• Regulamin parkowania

   • Regulamin Parkowania ZSMIO Nr 5 w Lomzy 01.09.2022 r..pdf

    Regulamin Parkowanie ZSMIO Nr 5 w Lomzy tekst 01.09.2022r.docx

     

    Regulamin korzystania z parkingu przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, ul Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.

    § 1

    Postanowienia ogólne.

    1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania, tj. od dnia 01.09.2022 r.

    2. Regulamin wprowadza się w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników dojeżdżających do szkoły pojazdami mechanicznymi, rowerami oraz pieszych.

    3. Regulamin wprowadza ogólne zasady bezpiecznego korzystania z dróg wewnętrznych szkolnych i parkingu.

    4. Parking jest niestrzeżony.

    5. Parking jest częściowo monitorowany.

     

    § 2

    Zasady obowiązujące użytkowników/uczniów dojeżdżających do szkoły pojazdami mechanicznymi.

    1. Parking jest terenem szkoły, w którym obowiązują przepisy ruchu drogowego.

    2. Użytkownik pojazdu musi podporządkowywać się poleceniom dyrektora i pracowników odpowiadających
    za bezpieczeństwo i porządek na terenie szkoły
    .

    3. Parking jest udostępniany w godzinach pracy szkoły.

    4. Korzystanie z parkingu nie wymaga1 uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły.

    5. Uczniowie i pracownicy dojeżdżający do szkoły i korzystający z mechanicznych pojazdów zobowiązani są do:

    a) przestrzegania przepisów ruchu drogowego,

    b) przestrzegania Statutu Szkoły,

    c) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

    d) zachowania szczególnej ostrożności2 podczas wjazdu na szkolną drogę wewnętrzną z drogi głównej,

    e) włączania się do ruchu ze szczególną ostrożnością ze względu na intensywny ruch uliczny,

    f) zwracania uwagi na pieszych i rowerzystów poruszających się na chodniku przy wjeździe i wyjeździe ze szkoły. 

    6. Uczniowie poruszając się pojazdami mechanicznymi3 po wewnętrznych drogach szkolnych oraz parkingu powinni zachować szczególną ostrożność, co oznacza, że nie mogą:

    1. blokować dróg ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, dojazdowych,
    2. poruszać się z prędkością nie większą niż 20 km/h,
    3. parkować poza miejscami do tego wyznaczonymi (np. chodniki4 , trawniki itp.),
    4. parkować na miejscach parkingowych wyznaczonych dla pracowników/ petentów oznaczonych znakiem „P” oraz kopertą na kostce brukowej,
    5. nie zasłaniać linii określających granice miejsca parkingowego,
    6. wykorzystywać parking do innych celów niż pozostawianie pojazdu na czas nauki, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych w szkole,
    7. blokować innym pojazdom wjazdu/ wyjazdu na parking i utrudniać ruchu na jego terenie,
    8. zanieczyszczać, zaśmiecać teren parkingu,
    9. używać pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin
     lub nadmiernym hałasem,
    10. 12. oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,
    11. 14. wykonywać na terenie parkingu takich czynność jak: naprawianie, wymienianie wody chłodzącej, paliwa lub oleju oraz czynności z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy, itp.

    7. Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz szkole
    na terenie parkingu.

    § 3

    Postanowienia końcowe.

    1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytkownika, powstałe na terenie parkingu z winy użytkownika, osób trzecich lub działania siły wyższej (ulewa, grad, huragan itp.).

    2. Szkoła nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.

    3. Szkoła nie ma obowiązku zapewnienia wszystkim zmotoryzowanym możliwości korzystania z parkingu szkolnego. Nie ma także obowiązku zagwarantowania im możliwości parkowania w pobliżu szkoły, jeśli miejsca
    do parkowania znajdują się poza jej terenem.

    4. Prawo do korzystania z parkingu szkolnego na terenie Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących
    Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży oznacza akceptację zasad powyższego regulaminu.

    4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.

    5. Regulamin jest udostępniony na stronie WWW Szkoły, w pokoju 105 oraz na tablicy ogłoszeń dla uczniów.

     

    1 Niepotrzebne skreślić lub usunąć z tekstu.
    2 Szczególna ostrożność — ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie (Prawo o ruchu drogowym).
    3 Na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym:
    a) motocykl — pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3 , dwukołowy lub z bocznym wózkiem — wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;
    b) motorower/skuter — pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
    c) samochód osobowy — pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
    4 chodnik to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych — art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (ze zm.).
    -Ustawa z 20 kwietnia 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.).

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie