• REGULAMIN   SZKOŁY

    Regulamin Szkoły zawiera prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia.

    Regulamin określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki do samorządności, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły, tym samym przygotowuje ich do dorosłego życia w społeczeństwie.

    I.    Uczenie i nauczanie

    1.    Kryteria wystawiania ocen określają szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.
    2.    Ocena zachowania wyraża opinie o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, o jego postawie wobec kolegów i innych osób.
    3.    Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w następującym trybie:

    a.    uwzględnia samoocenę uczniów klasy,
    b.    udostępnia projekt ocen innych nauczycielom na kilka dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej,
    c.    uwzględnia opinie nauczycieli ZCKPiU,
    d.    przedstawia radzie pedagogicznej do zatwierdzenia ocenę z niezbędnym uzasadnieniem,
    e.    ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.

    4.    Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, skutecznie informuje uczniów i ich rodziców wg procedury zamieszczonej w statucie szkoły.
    5.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich danego roku szkolnego.
    6.    Ucznia obowiązuje kultura osobista oraz poszanowanie praw innych osób.
    7.    Społeczność szkoły w szczególnie zdecydowany sposób zwalcza przejawy arogancji, prostactwa, nieposzanowania godności i mienia innych. Stosuje się w tej dziedzinie stopniowane oddziaływanie wychowawcze, aż do wydalenia ze szkoły uczniów pełnoletnich.
    8.    Palenie papierosów, spożywanie alkoholu i środków odurzających jest zabronione.
    9.    Konsekwencją ściągania podczas prac pisemnych jest otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej wystawionej w trybie natychmiastowym. Oceny tej uczeń nie może poprawiać. 


    II.    Prawa i obowiązki ucznia

    1.    Uczeń ma prawo do:

    a.    poszanowania swojej godności, dobrego imienia oraz  własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych członków społeczności szkolnej,
    b.    rzetelnej , sprawiedliwej i jawnej oceny swego zachowania i postępów w nauce ,
    c.    znajomości celów lekcji oraz jasnego i zrozumiałego dla niego przekazu wiedzy,
    d.    zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
    e.    oceny swoich osiągnięć edukacyjnych zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego,
    f.    uwzględnienia przez nauczyciela  możliwości odrobienia zadań w kontekście planu lekcyjnego (np. z dnia na dzień),
    g.    uwzględnienia przez nauczyciela wyjątkowych okoliczności domowych i życiowych, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązywanie się z pracy domowej,
    h.    znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań edukacyjnych,
    i.    przeprowadzania nie więcej niż  jednego sprawdzianu dziennie,
    j.    określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
    k.    równomiernego rozłożenia terminów sprawdzianów w okresie całego semestru,
    l.    poprawienia oceny i uwzględnienia  tej prośby przez nauczyciela w ustalonej przez niego formie  i terminie,
    m.    składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa lub  roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona; prawo to nie dotyczy przedmiotów, z których wystawiono oceny niedostateczne,
    n.    składania egzaminu poprawkowego, jeżeli uzyskał w wyniku końcowej klasyfikacji jedną lub dwie oceny niedostateczne, 
    o.    opiniowania projektu oceny  zachowania swoich kolegów,
    p.    uczniowie angażujący się w życie szkoły oraz odnoszący sukcesy naukowe lub sportowe mają prawo do szczególnego wsparcia wychowawczego i dydaktycznego.

    2.    Uczeń ma obowiązek:

    a.    poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych osób, w tym szczególnie osób starszych,
    b.    właściwego korzystania z mienia szkoły, uczestniczenia w pracy na jej rzecz, utrzymania porządku i estetyki pomieszczeń oraz otoczenia szkoły,
    c.    ponoszenia materialnych konsekwencji uszkodzenia lub zniszczenia składników mienia szkolnego, niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej,
    d.    uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich, w tym starannego wykonania  pracy domowej,  aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
    e.    przedstawienia w ciągu 7 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia nieobecności, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) wyłącznie w przypadku choroby lub ważnego zdarzenia losowego. 
    f.    uzupełniania braków wynikających z absencji,
    g.    kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,
    h.    dbania o schludny wygląd, pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni (na czas zajęć lekcyjnych)
    i.    przynoszenia i używania na zajęciach wychowania fizycznego stroju i specjalnego obuwia sportowego,
    j.    ubierania się w odświętny strój uczniowski na uroczystościach i specjalnych imprezach szkolnych,
    k.    dbania o higienę osobistą,
    l.    nieużywania telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych (wyłączenia i schowania telefonu komórkowego w trakcie trwania zajęć),
    m.     bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp w pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych, w tym odpowiedniego zabezpieczenia włosów,
    n.    informowania nauczyciela o aktach agresji wśród uczniów,
    o.    informowania nauczyciela o zniszczeniu mienia szkoły.


    III.    Artykułowanie opinii

    1.    Wyrazicielem opinii i poglądów uczniów – jako zbiorowości jest samorząd uczniowski i jego organa statutowe.
    2.    Organem upoważnionym do występowania w imieniu danej klasy jest samorząd klasowy.
    3.    W sprawach dotyczących uczniów niezbędne jest wystąpienie ich ogólnoszkolnego, statutowego reprezentanta.
    4.    Opinie, wnioski i postulaty uczniów zgłoszone przez samorząd uczniowski innym organom szkoły powinny być przez nie wnikliwie rozpatrzone, a ewentualna odmowa realizacji musi być rzeczowo uzasadniona.
    5.    Pod patronatem i nadzorem samorządu uczniowskiego działają jego agendy specjalne, w tym między innymi:

    a)    radiowęzeł szkolny,
    b)    redakcja gazetki szkolnej,

    6.    Formy sprawowania nadzoru nad agendami określa regulamin samorządu uczniowskiego.
    7.    Agendy specjalne samorządu prowadzą swoją działalność zgodnie z ich regulaminem przyjętym przez organ statutowy samorządu i zatwierdzonym prze dyrektora szkoły.
    8.    Na wniosek młodzieży dyrektor szkoły powierza nauczycielowi funkcję opiekuna samorządu lub jego agendy.
    9.    Zadaniem opiekuna samorządu lub jego agendy jest wspieranie organizacyjne i doradztwo merytoryczne prowadzonej przez uczniów działalności. Ponosi on także materialną odpowiedzialności za prawidłowe użytkowanie w tej działalności przekazanego do dyspozycji młodzieży mienia szkolnego.


    IV.    Tradycja szkolna. Uroczystości i imprezy

    1.    Wszyscy członkowie rady pedagogicznej i uczniowie szkoły maja obowiązek uczestniczenia w  oficjalnych uroczystościach szkolnych.
    2.    Uroczystości te przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem.
    3.    Cała społeczność szkolna kontynuuje i rozwija tradycję szkoły przejawiającą się w organizacji imprez i uroczystości między innymi:

    a)    Narodowe Święto Niepodległości i Święto Patrona szkoły,
    b)    Dzień Edukacji Narodowej,
    c)    ślubowanie uczniów klas pierwszych,
    d)    spotkanie wigilijne,
    e)    studniówka,
    f)    dzień sportu jest podsumowaniem rocznych osiągnięć szkoły w rywalizacji sportowej. Organizatorem zajęć są nauczyciele wychowania fizycznego. Uczestnictwo młodzieży pod opieką wychowawców w tym dniu jest obowiązkowa.
    g)    dni kultury uczniowskiej – służą  prezentacji i rozwijaniu działalności kulturalnej uczniów. W tym  okresie możliwe jest dostosowanie organizacji zajęć szkolnych do przedstawionego przez samorząd uczniowski programu imprez. Muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

    -    określenie szczegółowego programu imprez, organizatora (klasy), osób odpowiedzialnych,
    -    przedłożenie programu imprez dyrektorowi szkoły do akceptacji przynajmniej 7 dni wcześniej,
    -    programy imprez poszczególnych klas powinny być przygotowane w porozumieniu z wychowawcą,

    h)    dyskoteki klasowe – mogą być organizowane przez samorządy klasowe w pomieszczeniu i terminie uzgodnionym z dyrekcją szkoły na następujących zasadach:

    -    w celu zapewnienia porządku na terenie szkoły organizatorzy zobowiązani są do ustalenia skutecznych dyżurów,
    -    zaproszona młodzież z innej szkoły uczestniczy w dyskotece wyłącznie pod opieką ich wychowawcy,
    -    po zakończeniu imprezy pomieszczenie musi być dokładnie sprzątnięte przez organizatorów.

    4. Wycieczka jest jedną z form uzupełniających proces dydaktyczno – wychowawczy,  a jej organizacja i termin powinna być przewidziana w programie imprez klasowych.
    5. Zorganizowanie wycieczki klasowej jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

    a)    uzgodnieniu z dyrekcją terminu i kandydatów na opiekunów wycieczki, 
    b)    ustalenie programu wycieczki, z uwzględnieniem elementów poszerzających wiedzę,
    c)    zgromadzenie niezbędnych środków finansowych,
    d)    zapewnienie uczestnictwa w wycieczce wszystkich uczniów z klasy,
    e)    złożenie u dyrekcji szkoły wypełnionej karty  wycieczki,
    f)    z uwzględnieniem przepisów dotyczących  bezpieczeństwa.


          6. Wycieczka dłuższa niż 2-dniowa powinna obejmować dni wolne od zajęć dydaktycznych.

     

    V.    Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

    1.    Szkoła zapewnia podstawową opiekę zdrowotną:

    a)    pogadanki i projekcje z zakresu oświaty zdrowotnej i profilaktyki,
    b)    uwzględnienie tematyki ochrony zdrowia w ramach zajęć do dyspozycji wychowawcy.

    2.    Uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i form sprawowania opieki określonych w  statucie szkoły.
    3.    Zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw.
    4.    Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do znajomości ustalanych przez dyrektora szkoły instrukcji postępowania w czasie zagrożenia i ewakuacji szkoły.
    5.    W czasie ustalonych przerw nad zachowaniem uczniów czuwają nauczyciele dyżurujący zgodnie z harmonogramem wywieszonym w pokoju nauczycielskim. Do obowiązków nauczyciela dyżurującego należy:

    a)    czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów,
    b)    kontrolowanie zachowania uczniów na korytarzach i w łazienkach.


    VI.    Wyróżnienia i kary

    1.    Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia – uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony w następujących formach:

    a)    wyróżnienie przez wychowawcę klasy,
    b)    wyróżnienie przez dyrektora na apelu lub uroczystości szkolnej,
    c)    list pochwalny dyrektora,
    d)    pismo gratulacyjne skierowane do rodziców,
    e)    nagroda rzeczowa,
    f)    premia za wyniki w nauce,
    g)    wpis do księgi wyróżnień,
    h)    przyznanie statusu reprezentanta szkoły,
    i)    świadectwo z wyróżnieniem:

    - uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę bardzo dobrą lub wzorową  zachowania,
    - absolwent szkoły  otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  średnią ocen co najmniej 4,75   oraz ocenę bardzo dobrą lub wzorową  zachowania.

    2.    Zgłoszenia kandydatów do nagród i wyróżnień dokonują zespoły klasowe, wychowawca i inni nauczyciele lub poszczególni uczniowie.
    3.    W każdym przypadku wyróżniania i nagradzania uczniów niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.
    4.     Wobec ucznia naruszającego określone w statucie i regulaminie szkoły zasady współżycia stosuje się proporcjonalnie do wykroczenia oddziaływania wychowawcze – w tym kary:

    a)    upomnienie ucznia przez wychowawcę lub innego nauczyciela wobec jego klasy potwierdzone  wpisem do dziennika, 
    b)    nagana wychowawcy z pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia, 
    c)    praca społeczna na rzecz szkoły , wykonana pod opieką osoby dorosłej, w wymiarze i terminie ustalonym przez wychowawcę,  radę pedagogiczną lub dyrektora szkoły, 
    d)    nagana dyrektora szkoły,
    e)    nagana dyrektora z ostrzeżeniem i wpisaniem do akt (arkusza ocen), 
    f)    zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły,
    g)    dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej klasy ,
    h)    dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
    i)    dyscyplinarne wydalenie ze szkoły (dotyczy uczniów pełnoletnich).

    Uwaga : Kara wymieniona  w punkcie 5c może być wymierzona łącznie z innymi karami wymienionymi w  punktach 5a,5b,5d,5e,5f,5g.
    5.    Złamanie zakazu palenia papierosów musi być odnotowane w dzienniku lekcyjnym, w uwagach oraz ukarane zgodnie z regulaminem oceniania zachowania uczniów.
    6.    Dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły, a także wydalenie ze szkoły wymierzane jest za szczególnie ciężkie naruszenie regulaminu szkoły i zasad współżycia, a w szczególności za:

    a)    naruszenie nietykalności innej osoby ( pobicie, ubliżenie godności, grożenie, szykanowanie, udział w bójce, itp. ), 
    b)    świadome niszczenie mienia szkoły lub innych osób,
    c)    przebywanie na terenie szkoły i poza nią pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także posiadanie i rozprowadzanie ich,
    d)    wyjątkowo lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (ponad 50% ocen  niedostatecznych i dopuszczających oraz ocena naganna  zachowania),
    e)    wkroczenie w udowodniony konflikt z prawem,
    f)    za narażenie na niebezpieczeństwo zdrowia i życia innych członków społeczności szkolnej (np. niszczenie sprzętu gaśniczego, wszczęcie nieuzasadnionego alarmu itp.).

    7.    Kary wymienione w  punkty 5d) i 5e)  wymierzone są przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy, samorządu uczniowskiego  oraz rzecznika praworządności.
    8.    Kary wymienione w pkt 5 wymierzone są przez dyrektora szkoły w następstwie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego  oraz rzecznika praworządności.
    9.      W każdym przypadku stosowania kary wobec ucznia niezbędne jest zasięganie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.
    10.    Wszystkie kary dyscyplinarne uczniów zapisywane są w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły.
    11.    Uczeń, który podlega karze, może przed jej wymierzeniem wystąpić do rzecznika praworządności z prośbą o rozpatrzenie jego wykroczenia.
    12.    Rzecznik wydaje opinie na podstawie przepisów regulaminu szkoły i karty rzecznika. 
    13.    Po wymierzeniu kary uczniowi przysługuje odwołanie w terminie 14 dni:

    a)    do organu prowadzącego szkołę, gdy uczeń jest niepełnoletni,
    b)    do organu sprawującego nadzór, gdy uczeń jest pełnoletni.

    14.    Wykonanie kary wymierzonej uczniowi może ulec zawieszeniu na skutek poręczenia udzielonego przez nauczyciela, zespół klasowy z wychowawcą lub radę samorządu szkolnego.
    15.    Poręczenie w formie kontraktu,  o którym mowa w ust. 11, musi być wyczerpująco uzasadnione, zawierać stwierdzenie o wiarygodności poręczycieli oraz propozycję terminu i warunków poręczenia.
    16.    Uchwałę o przyjęciu poręczenia i zawieszeniu kary podejmuje rada pedagogiczna, a następnie dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu kary.
    17.    Naruszenie przez ucznia warunków poręczenia, a także rezygnacja lub utrata wiarygodności poręczycieli powoduje natychmiastowe wykonanie zawieszonej kary.
     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • Michał Niedźwiecki - administrator strony
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
   • 718 14 59 880
   • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Logowanie