• Europejski Dzień Języków

     • We wrześniu nauczyciele języków obcych w ramach Europejskiego Dnia Języków zaprosili młodzież do udziału w konkursie  pt. Wirtualny spacer po miastach Europy.

      Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o  miastach  europejskich oraz  aktywizacja uczniów na lekcjach języków obcych. Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji multimedialnej o dowolnie wybranym mieście europejskim w języku angielskim bądź  niemieckim.

      Wszystkie prace były starannie wykonane i wzbudziły ogromne zainteresowanie.

      Wyniki konkursu:Język angielski:

      • 1 miejsce: Bartosz Siwik 3I (Paryż)
      • 2 miejsce: Jakub Bednarski 1F (Paryż)
      • 3 miejsce: Maciej Małż 1 F (Nicea)

      Język niemiecki:

      • 1 miejsce - Karolina Książek  3M (Wiedeń)
      • 2 miejsce - Filip Tyborowski  2E5 (Berlin)
      • 3 miejsce - Robert Cwalina 2 S5 (Paryż)

      Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Każda prezentacja zostanie nagrodzona.

      Organizatorzy: Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

    • Życzenia od Rady Rodziców
     • Życzenia od Rady Rodziców

     • Z okazji  Dnia Komisji Edukacji Narodowej do wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty kierujemy wyrazy wielkiego szacunku.

      Dziękujemy za Wasze oddanie, zaangażowanie i kreatywność, za cierpliwość i życzliwość.

      Życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.

      Niech podejmowany przez Was trud będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

      Z szacunkiem i wdzięcznością

      prezydium rady rodziców

     • Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

     • Tradycyjnie   ZSMiO nr 5 w Łomży  21 listopada  celebruje

      Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

      Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną życzliwość. Tym bardziej, że w tej akurat kwestii naukowcy nie mają wątpliwości: bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje.

      Poza różnorodnymi  życzliwymi działaniami podejmowanymi tego dnia – organizowany jest także

      Konkurs on-line Pocztówka Życzliwy Mechaniak

       

      • Zajrzyj do regulaminu     * Stwórz własne dzieło!     * Sfotografuj!      * Prześlij !

       

      Poza satysfakcją artystycznego twórcy – masz możliwość wygrania atrakcyjnej nagrody

      Zdjęcie lub skan pracy należy przesłać do dnia 15.11.2020r.

      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

      pedagogzsmio@gmail.com

      Szczegóły w Regulaminie Konkursu (w załączeniu)

     • Zyskujemy nowych przyjaciół !!!

     • Dzięki uprzejmości firmy Elpar, nowopowstała pracownia instalacji elektrycznych zyskała ekspozytory oraz katalogi z produktami sponsora. 

      Dziękujemy za wsparcie!!!

     • Stypendialnego SOLIDARNI

     • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży w 2018 roku przystąpił do ogólnopolskiego programu stypendialnego SOLIDARNI, obecnie noszącego nazwę Stypendia św. Mikołaja, który został stworzony po to, by budować więź między uczniami, szkołami i absolwentami. Celem inicjatywy jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci i społeczność lokalna fundują stypendium w wybranej szkole.  W naszej szkole powołany został koordynator, pani Katarzyna Mieczkowska, do której zadań należy kontakt z Fundacją oraz m. in. zbieranie wniosków i sprawozdań od uczniów. Uczeń musi spełniać określone wymagania - kryteria przyznania stypendium: dochód na osobę w rodzinie, średnia z ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium, inne osiągnięcia oraz aktywność społeczno-kulturalna. Poprzez stypendia chcemy pomóc w rozwoju uczniom, którzy mają dobre wyniki w nauce, angażują się społecznie, ale nie mają wystarczających środków finansowych, aby móc rozwijać swoje pasje i talenty.

      Uczeń może ubiegać się o stypendium, jeśli:

      1. Wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne
      2. Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł
      3. Średnia arytmetyczna wszystkich ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium wynosi minimum:

                      4,0 – w szkole ponadpodstawowej

      Termin przyjmowania wniosków upływa 12 października 2020r. Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane.

      Uczniowie składają wnioski wraz załącznikami do szkolnego koordynatora - Katarzyny Mieczkowskiej.

      Załączniki obowiązkowe

      Uczeń powinien dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

      • Opinię wychowawcy wraz z informacją o średniej ocen za rok szkolny 2019/2020 (powinno być zawarta na osobnym oświadczeniu).
      • Oświadczenie dochodowe dostępne w załączniku nr 2 do regulaminu „Zasady dokumentowania dochodu” potwierdzające dochód ucznia (nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty potwierdzające dochód ucznia, np. zaświadczenie z miejsca pracy).

      Uczeń dołącza do wniosku następujące dokumenty:

      • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (nagrody, wyróżnienia, dyplomy, itp.)
      • Dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne (np. wolontariat, udział w akcjach społecznych, szkolnych, wspólnotach parafialnych, itp.)
      • Rekomendacje (np. instruktora harcerskiego, od organizacji, w której uczeń pomaga jako wolontariusz)

      Ocena merytoryczna wniosków

      Kryterium nr 1 - zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego

      Do aktywności społecznej wlicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. dawanie koncertów charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholi, Oazie).

      Im większe zaangażowanie ucznia, tym większa liczba punktów. Pod uwagę brane jest nie tylko charakter zaangażowania, ale także częstotliwość i poświęcony czas. Istotne i lepiej punktowane jest zaangażowanie poza terenem szkoły.

      Kryterium nr 2 –osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne

      Osiągnięcia w zawodach sportowych, artystycznych, olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku szkolnego.

      Im więcej udokumentowanych osiągnięć i na wyższych szczeblach (np. wojewódzkim lub ogólnopolskim), tym więcej punktów.

     • Projekt BOHATERON w Mechaniaku

     • Nasz szkoła po raz trzeci przystąpiła do projektu BohaterON w Twojej Szkole 2020.

      Cieszymy się, że wspólnie z uczniami pokażesz, że pamiętacie o Powstańcach Warszawskich!

      Tym razem zmieniona została formuła projektu, przysyłamy jedną pamiątkę/pracę do jednego konkretnego Powstańca wybranego ze strony https://bohateron.pl/

      Partnerem działań edukacyjnych jest Instytut Pamięci Narodowej. Projekt odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

      Więcej informacji można znaleźć tutaj https://bohateron.pl/

      Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w sali 236.

      Akcję koordynuje Pan Kamil Parol

     • WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

     • W dniach od 5 do 16 października rozpoczyna się kampania wyborcza kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

      W Mechaniaku mamy aż 4 mandaty, najwięcej ze wszystkich łomżyńskich szkół.

      Do walki o miejsca w Radzie na następne dwa lata, zgłosiło się siedmiu kandydatów.

      Wszelkie informacje będą pojawiać się na stronie szkoły.

      Zachęcamy do zapoznania się programami wyborczymi kandydatów oraz do udziału w głosowaniu.

       

      http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10165

     • Konkurs wiedzy o Patronie

     • W dniach 1-2 października odbył się I etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły Marszałku Józefie Piłsudskim.

      W konkursie wzięło udział 65 uczniów z klas I-IV.

      Wyniki opublikujemy wkrótce.

    • Regulamin szkolnego konkursu plastycznego z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę organizowanego przez bibliotekę szkolną
     • Regulamin szkolnego konkursu plastycznego z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę organizowanego przez bibliotekę szkolną

     • Cele konkursu:

      • pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii Polski,
      • pogłębianie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej,
      • możliwość rozwijania i doskonalenia swojego talentu.

      Uczestnicy konkursu:  wszyscy uczniowie ZSMiO  nr 5 w Łomży.

      Przebieg konkursu;

      • każda klasa może zgłosić na konkurs dowolną liczbę prac,
      • temat pracy: Odzyskanie Niepodległości przez Polskę,
      • praca powinna być wykonana samodzielnie!
      • format pracy ( 50 cm x 70 cm)
      • praca powinna być wykonana ołówkiem lub farbami i dostarczona do biblioteki szkolnej do 30 października  2020 roku,
      • każda praca powinna zawierać  informacje o autorze ( imię i nazwisko, klasa, nazwisko wychowawcy),
      • prace będą odbywać kwarantannę przez 7 dni.
      • wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10  listopada 2020 r.,
      • prace wyeksponowane zostaną na wystawie szkolnej.

      Komisja dokona oceny prac pod względem:

      • oryginalności pomysłu,
      • techniki wykonania,
      • estetyki.

      NAJLEPSZE  PRACE  ZOSTANĄ  NAGRODZONE!

      Ponadto za udział w konkursie uczniowie otrzymają pozytywne punkty z zachowania.

      ZAPRASZAMY!!!

     • „Mechaniak” czyta w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania

     • Uczniowie i Nauczyciele naszej szkoły z zaangażowaniem włączyli się w akcję głośnego czytania, do której zaprosiła nas ponownie Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży. Efekty naszej pracy oraz ulubione książki Waszych kolegów możecie zobaczyć (i posłuchać) na blogu biblioteki publicznej (filianr6lomza.blogspot.com).

      Jak się przekonacie - „Mechaniak” czyta i udowadnia, że można to robić wszędzie!

     • Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata 2020

     • W tym roku  Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata 2020 odbyła się 18 września pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję. Rozwijanie świadomości ekologicznej. Dbanie o środowisko naturalne.”  Brały w niej udział 2 klasy: 1 T i 1 TG pod opieką pani Wiolety Cwaliny i wychowawczyni Edyty Dziekońskiej.

      W ramach akcji uczniowie rozwijali swoją świadomość dotyczącą ekologii i  prowadzili działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów.  Czas upłynął  nie tylko na prężnym działaniu, ale także  na integracji rozmowach i dobrej zabawie.

     • Wyjazd integracyjny klasy 1E/TTD

     • Wczoraj, 22 września, klasa I E / TTD brała udział w wyjeździe integracyjnym. Przyszli elektrycy i stolarze spędzili piękny i słoneczny dzień w Olszynach pod opieką wychowawczyni, pani Sylwii Gradowskiej oraz Księdza Bartosza Brzostowskiego.

      W ramach zajęć integracyjnych uczniowie sprawdzili swoje umiejętności w parku linowym oraz na ściance wspinaczkowej, zaś umiejętność pracy w grupie ćwiczyli w trakcie drużynowej gry w paintball, rozgrywek w siatkówkę, strzelectwo oraz piłkę nożną. Wyjazd zakończył się wspólnym ogniskiem.

    • Wpłaty na Radę Rodziców
     • Wpłaty na Radę Rodziców

     • Wpłaty na Rady Rodziców w wysokości 100 zł można dokonać na konto:

      Rada Rodziców ZSMiO nr 5 w Łomzy

      62 8762 0009 0012 0056 3000 0010

      Hexa Bank Spółdzielczy

    • Spotkanie z rodzicami
     • Spotkanie z rodzicami

     • 14.09. (poniedziałek)  godz. 17.00 - kl.pierwsze

      16.09. (środa) godz. 17.00 - kl.drugie

      17.09. (czwartek) godz. 17.00 - kl. trzecie i czwarte

     • Kontakt z pedagogiem i psychologiem

     • W  związku zapobieganiem rozprzestrzenia się COVID-19, rodzice uczniów kontaktują się z pedagogiem/ psychologiem  telefonicznie, mailowo lub poprzez portal  Librus.

      W sytuacjach wyjątkowych -  bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.

      Tel pedagodzy/psycholog: 86 219 87 93  wew: 19

      Adres e- mail: pedagogzsmio@gmail.com

      Pod w/w adresem dostępni są pedagodzy: Mariola Milewska, Alicja Wejroch

     • Kiermasz książek

     • Samorząd Uczniowski zaprasza na kiermasz książek używanych.

      Kiermasz odbędzie się w dniach 7-11.09.2020 w auli szkolnej, codziennie na długiej przerwie.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni Państwo,

      Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice,

      wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

      Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

      Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

      Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

      Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

      Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
      z nowych technologii.

      Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

      Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

      U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

       

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

   brak danych