy zajęć).

    – 10 pkt.

    Znieważenie symbolu narodowego, religijnego lub szkolnego

    Do – 50 pkt.

    Celowe niszczenie mienia publicznego lub cudzej własności.

    – 30 pkt.

    Kradzież cudzego mienia.

    – 30 pkt.

    Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej

    Od – 20 pkt.  do – 100 pkt.

    Inne postawy wskazujące na brak podporządkowania się normom współżycia społecznego

    – 10 pkt.

    Posiadanie na terenie szkoły niebezpiecznych narzędzi

    -50 pkt.

    Posiadanie, używanie, udostępnianie, bycie pod wpływem: alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy.

    Posiadanie e- papierosów, lub innych środków odurzających

    Od -20 do -100 pkt.

    Rażące zachowania uwłaczające godności własnej i cudzej, cyberprzemoc.

    – 50 pkt.

    Wejście w udowodniony konflikt z prawem.

    Od – 60 pkt.  do -200 pkt.

     

    1. Za usprawiedliwione uznaje się godziny nieobecności lub spóźnienia usprawiedliwione w formie pisemnego oświadczenia rodziców bądź zaświadczenia lekarskiego czy innej, zaakceptowanej przez wychowawcę lub dyrekcję szkoły.
    2.  Godziny opuszczone przez ucznia z powodu konieczności stawienia się na komisji wojskowej lub honorowego oddawania krwi uznaje się za usprawiedliwione i nie mają one wpływu na dodawanie punktów za 100% frekwencję.
    3. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który w rażący sposób naruszył regulamin.
    4. W szczególnej sytuacji zdrowotnej ucznia (np. długotrwała choroba, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość, nerwice, choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualną potwierdzone opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej bądź opinią lekarza specjalisty) należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na zachowanie ucznia
    5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek członków rady pedagogicznej uczeń może otrzymać ocenę niższą bądź wyższą od tej, która wynika z punktowego systemu oceniania zachowania.

    Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania

    1. Uczeń lub jego rodzice, którzy nie  zgadzają  się  z  przewidywaną  semestralną lub roczną  oceną klasyfikacyjną zachowania, mogą zgłosić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o ponowne ustalenie tej oceny wraz z uzasadnieniem.
    1. Prośba, o której mowa w ust. 1, może być złożona w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, jeżeli uczeń:
     1. nie otrzymał upomnienia wychowawcy klasy,
     2. nie otrzymał nagany dyrektora szkoły,
     3. nie otrzymał nagany wychowawcy klasy,
     4. nie został karnie przeniesiony do równoległej klasy,
     5. wszystkie nieobecności na lekcjach ma usprawiedliwione,
     6. jeżeli nastąpiła istotna poprawa zachowania ucznia potwierdzona brakiem negatywnych uwag.
    2. Jeżeli powyższe warunki z punktu 2 zostały spełnione, dyrektor powołuje komisję |
     w następującym składzie:
    3.  inni nauczyciele
    4. psycholog (jeśli jest zatrudniony).
    5. pedagog,
    6. wychowawca klasy,
    7. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze,
    8. Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji zwraca się do wychowawcy o utrzymanie lub o zmianę oceny zachowania.
    9. Z prac komisji opisanej w punkcie 3 sporządza się protokół.
    10. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna.
    11. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
    12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżenia roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
     w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
    13. W skład komisji wchodzą:
    14. dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
    15. wychowawca klasy,
    16. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    17. pedagog,
    18. psycholog (jeśli jest zatrudniony)
    1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
    2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

     

    1. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
    2. wynik głosowania,
    3. termin posiedzenia komisji,
    4. skład komisji,

    12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły

    1. Uczniów obowiązuje w szkole ubiór czysty, schludny i skromny, bez nadruków i naszywek o nagannej treści.
    2. Podczas uroczystości szkolnych i egzaminów uczniów obowiązuje strój galowy:
    1. garnitur, lub biała koszula oraz ciemne spodnie w przypadku chłopców
    2. biała bluzka oraz ciemne spodnie lub spódnica w przypadku dziewcząt

     

    1. SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH   OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:
    1. Sprawdziany pisemne:
     • po działach programowych,
     • semestralne,
     • roczne.
    2. Sprawdziany pisemne bieżące (kartkówki). Kartkówka jest to sprawdzenie wiadomości z  trzech ostatnich jednostek tematycznych, którą uczniowie powinni pisać w czasie nie   przekraczającym piętnaście minut.
    3. Wypowiedzi ustne.
    4. Prace twórcze uczniów (projekty).
    5. Ćwiczenia praktyczne.
    6. Formy sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów określają Przedmiotowe Zasady Oceniania.
    7. Zasady sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów:
     • uczniowie zapoznani są z systemem sprawdzania osiągnięć dydaktycznych na lekcjach z danego przedmiotu,
     • nauczyciel zobowiązany jest do podania uczniom zakresu badanego materiału na co najmniej tydzień przed sprawdzianem pisemnym,
     • nauczyciel zobowiązany jest do podanie kryteriów oceniania przy każdej pracy pisemnej lub ćwiczeniu praktycznym,
     • sprawdzenie i oddanie prac pisemnych w terminie do 15 dni roboczych,
     • nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania sprawdzonych prac pisemnych do końca bieżącego roku szkolnego,
     • dla każdej grupy przewiduje się przeprowadzenie nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie.

     

    1. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH:
     1. Uczniowie mogą być informowani poprzez:
     2. ustną osobistą informację nauczyciela o umiejętnościach i brakach edukacyjnych,
     3. pisemną informację w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach itd.,
     4. informację - ocenę wpisaną do zeszytu ucznia (zgodnie z przyjętą skalą),
     5. recenzję prac pisemnych,
     6. prezentację osiągnięć: wystawki, gazetki, galerie, biuletyny
     7. poprzez e- dziennik.
      1. Formy informowania rodziców:
     8. informacje w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach itd.
     9. kontakty indywidualne w zależności od potrzeb,
     10. wywiadówki (minimum 3 w ciągu roku szkolnego),
     11. listy pochwalne i gratulacyjne dla rodziców,
     12. informację pisemną lub ustną  na wywiadówkach i konsultacjach,
     13. poprzez e-dziennik.
    1. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadawalających wyników nauczania:
     • kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne,
     • organizowanie w miarę potrzeb i możliwości zespołów wyrównawczych, socjoterapeutycznych itp.
     • organizowanie pomocy koleżeńskiej,
     • pedagogizacja rodziców,
     • indywidualne rozmowy wychowawcy (pedagoga, nauczyciela przedmiotu) z rodzicami i uczniami.

     

    § 42

     PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANYCH W PRZYPADKU USTALENIA STOPNIA Z NARUSZENIEM ZASAD OCENIANIA:

    1.  
    2. Uczeń ma prawo do:
     1. znajomości i jawności ocen wystawianych przez nauczyciela,
     2. rzetelności i uzasadnienia oceny, znajomości rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu i wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
     3. możliwości poprawy oceny ze sprawdzianu lub pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia,
     4. wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych,
     5. pełnej informacji o możliwościach odwołania się od oceny (śródrocznej i rocznej).
    3. Uczeń ma obowiązek:
     • stawić się w terminie na egzamin sprawdzający (klasyfikacyjny),
     • przygotować się do egzaminu.

     

    § 43

    PRAWA RODZICÓW:

    1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:

    • informacji o wymaganiach szkoły.
    • informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swego dziecka,
    • wglądu w ocenione prace dziecka,
    • odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny śródrocznej i rocznej,
    • bieżącej informacji o postępach dziecka,
    • jawnej i uzasadnionej oceny swego dziecka,

     

    § 44

    PRAWA NAUCZYCIELI:

    1. Nauczyciele mają prawo do:

    • uczestniczenia w rozmowach w sytuacjach konfliktowych.
    • obrony swojej opinii,
    • udziału w egzaminie sprawdzającym (np. poprawkowym, klasyfikacyjnym, innym) i przygotowaniu do niego zadań,
    • zachowania oceny śródrocznej, rocznej w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z procedurą,

     

    VIII. Wyróżnienia, nagrody i kary.

     

    § 45

    1. Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia – uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony w następujących formach:
    1. wyróżnienie przez wychowawcę klasy,
    2. wyróżnienie przez dyrektora na apelu lub uroczystości szkolnej,
    3. list pochwalny dyrektora,
    4. pismo gratulacyjne skierowane do rodziców,
    5. nagroda rzeczowa,
    6. skreślony,
    7. wpis do księgi wyróżnień,
    8. przyznanie statusu reprezentanta szkoły,
    9. świadectwo z wyróżnieniem:

    uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę

    bardzo dobrą lub wzorową z zachowania,

    1. Zgłoszenia kandydatów do nagród i wyróżnień dokonują zespoły klasowe, wychowawca i inni nauczycieli lub poszczególni uczniowie.
    2. W każdym przypadku wyróżniania i nagradzania uczniów niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.
    3. Wszystkie wyróżnienia i nagrody uczniów są zapisywane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły.

     

    § 46

    Rada Rodziców może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania, w takim wypadku w statucie szkoły należy określić rodzaj

    i tryb przyznawania tych odznak.

     

    § 47

    1. Wobec ucznia naruszającego określone w statucie i regulaminie szkoły zasady współżycia stosuje się proporcjonalne do wykroczenia oddziaływania wychowawcze – w tym kary:
    1. upomnienie ucznia przez wychowawcę lub innego nauczyciela wobec jego klasy z wpisem do dziennika,
    2. nagana wychowawcy z pisemnym powiadomieniem rodziców,
    3. praca społeczna na rzecz szkoły wykonana pod opieką osoby dorosłej, w wymiarze ustalonym przez wychowawcę lub radę pedagogiczną,
    4. nagana dyrektora szkoły,
    5. nagana z ostrzeżeniem i wpisaniem do akt (arkusza ocen),
    6. zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły,
    7. dyscyplinarne przeniesienie do innej klasy lub szkoły,
    8. dyscyplinarne  skreślenie z listy uczniów,
    1. Dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej klasy, szkoły lub skreślenie z listy uczniów wymierzane jest za szczególnie ciężkie naruszenie regulaminu szkoły i zasad współżycia, w szczególności za:
    1. niewłaściwe zachowania mimo otrzymania nagany z ostrzeżeniem,
    2. dyscyplinarne wydalenie z miejsc odbywania zajęć praktycznych, 
    3. używanie środków powodujących uzależnienie (alkohol, nikotyna, narkotyki, e-papierosy, inne środki odurzające),
    4. rozprowadzanie narkotyków,
    5. przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
    6. stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,
    7. stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla pozostałych członków społeczności szkolnej,
    8. uwłaczanie godności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz koleżanek i kolegów,
    9. świadome niszczenie mienia szkoły lub innych osób,
    10. wkroczenie w udowodniony konflikt z prawem,
    11. znieważenie symboli państwowych i religijnych,
    12. nieuczęszczanie na zajęcia lekcyjne lub porzucenie szkoły.
    1. Kary wymienione w ust. 2 wymierzane są przez dyrektora szkoły w wyniku uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego i rzecznika praworządności.
    2. W każdym przypadku stosowania kary wobec ucznia niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.
    3. Wykonanie kary wymierzonej uczniowi może ulec zawieszeniu na skutek poręczenia w formie kontraktu udzielonego przez nauczyciela, zespół klasowy z wychowawcą lub radę samorządu szkolnego.
    4. Wszystkie kary dyscyplinarne uczniów są zapisywane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły.
    5. Statut szkoły określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec ucznia oraz tryb odwoływania się od kary.

     

    § 48

    1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
    2. Uczeń, który podlega karze, może przed jej wymierzeniem wystąpić do rzecznika praworządności z prośbą o rozpatrzenie jego wykroczenia.
    3. Tryb odwołania do rzecznika określa karta rzecznika praworządności.
    4. W przypadku nie przestrzegania przez szkołę praw ucznia uczeń ma prawo złożyć w ciągu 7 dni skargę do dyrektora szkoły lub za jego pośrednictwem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

     

    § 49

    1. Wykonanie kary wymierzonej uczniowi może ulec zawieszeniu na skutek poręczenia udzielonego przez nauczyciela, zespół klasowy z wychowawcą lub radę samorządu szkolnego.
    2. Tryb przyjmowania i wygaśnięcia poręczenia określa regulamin szkoły.

     

    § 50

    1. Od kar wymienionych w § 42 ust. 1 pkt 1-6 przysługuje uczniom, a w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzicom, w terminie 7 dni, odwołanie do dyrektora szkoły.
    2. Od kar wymienionych w § 42 ust. 1 pkt 7 - 8 przysługuje uczniom lub rodzicom ucznia odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej otrzymania

     

    IX. Postanowienia końcowe

     

    § 51

    1. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
    2. Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół posiadają pieczęć wspólną dla wszystkich szkół zawierającą nazwę zespołu.
    3. Tablica i pieczęci szkół wchodzących  w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę technikum lub liceum ogólnokształcące, lub zasadniczej szkoły zawodowej.
    4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

     

    § 52

    Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

     

    § 53

     

    1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
    2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

   brak danych