• Mechaniak pomaga małej OLI!!!

     • W dniach 8-9 pażdziernika w szkole odbyła się akcja DKMS na rzecz 5-letnia Ola, która walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną.

      W ciągu dwóch dni udało nam się zarejestrowąć 50 potencjalnych dawców komórek macierzystych.

      Akcję przeprowadzili: Damian Jakubik, Damian Gabryelski, Hubert Ostaszewski z klasy IV i oraz Jakub Nieciecki z klasy III M.

     • Europejski Dzień Języków

     • We wrześniu nauczyciele języków obcych w ramach Europejskiego Dnia Języków zaprosili młodzież do udziału w konkursie  pt. Wirtualny spacer po miastach Europy.

      Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o  miastach  europejskich oraz  aktywizacja uczniów na lekcjach języków obcych. Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji multimedialnej o dowolnie wybranym mieście europejskim w języku angielskim bądź  niemieckim.

      Wszystkie prace były starannie wykonane i wzbudziły ogromne zainteresowanie.

      Wyniki konkursu:Język angielski:

      • 1 miejsce: Bartosz Siwik 3I (Paryż)
      • 2 miejsce: Jakub Bednarski 1F (Paryż)
      • 3 miejsce: Maciej Małż 1 F (Nicea)

      Język niemiecki:

      • 1 miejsce - Karolina Książek  3M (Wiedeń)
      • 2 miejsce - Filip Tyborowski  2E5 (Berlin)
      • 3 miejsce - Robert Cwalina 2 S5 (Paryż)

      Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Każda prezentacja zostanie nagrodzona.

      Organizatorzy: Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

    • Życzenia od Rady Rodziców
     • Życzenia od Rady Rodziców

     • Z okazji  Dnia Komisji Edukacji Narodowej do wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty kierujemy wyrazy wielkiego szacunku.

      Dziękujemy za Wasze oddanie, zaangażowanie i kreatywność, za cierpliwość i życzliwość.

      Życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.

      Niech podejmowany przez Was trud będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

      Z szacunkiem i wdzięcznością

      prezydium rady rodziców

     • Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

     • Tradycyjnie   ZSMiO nr 5 w Łomży  21 listopada  celebruje

      Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

      Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną życzliwość. Tym bardziej, że w tej akurat kwestii naukowcy nie mają wątpliwości: bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje.

      Poza różnorodnymi  życzliwymi działaniami podejmowanymi tego dnia – organizowany jest także

      Konkurs on-line Pocztówka Życzliwy Mechaniak

       

      • Zajrzyj do regulaminu     * Stwórz własne dzieło!     * Sfotografuj!      * Prześlij !

       

      Poza satysfakcją artystycznego twórcy – masz możliwość wygrania atrakcyjnej nagrody

      Zdjęcie lub skan pracy należy przesłać do dnia 15.11.2020r.

      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

      pedagogzsmio@gmail.com

      Szczegóły w Regulaminie Konkursu (w załączeniu)

     • Zyskujemy nowych przyjaciół !!!

     • Dzięki uprzejmości firmy Elpar, nowopowstała pracownia instalacji elektrycznych zyskała ekspozytory oraz katalogi z produktami sponsora. 

      Dziękujemy za wsparcie!!!

     • Stypendialnego SOLIDARNI

     • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży w 2018 roku przystąpił do ogólnopolskiego programu stypendialnego SOLIDARNI, obecnie noszącego nazwę Stypendia św. Mikołaja, który został stworzony po to, by budować więź między uczniami, szkołami i absolwentami. Celem inicjatywy jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci i społeczność lokalna fundują stypendium w wybranej szkole.  W naszej szkole powołany został koordynator, pani Katarzyna Mieczkowska, do której zadań należy kontakt z Fundacją oraz m. in. zbieranie wniosków i sprawozdań od uczniów. Uczeń musi spełniać określone wymagania - kryteria przyznania stypendium: dochód na osobę w rodzinie, średnia z ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium, inne osiągnięcia oraz aktywność społeczno-kulturalna. Poprzez stypendia chcemy pomóc w rozwoju uczniom, którzy mają dobre wyniki w nauce, angażują się społecznie, ale nie mają wystarczających środków finansowych, aby móc rozwijać swoje pasje i talenty.

      Uczeń może ubiegać się o stypendium, jeśli:

      1. Wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne
      2. Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł
      3. Średnia arytmetyczna wszystkich ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium wynosi minimum:

                      4,0 – w szkole ponadpodstawowej

      Termin przyjmowania wniosków upływa 12 października 2020r. Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane.

      Uczniowie składają wnioski wraz załącznikami do szkolnego koordynatora - Katarzyny Mieczkowskiej.

      Załączniki obowiązkowe

      Uczeń powinien dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

      • Opinię wychowawcy wraz z informacją o średniej ocen za rok szkolny 2019/2020 (powinno być zawarta na osobnym oświadczeniu).
      • Oświadczenie dochodowe dostępne w załączniku nr 2 do regulaminu „Zasady dokumentowania dochodu” potwierdzające dochód ucznia (nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty potwierdzające dochód ucznia, np. zaświadczenie z miejsca pracy).

      Uczeń dołącza do wniosku następujące dokumenty:

      • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (nagrody, wyróżnienia, dyplomy, itp.)
      • Dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne (np. wolontariat, udział w akcjach społecznych, szkolnych, wspólnotach parafialnych, itp.)
      • Rekomendacje (np. instruktora harcerskiego, od organizacji, w której uczeń pomaga jako wolontariusz)

      Ocena merytoryczna wniosków

      Kryterium nr 1 - zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego

      Do aktywności społecznej wlicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. dawanie koncertów charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholi, Oazie).

      Im większe zaangażowanie ucznia, tym większa liczba punktów. Pod uwagę brane jest nie tylko charakter zaangażowania, ale także częstotliwość i poświęcony czas. Istotne i lepiej punktowane jest zaangażowanie poza terenem szkoły.

      Kryterium nr 2 –osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne

      Osiągnięcia w zawodach sportowych, artystycznych, olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku szkolnego.

      Im więcej udokumentowanych osiągnięć i na wyższych szczeblach (np. wojewódzkim lub ogólnopolskim), tym więcej punktów.

     • Projekt BOHATERON w Mechaniaku

     • Nasz szkoła po raz trzeci przystąpiła do projektu BohaterON w Twojej Szkole 2020.

      Cieszymy się, że wspólnie z uczniami pokażesz, że pamiętacie o Powstańcach Warszawskich!

      Tym razem zmieniona została formuła projektu, przysyłamy jedną pamiątkę/pracę do jednego konkretnego Powstańca wybranego ze strony https://bohateron.pl/

      Partnerem działań edukacyjnych jest Instytut Pamięci Narodowej. Projekt odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

      Więcej informacji można znaleźć tutaj https://bohateron.pl/

      Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w sali 236.

      Akcję koordynuje Pan Kamil Parol

     • WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

     • W dniach od 5 do 16 października rozpoczyna się kampania wyborcza kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

      W Mechaniaku mamy aż 4 mandaty, najwięcej ze wszystkich łomżyńskich szkół.

      Do walki o miejsca w Radzie na następne dwa lata, zgłosiło się siedmiu kandydatów.

      Wszelkie informacje będą pojawiać się na stronie szkoły.

      Zachęcamy do zapoznania się programami wyborczymi kandydatów oraz do udziału w głosowaniu.

       

      http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10165

     • Konkurs wiedzy o Patronie

     • W dniach 1-2 października odbył się I etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły Marszałku Józefie Piłsudskim.

      W konkursie wzięło udział 65 uczniów z klas I-IV.

      Wyniki opublikujemy wkrótce.

    • Regulamin szkolnego konkursu plastycznego z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę organizowanego przez bibliotekę szkolną
     • Regulamin szkolnego konkursu plastycznego z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę organizowanego przez bibliotekę szkolną

     • Cele konkursu:

      • pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii Polski,
      • pogłębianie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej,
      • możliwość rozwijania i doskonalenia swojego talentu.

      Uczestnicy konkursu:  wszyscy uczniowie ZSMiO  nr 5 w Łomży.

      Przebieg konkursu;

      • każda klasa może zgłosić na konkurs dowolną liczbę prac,
      • temat pracy: Odzyskanie Niepodległości przez Polskę,
      • praca powinna być wykonana samodzielnie!
      • format pracy ( 50 cm x 70 cm)
      • praca powinna być wykonana ołówkiem lub farbami i dostarczona do biblioteki szkolnej do 30 października  2020 roku,
      • każda praca powinna zawierać  informacje o autorze ( imię i nazwisko, klasa, nazwisko wychowawcy),
      • prace będą odbywać kwarantannę przez 7 dni.
      • wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10  listopada 2020 r.,
      • prace wyeksponowane zostaną na wystawie szkolnej.

      Komisja dokona oceny prac pod względem:

      • oryginalności pomysłu,
      • techniki wykonania,
      • estetyki.

      NAJLEPSZE  PRACE  ZOSTANĄ  NAGRODZONE!

      Ponadto za udział w konkursie uczniowie otrzymają pozytywne punkty z zachowania.

      ZAPRASZAMY!!!

     • „Mechaniak” czyta w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania

     • Uczniowie i Nauczyciele naszej szkoły z zaangażowaniem włączyli się w akcję głośnego czytania, do której zaprosiła nas ponownie Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży. Efekty naszej pracy oraz ulubione książki Waszych kolegów możecie zobaczyć (i posłuchać) na blogu biblioteki publicznej (filianr6lomza.blogspot.com).

      Jak się przekonacie - „Mechaniak” czyta i udowadnia, że można to robić wszędzie!

     • Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata 2020

     • W tym roku  Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata 2020 odbyła się 18 września pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję. Rozwijanie świadomości ekologicznej. Dbanie o środowisko naturalne.”  Brały w niej udział 2 klasy: 1 T i 1 TG pod opieką pani Wiolety Cwaliny i wychowawczyni Edyty Dziekońskiej.

      W ramach akcji uczniowie rozwijali swoją świadomość dotyczącą ekologii i  prowadzili działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów.  Czas upłynął  nie tylko na prężnym działaniu, ale także  na integracji rozmowach i dobrej zabawie.

     • Wyjazd integracyjny klasy 1E/TTD

     • Wczoraj, 22 września, klasa I E / TTD brała udział w wyjeździe integracyjnym. Przyszli elektrycy i stolarze spędzili piękny i słoneczny dzień w Olszynach pod opieką wychowawczyni, pani Sylwii Gradowskiej oraz Księdza Bartosza Brzostowskiego.

      W ramach zajęć integracyjnych uczniowie sprawdzili swoje umiejętności w parku linowym oraz na ściance wspinaczkowej, zaś umiejętność pracy w grupie ćwiczyli w trakcie drużynowej gry w paintball, rozgrywek w siatkówkę, strzelectwo oraz piłkę nożną. Wyjazd zakończył się wspólnym ogniskiem.

    • Wpłaty na Radę Rodziców
     • Wpłaty na Radę Rodziców

     • Wpłaty na Rady Rodziców w wysokości 100 zł można dokonać na konto:

      Rada Rodziców ZSMiO nr 5 w Łomzy

      62 8762 0009 0012 0056 3000 0010

      Hexa Bank Spółdzielczy

    • Spotkanie z rodzicami
     • Spotkanie z rodzicami

     • 14.09. (poniedziałek)  godz. 17.00 - kl.pierwsze

      16.09. (środa) godz. 17.00 - kl.drugie

      17.09. (czwartek) godz. 17.00 - kl. trzecie i czwarte

     • Kontakt z pedagogiem i psychologiem

     • W  związku zapobieganiem rozprzestrzenia się COVID-19, rodzice uczniów kontaktują się z pedagogiem/ psychologiem  telefonicznie, mailowo lub poprzez portal  Librus.

      W sytuacjach wyjątkowych -  bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.

      Tel pedagodzy/psycholog: 86 219 87 93  wew: 19

      Adres e- mail: pedagogzsmio@gmail.com

      Pod w/w adresem dostępni są pedagodzy: Mariola Milewska, Alicja Wejroch

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
   • sekretariat@zsmio.pl
   • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
   • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
   • michniedz@gmail.com
   • 718 14 59 880
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Edukacji Narodowej 2020
  • Jasełka szkolne
  • Podsumowanie Dnia Życzliwości
  • 11 Listopada – obchody Święta Niepodległości
  • Pielgrzymka klas maturalnych
  • Dzień Edukacji Narodowej 2019
  • Dzień Otwarty Mechaniaka 2019
  • Jasełka w Mechaniaku 2018
  • Dzień Życzliwości w Mechaniaku
  • Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Zakończenie roku 2017/2018