• O bibliotece

   •  ,,Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zmysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą,  osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.”

    Jan Paweł II


     NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

    mgr Beata Borawska

    mgr Dorota Kołakowska

     

    BIBLIOTEKA CZYNNA

    Poniedziałek 745 – 1530

    Wtorek 745 – 1530

    Środa 745 – 1055 (od 1055 praca wewnętrzna)

    Czwartek 745 – 1530

    Piątek 745 – 1530

     

    KONTAKT

    biblioteka.zsmio@gmail.com

     

     

    CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

    1. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
    2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin wewnętrzny.
    3. Biblioteka szkolna zapewnia
    • gromadzenie i opracowywanie zbiorów, w tym także kaset i płyt z zarejestrowanymi programami wspomagającymi proces dydaktyczny;
    • prowadzenia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania;
    • zaopatrzenie nauczycieli w niezbędne podręczniki do nauczania przedmiotów oraz programów nauczania;
    • możliwość korzystania ze zbiorów z czytelni i wypożyczania ich poza bibliotekę;
    • możliwość pracy własnej w czytelni dla uczniów dojeżdżających do szkoły – w okresie oczekiwania na zajęcia lub odjazd środka komunikacji.
    1. Biblioteka i czytelnia czynna jest codziennie w godzinach od 7:45 do 15:30 w dni zajęć dydaktycznych.
    2. W bibliotece i czytelni tworzy się stanowiska pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
    3. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:
    • udostępnianie zbiorów bibliotecznych znajdujących się w czytelni i wypożyczalni;
    • kierowanie czytelnictwem uczniów poprzez udzielanie pomocy w doborze książek;
    • prowadzenie analizy czytelnictwa, współpracując w tym zakresie z wychowawcami klas i polonistami;
    • przeprowadzanie apeli na tematy czytelnicze;
    • prowadzenie lekcji z przysposobienia czytelniczego;
    • doskonalenie warsztatu informacyjno-bibliograficznego w bibliotece szkolnej;
    • kształcenie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji;
    • udzielanie informacji: rzeczowych, tekstowych, bibliotecznych, bibliograficznych;
    • sporządzanie tematycznych wystawek książek;
    • propagowanie nowości wydawniczych;
    • w razie konieczności sprawować opiekę nad młodzieżą powierzoną przez dyrektora szkoły.

     

     

    REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU
    SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 5 W ŁOMŻY

    1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, Nauczyciele oraz pracownicy administracji szkoły.
    2. W bibliotece obowiązuje KULTURA BYCIA.
    3. Książki i inne dokumenty biblioteczne należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
    4. Jednorazowo można wypożyczyć:
    • 4 książki na okres 2 tygodni (w tym tylko 2 lektury obowiązkowe)
    • 2 egzemplarze czasopism na 1 dzień
    1. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
    2. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów może być przedłużony, jeżeli nie ma zamówień ze strony innych czytelników.
    3. Korzystając z wolnego dostępu do półek w wypożyczalni, uczeń może samodzielnie wybierać książki.
    4. Bibliotekarz udziela informacji o książkach i bibliotece, wyjaśnia zasady korzystania z różnych źródeł informacji, pomaga w poszukiwaniach literatury na interesujący czytelnika temat.
    5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić lub zwrócić inną o równej wartości, po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
    6. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

     

     

     

    REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI SZKOLNEJ

    I . Warunki korzystania

    1. Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy czytelnicy.
    2. Korzystający ze stanowiska komputerowego ma obowiązek wpisania się do rejestru korzystania z komputerów w czytelni ze szczególnym uwzględnieniem czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy przy stanowisku
    3. Sprzęt komputerowy w bibliotece służy przede wszystkim potrzebom edukacyjnym.
    4. Uczniowi nie wolno korzystać własnych nośników informacji bez zgody nauczyciela bibliotekarza.

    II. Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji

    1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.
    2. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz nośników informacji.
    3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych zachowań uczniów, nauczyciel bibliotekarz może odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.
    4. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego oraz koszty naprawy odpowiada korzystający.

    III. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego

    1. Czytelnik ma prawo korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu.
    2. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających treści o charakterze nieprzyzwoitym, wulgarnym, rażącym uczucia lub dobre obyczaje.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie