• Terminy rekrutacji

    • Elektroniczna rejestracja kandydatów  -  dostępna od 16 maja 2022 r.

     https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadpodstawowa/

     Należy wniosek i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wydrukować i podpisać.

     Ubiegając się o przyjęcie do klasy pierwszej należy złożyć następujące dokumenty:

     1. Do 20 czerwca 2022 r.:  podanie z kwestionariuszem osobowym (do pobrania  z elektronicznej strony naboru).
     2. Do 13 lipca 2022 r.: dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem).
     3. Do 13 lipca 2022 r.:   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał y z godnie z terminem rekrutacji).
     4. Do 29 lipca 2022 r.: dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia: zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (maks. 3 badania można wykonać w dawnym Eskulapie lub w przychodni przy zakładach BONA), orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

      

     Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, w województwie podlaskim.

     Terminy rekrutacji

      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

     16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

     Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

     16 maja do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

     Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach z egzaminu

      24 czerwca - 13 lipca  2022 r. do godz. 15.00

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     21 lipca 2022 r. o godz. 10.00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu  i zaświadczenia lekarskiego

     od 21 lipca do 29 lipca  2022 r.  do godz. 15.00

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
     i kandydatów nieprzyjętych

     1 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00

     Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     do 4 sierpnia 2022 r.

     Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od  przyjęcia wystąpienia
     Możliwość wniesienia - przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od przyjęcia uzasadnienia
     Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od złożenia odwołania

      

     Poradnie medycyny pracy dla uczniów z powiatu łomżyńskiego.

         

     Kandydaci do szkół ponadpodstawowych zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy  powinni  posiadać:

     1. Skierowanie w oryginale.
     2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
     3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
     4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
     5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub  innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
     6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
     7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie