• Zalecenia GIS dot. koronawirusa

     • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
      dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
      w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

      Warszawa, 27.02.2020 r.


      Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum 
      ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

      KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

      Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:
      a)    kryteria kliniczne
      Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
      - gorączka 
      - kaszel
      - duszność
      b)    kryteria epidemiologiczne
      Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
      - podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa ;
      - miała bliski kontakt  z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym  lub przypadkiem prawdopodobnym );
      - pracowała lub przebywała jako odwiedzający  w jednostce opieki zdrowotnej, 
      w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

      ZALECENIA
      Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego 
      w ciągu ostatnich 14 dni:
      1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: 
      •    należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
      •    lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
      2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). 
      Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę. 
      Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to: 
      •    należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
      •    lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
      3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:
      •    należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
      W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy). 
      W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia 
      u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
      Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
      (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.
      Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus)każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
      Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie  na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
      Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

      WAŻNE!

      Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

      Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?
      •    pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
      •    prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas, 
      •    osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
      •    ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.
      Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:
      •    pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
      •    poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
      •    jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
      Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.
      Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:
      •    Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują. 
      •    W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.
      •    Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą. 
      •    Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi. 

      Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy  odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

      POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

      W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
      koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

      PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

      Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

      Wirus przenosi się:

      1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
       w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
      2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

       


      Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

      1.    Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej
      Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
      Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
      Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

      2.    Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
      Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu 
      i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

      3.    Zachować bezpieczną odległość 
      Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
      Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

      4.    Unikać dotykania oczu, nosa i ust
      Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa 
      z powierzchni na siebie.

      5.    Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  –NIE należy przychodzić do szkoły
      Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).
      Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

      6.    Będąc chorymi mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus –NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
      Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). 

      7.    Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

      8.    Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego 
      Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

      9.    Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 
      W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem. 

      10.    Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

     • Wykłady historyczne o Żołnierzach łomżyńskiego podziemia

     • 26 lutego odbyły się  wykłady historyczne o Żołnierzach łomżyńskiego podziemia niepodległościowego, które prowadził Pan Dariusz Syrnicki.

      Wykłady poprowadził Dariusz Syrnicki reprezentujący Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Nasz gość - członek grupy rekonstrukcyjnej odtwarzającej I Podlaską Brygadę NZW, zaprezentował młodzieży umundurowanie i wyposażenie typowe dla podziemia niepodległościowego z czasów drugiej konspiracji. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć jakie elementy umundurowania są charakterystyczne dla partyzantów i usłyszeć opowieść o ich życiu codziennym.

      W czasie wykładu zaprezentowane zostały losy: m.in. Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar", jednego z najdłużej ukrywających się i walczących, Stanisława Marchewki ps. "Ryba" oraz Zbigniewa Rećko ps. "Trzynastka" - bohatera jednej z najbardziej spektakularnych akcji w historii polskiego podziemia oraz jego późniejsze tragiczne dzieje, Jana Tabortowskiego ps. "Bruzda", Stanisława Grabowskiego ps. "Wiarus", Kazimierza Żebrowskiego ps. "Bąk".  Zaprezentował też podłoże tworzenia się antykomunistycznych struktur na bazie Armii Krajowej po 1944 r., źródła oporu polskiej ludności dawnego województwa białostockiego wobec nowego okupanta, a także początki zakrojonych na szeroką skalę represji, aresztowań i mordów zapoczątkowanych przez Urząd Bezpieczeństwa od 1945 r., w tym masowych pacyfikacji i obław na patrole i oddziały partyzanckie. Mimo takiego stanu rzeczy istniało ich w regionie sporo, zwłaszcza w okolicach Łomży, Kolna, Grajewa, Wysokiego Mazowieckiego, Ostrowi Mazowieckiej czy Bielska Podlaskiego, zaś dowódcy niektórych z nich wsławili się wyjątkowo.

      Cześć i Chwała Bohaterom

     • Ogólnopolski konkurs Wybieram Wybory

     • 25 lutego w auli szkolnej odbyła się czwarta edycja Konkursu Wybieram Wybory.

      W I etapie szkolnym brało udział 26 osób z klas I-IV.

      Życzymy awansu do kolejnego etapu 

      Organizatorzy

     • SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁOMŻY

     • W czwartek, 20 lutego, odbyło się spotkanie z Panią Ewą Dobrzycką, która jest głównym specjalista w PKW Delegatura w Łomży. Wykład dotyczył Prawa Wyborczego w Polsce oraz zbliżającego się ogólnopolskiego konkursy Wybieram Wybory. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i z roku na rok coraz więcej uczniów naszej szkoły bierze w nim udział. 

      W spotkaniu uczestniczyła klasa 4TP oraz uczniowie zgłoszeni do konkursu

     • Bieg Pamięci na Fortach w Piątnicy.

     • 1 marca na Fortach w Piątnicy odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych WILCZYM TROPEM.

      WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH IMPREZĄ ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW W SALI 236 LUB NA FORTACH W NIEDZIELĘ OD GODZINY 10.00

     • Lekcje z ZUS

     • Nasza szkoła bierze udział w VI edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstwowych, który kończy się Olimpiadą Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Projekt ma na celu pomóc młodzieży zrozumieć tematykę ubezpieczeń społecznych i uświadomić im istotną rolę ubezpieczeń w dorosłym życiu. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

      Uczniowie uczestniczyli w 2 zajęciach pt. „Lekcje z ZUS”, które przeprowadziła przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku pani Alicja Koczta. Dzięki „Lekcjom z ZUS” młodzi ludzie poznali podstawy obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki jego uczestników i rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym oraz zdobyli umiejętności użyteczne na rynku pracy np. jak zgłosić siebie do ZUS jako przedsiębiorcę, jak zgłosić zatrudnione osoby, jak rozliczyć składki za pomocą e-urzędu, czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
      Olimpiada jest trzyetapowa. Etap I szkolny odbył się 2 grudnia 2019r. Brało w niej udział 100 uczniów. Pod opieką Katarzyny Mieczkowskiej i Jolanty Czaplickiej. Do kolejnego etapu - wojewódzkiego, który odbędzie się 20 marca 2020 zakwalifikowali się: Maksymilian Konopka, Andrzej Tyborowski i Łukasz Zakrzewski z klasy 3M. Opiekunem zespołu jest Katarzyna Mieczkowska. Finał przewidziany jest 17 kwietnia 2020 r. w Warszawie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
      Trzymamy kciuki za naszych uczniów!

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
    • sekretariat@zsmio.pl
    • Michał Niedźwiecki - administrator strony
    • (0-86) 219-87-93 fax. (0-86) 218-62-39
    • ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 18-400 Łomża Poland
    • 718 14 59 880
    • Konto Rady Rodziców: 62 8762 0009 0012 0056 3000 0010
  • Galeria zdjęć

    brak danych