• REGULAMIN SZKOŁY

    I. Uczenie się i nauczanie

    § 1

    Szkoła ma obowiązek zgromadzenia w czytelni szkolnej przynajmniej jednego kompletu obowiązujących podręczników szkolnych.


    § 2

    1. Całolekcyjne formy kontroli postępów w nauce obejmują sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie treści całego (lub znaczniej części) działu programu nauczania. Sprawdziany te powinny być oceniane w ciągu 14 dni licząc od dnia ich przeprowadzenia.

    2. Bieżącą formę kontroli wiadomości stanowią:

    a) kartkówka – obejmująca zakres treściowy 2 – 3 ostatnich jednostek tematycznych – nie powinna przekraczać w czasie 15 minut,
    b) odpowiedź ustna przy tablicy,
    c) odpowiedź ustna lub rozwiązanie nowego problemu w trakcie realizacji nowej lekcji,
    d) rozwiązanie i opracowanie tematu praktycznego w ramach pracowni specjalistycznej.

    3. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywanie systematycznie, w różnych formach w warunkach zapewniających ich obiektywność. Oceny te są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców oraz ustalane na podstawie znanych kryteriów. Komentarz nauczyciela powinien uzasadniać otrzymany przez ucznia stopień.
    Konsekwencją ściągania podczas prac pisemnych, jest otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej wystawionej w trybie natychmiastowym. Oceny tej uczeń nie może poprawiać.

    4. W szkole obowiązuje następująca skala ocen:

    a) celujący (6)
    b) bardzo dobry (5)
    c) dobry (4)
    d) dostateczny (3)
    e) dopuszczający (2)
    f) niedostateczny (1)

    5. Szczegółowe kryteria wystawiania ocen są określone w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz w przedmiotowych kryteriach oceniania, z którymi powinni być zapoznani wszyscy uczniowie.

    6. Nauczyciele maja obowiązek systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym.

    7. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium wystawionej oceny z przedmiotu.

    8. Oceny okresowe i roczne powinny być wystawiane zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania .

    9. Na tydzień przed klasyfikującym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel, z miesięcznym wyprzedzeniem, skutecznie informuje uczniów i ich rodziców wg procedury zamieszczonej w statucie szkoły.

    10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego rodziców w ostatnim tygodniu wakacji danego roku szkolnego.

     

    II. Zachowanie się ucznia w szkole i poza nią.

    §3

    1. Sposób zachowania się ucznia świadczy o jego kulturze osobistej, poziomie kulturowym jego środowiska rodzinnego oraz pracy wychowawczej szkoły. Postawę i zachowanie ucznia w szkole i poza nią musi cechować takt, uprzejmość, życzliwość, skromność i umiejętność poszanowania praw innych osób.

    2. Społeczność szkoły w szczególnie zdecydowany sposób zwalcza przejawy arogancji, prostactwa, nieposzanowania godności i mienia innych ludzi. Stosuje się w tej dziedzinie stopniowane oddziaływanie wychowawcze, aż do wydalenia ze szkoły uczniów pełnoletnich.

    3. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu i środków odurzających jest zabronione.

    § 4

    1. W czasie trwania zajęć, zgodnie z harmonogramem, wyznaczony uczeń pełni dyżur przy wejściu do szkoły. Obowiązuje go stosowanie się do regulaminu dyżurów, w tym między innymi:

    a) informowanie i pomoc interesantom w poruszaniu się po szkole,
    b) pomoc woźnym w utrzymaniu czystości korytarza,
    c) przekazywanie klasom komunikatów i zarządzeń dyrekcji.

    2. Uczeń dyżurny nie może opuszczać swojego stanowiska bez zgody dyrekcji szkoły lub wychowawcy.

    3. Ubranie używane przez uczniów na zewnątrz szkoły powinno być pozostawione w szatni.

    4. Klucz do szatni klasowej może otrzymać wyłącznie uczeń wyznaczony do pełnienia w danym miesiącu dyżuru w szatni.

    5. W czasie ustalonych przerw nad zachowaniem uczniów czuwają nauczyciele dyżurujący zgodnie z harmonogramem wywieszonym w pokoju nauczycielskim.
    Do obowiązków nauczyciela dyżurującego należy:

    a) czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów,
    b) kontrolowanie zachowania uczniów na korytarzach i w łazienkach.

     

    § 5

    1. Ocena z zachowania wyraża opinie szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, o jego postawie wobec kolegów i innych osób.

    2. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy w następującym trybie:

    a. przygotowuje i opiniuje projekt oceny wśród uczniów klasy,
    b. udostępnia projekt ocen innym nauczycielom na kilka dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej,
    c. uwzględnia opinie nauczycieli ZCKPi U,
    d. przedstawia radzie pedagogicznej do zatwierdzenia ocenę z niezbędnym uzasadnieniem,
    e. ocena z zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.

    3. W szkole obowiązuje następująca skala ocen z zachowania:

    a. wzorowe
    b. bardzo dobre
    c. dobre
    d. poprawne
    e. nieodpowiednie
    f. naganne.

    4. Ocena z zachowania jest wystawiana na podstawie danych w Karcie oceny zachowania ucznia podanej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Najwyższą karę przewidzianą w Statucie szkoły oraz ocenę naganną otrzymuje uczeń, który wszedł w udowodniony konflikt z prawem.

    5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu drugi raz z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

    6. Uczeń , któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

     

    III. Prawa i obowiązki ucznia

    § 6

    1. Uczeń ma prawo do:

    a) poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych członków społeczności szkolnej,
    b) rzetelnej , sprawiedliwej i jawnej oceny swego zachowania i postępów w nauce ,
    c) znajomości celów lekcji oraz jasnego i zrozumiałego dla niego przekazu treści lekcji,
    d) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
    e) oceny swoich osiągnięć edukacyjnych zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania,
    f) uwzględnienia przez nauczyciela fizycznej możliwości odrobienia zadań w kontekście planu lekcyjnego (np. z dnia na dzień),
    g) uwzględnienia przez nauczyciela wyjątkowych okoliczności domowych i życiowych, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązywanie się z pracy domowej,
    h) znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań edukacyjnych,
    i) przeprowadzania nie więcej niż jednego sprawdzianu dziennie,
    j) określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
    k) równomiernego rozłożenia terminów sprawdzianów w okresie całego semestru,
    l) zgłoszenia chęci poprawienia oceny, na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego, i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonej przez niego formie i terminie, (Nie dotyczy ocen cząstkowych)
    m) składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa lub roczna jest jego zdaniem lub zdaniem rodziców zaniżona; prawo to nie dotyczy przedmiotów, z których wystawiono oceny niedostateczne,
    n) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli uzyskał w wyniku końcowej klasyfikacji jedną ocenę niedostateczną (nie dotyczy to uczniów klasy programowo najwyższej);
    w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych,
    o) opiniowania projektu oceny z zachowania swoich kolegów,
    p) ubiegania się o pomoc materialną z przyczyn losowych lub ciężkiej sytuacji materialnej,
    q) uczniowie angażujący się w życie szkoły oraz odnoszący sukcesy naukowe lub sportowe mają prawo do szczególnego wsparcia wychowawczego i dydaktycznego.

    2. Uczeń ma obowiązek:

    a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, w tym szczególnie osób starszych,
    b) właściwego korzystania z mienia szkoły, uczestniczenia w pracy na jej rzecz, utrzymania porządku i estetyki pomieszczeń oraz otoczenia szkoły,
    c) ponoszenia materialnych konsekwencji uszkodzenia lub zniszczenia składników mienia szkolnego, niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej,
    d) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich, w tym starannego wykonania pracy domowej, aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
    e) przedstawienia w ciągu 7 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia nieobecności, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) wyłącznie w przypadku choroby lub ważnego zdarzenia losowego.
    f) uzupełniania braków wynikających z absencji,
    g) kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,
    h) dbania o schludny wygląd,
    i) przynoszenia i używania na zajęciach wychowania fizycznego stroju i specjalnego obuwia sportowego,
    j) ubierania się w odświętny strój uczniowski na uroczystościach i specjalnych imprezach szkolnych,
    k) dbania o higienę osobistą,
    l) nieużywania telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych (wyłączenia i schowania telefonu komórkowego w trakcie trwania zajęć),
    m) bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp w pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych, w tym odpowiedniego zabezpieczenia włosów,
    n) informowania nauczyciela o aktach agresji wśród uczniów,
    o) informowania nauczyciela o zniszczeniu mienia szkoły,
    p) noszenia identyfikatora na terenie szkoły

     

    IV. Artykułowanie opinii i poglądów

    § 7

    1. Wyrazicielem opinii i poglądów uczniów – jako zbiorowości jest samorząd uczniowski i jego organa statutowe.

    2. Organem upoważnionym do występowania w imieniu danej klasy jest samorząd klasowy lub jego rada.

    3. W sprawach dotyczących wszystkich uczniów szkoły niezbędne jest wystąpienie ich ogólnoszkolnego, statutowego reprezentanta.

    4. Opinie, wnioski i postulaty uczniów zgłoszone przez samorząd innym organom szkoły powinny być przez nie wnikliwie rozpatrzone, a ewentualna odmowa realizacji musi być rzeczowo uzasadniona.

    5. Pod patronatem i nadzorem samorządu uczniowskiego działają jego agendy specjalne, w tym między innymi:

    a) radiowęzeł szkolny,
    b) redakcja gazetki szkolnej,
    c) sklepik szkolny,
    d) szkolny klub sportowy.

    6. Formy sprawowania nadzoru nad agendami określa regulamin samorządu uczniowskiego.

    7. Agendy specjalne samorządu prowadzą swoją działalność zgodnie z ich regulaminem przyjętym przez organ statutowy samorządu i zatwierdzonym prze dyrektora szkoły.

    8. Na wniosek młodzieży dyrektor szkoły powierza nauczycielowi funkcję opiekuna samorządu lub jego agendy.

    9. Zadaniem opiekuna samorządu lub jego agendy jest wspieranie organizacyjne i doradztwo merytoryczne prowadzonej przez uczniów działalności. Ponosi on także materialną odpowiedzialności za prawidłowe użytkowanie w tej działalności przekazanego do dyspozycji młodzieży mienia szkolnego.

    V. Tradycja szkolna. Uroczystości i imprezy

    § 8

    1. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej i uczniowie szkoły maja obowiązek uczestniczenia w oficjalnych uroczystościach szkolnych.

    2. Uroczystości te przebiegają zgodnie z ustalonym ceremoniałem szkolnym.

    3. Cała społeczność szkolna kontynuuje i rozwija tradycję szkoły przejawiającą się w organizacji imprez i uroczystości między innymi:

    a) ślubowanie i otrzęsiny,
    b) Dzień Edukacji Narodowej,
    c) spotkanie wigilijne,
    d) półmetek,
    e) studniówka,
    f) dzień sportu jest podsumowaniem rocznych osiągnięć szkoły w rywalizacji sportowej. Organizatorem zajęć są nauczyciele wychowania fizycznego. Uczestnictwo młodzieży pod opieką wychowawców w tym dniu jest obowiązkowa.
    g) dni kultury uczniowskiej – służą prezentacji i rozwijaniu działalności kulturalnej uczniów. W tym okresie możliwe jest dostosowanie organizacji zajęć szkolnych do przedstawionego przez samorząd programu imprez. Muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

    • określenie szczegółowego programu imprez, organizatora (klasy), osób odpowiedzialnych,
    • przedłożenie programu imprez dyrektorowi szkoły do akceptacji przynajmniej 7 dni wcześniej,
    • programy imprez poszczególnych klas powinny być przygotowane w porozumieniu z wychowawcą,

    h) dyskoteki klasowe – mogą być organizowane przez samorządy klasowe w pomieszczeniu i terminie uzgodnionym z dyrekcją szkoły na następujących zasadach:

    • w celu zapewnienia porządku na terenie szkoły organizatorzy zobowiązani są do ustalenia skutecznych dyżurów,
    • zaproszona młodzież z innej szkoły uczestniczy w dyskotece wyłącznie pod opieką ich wychowawcy,
    • po zakończeniu imprezy pomieszczenie musi być dokładnie sprzątnięte przez organizatorów.

     

    § 9

    1. Wycieczka jest jedną z form uzupełniających proces dydaktyczno – wychowawczy, a jej organizacja i termin powinna być przewidziana w programie imprez klasowych.

    2. Zorganizowanie wycieczki klasowej jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

    a) uzgodnieniu z dyrekcją terminu i kandydatów na opiekunów wycieczki (z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa),
    b) ustalenie programu wycieczki, z uwzględnieniem elementów poszerzających wiedzę,
    c) zgromadzenie niezbędnych środków finansowych,
    d) zapewnienie uczestnictwa w wycieczce wszystkich uczniów z klasy,
    e) złożenie u dyrekcji szkoły wypełnionej karty wycieczki.

    3. Wszelkie zamówienia i rezerwacja pociągające za sobą skutki finansowe są w imieniu szkoły podpisywane wyłącznie przez głównego księgowego i dyrektora – po zebraniu odpowiedniej kwoty, gwarantującej pokrycie kosztów.

    4. Wycieczka dłuższa niż 2-dniowa powinna obejmować dni wolne od zajęć dydaktycznych.

     

    VI. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

    § 10

    1. Szkoła, wspólnie ze szkolną służbą zdrowia, prowadzi opiekę i profilaktykę zdrowotną uczniów w następujących formach:

    a) okresowe badania lekarskie wynikające w odrębnych przepisów,
    b) pogadanki i projekcje z zakresu oświaty zdrowotnej,
    c) kontrola stanu higieny uczniów,
    d) uwzględnienie tematyki ochrony zdrowia w ramach zajęć do dyspozycji wychowawcy.

    2. Zasady korzystania z doraźnej pomocy lekarskiej i stomatologicznej oraz zadania pielęgniarki szkolnej określają odrębne przepisy.

    3. Uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i form sprawowania opieki określonych w §§ 7 i 8 statutu szkoły, regulaminie i przepisach szczególnych.

    4. Zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw.

    5. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do znajomości ustalanych przez dyrektora szkoły instrukcji postępowania w czasie zagrożenia i ewakuacji szkoły.

     

    VII. Wyróżnienia i kary

    § 11

    1. Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia – uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony w następujących formach:

    1) wyróżnienie przez wychowawcę klasy,
    2) wyróżnienie przez dyrektora na apelu lub uroczystości szkolnej,
    3) list pochwalny dyrektora,
    4) pismo gratulacyjne skierowane do rodziców,
    5) nagroda rzeczowa,
    6) premia za wyniki w nauce,
    7) wpis do księgi wyróżnień,
    8) przyznanie statusu reprezentanta szkoły,
    9) świadectwo z wyróżnieniem:

    a) uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania,
    b) absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania.

    2. Zgłoszenia kandydatów do nagród i wyróżnień dokonują zespoły klasowe, wychowawca i inni nauczyciele lub poszczególni uczniowie.

    3. W każdym przypadku wyróżniania i nagradzania uczniów niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.

    4. Wszystkie wyróżnienia i nagrody uczniów są zapisywane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły.

    § 12

    1. Wobec ucznia naruszającego określone w statucie i regulaminie szkoły zasady współżycia stosuje się proporcjonalnie do wykroczenia oddziaływania wychowawcze – w tym kary:

    a) upomnienie ucznia przez wychowawcę lub innego nauczyciela wobec jego klasy potwierdzone wpisem do dziennika,
    b) nagana wychowawcy z pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia,
    c) praca społeczna na rzecz szkoły , wykonana pod opieką osoby dorosłej, w wymiarze i terminie ustalonym przez wychowawcę, radę pedagogiczną lub dyrektora szkoły,
    d) nagana dyrektora szkoły,
    e) nagana dyrektora z ostrzeżeniem i wpisaniem do akt (arkusza ocen),
    f) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły,
    g) dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej klasy ,
    h) dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły,
    i) dyscyplinarne wydalenie ze szkoły (dotyczy uczniów pełnoletnich).

    Uwaga: Kara wymieniona w punkcie 1c może być wymierzona łącznie z innymi karami wymienionymi w punktach 1a,1b,1d,1e,1f,1g.

    2. Złamanie zakazu palenia papierosów musi być odnotowane w dzienniku lekcyjnym, w uwagach oraz ukarane zgodnie z regulaminem oceniania zachowania uczniów.

    3. Dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły, a także wydalenie ze szkoły wymierzane jest za szczególnie ciężkie naruszenie regulaminu szkoły i zasad współżycia, a w szczególności za:

    a) naruszenie nietykalności innej osoby ( pobicie, ubliżenie godności, grożenie, szykanowanie, udział w bójce, itp. ),
    b) świadome niszczenie mienia szkoły lub innych osób,
    c) przebywanie na terenie szkoły i poza nią pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także posiadanie i rozprowadzanie ich,
    d) wyjątkowo lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (ponad 50% ocen niedostatecznych i dopuszczających oraz ocena naganna z zachowania),
    e) wkroczenie w udowodniony konflikt z prawem,
    f) za narażenie na niebezpieczeństwo zdrowia i życia innych członków społeczności szkolnej (np. niszczenie sprzętu gaśniczego, wszczęcie nieuzasadnionego alarmu itp.).

    4. Kary wymienione w ust. 1 punkty c),d) wymierzone są przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy, samorządu uczniowskiego oraz rzecznika praworządności.

    5. Kary wymienione w ust. 3 wymierzone są przez dyrektora szkoły w następstwie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego oraz rzecznika praworządności.

    6. W każdym przypadku stosowania kary wobec ucznia niezbędne jest zasięganie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.

    7. Wszystkie kary dyscyplinarne uczniów zapisywane są w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły.

    8. Uczeń, który podlega karze, może przed jej wymierzeniem wystąpić do rzecznika praworządności z prośbą o rozpatrzenie jego wykroczenia.

    9. Rzecznik wydaje orzeczenie na podstawie przepisów regulaminu szkoły i karty rzecznika.

    10. Po wymierzeniu kary uczniowi przysługuje odwołanie w terminie 14 dni:

    a) do organu prowadzącego szkołę, gdy uczeń jest niepełnoletni,
    b) do organu sprawującego nadzór, gdy uczeń jest pełnoletni.

    11. Wykonanie kary wymierzonej uczniowi może ulec zawieszeniu na skutek poręczenia udzielonego przez nauczyciela, zespół klasowy z wychowawcą lub radę samorządu szkolnego.

    12. Poręczenie w formie kontraktu, o którym mowa w ust. 11, musi być wyczerpująco uzasadnione, zawierać stwierdzenie o wiarygodności poręczycieli oraz propozycję terminu i warunków poręczenia.

    13. Uchwałę o przyjęciu poręczenia i zawieszeniu kary podejmuje rada pedagogiczna, a następnie dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu kary.

    14. Naruszenie przez ucznia warunków poręczenia, a także rezygnacja lub utrata wiarygodności poręczycieli powoduje natychmiastowe wykonanie zawieszonej kary.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

  • Jasełka w Mechaniaku 2018
  • Dzień Życzliwości w Mechaniaku
  • Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Zakończenie roku 2017/2018
  • Dzień czytania w Mechaniaku
  • Zakończenie klas 4
  • Dzień Otwarty Szkoły
  • Koła zainteresowań